Oznámení č. o3/c18/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c18-o3
Částka 18/1972
Platnost od 04.09.1972
Účinnost od 01.09.1972
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Minulé znění 01.01.1991 - 18.07.2000

Federální ministerstvo spojů

vydalo v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 3 odst. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, a podle § 79 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, Telegrafní řád, který stanoví, za jakých podmínek obstarávají organizace spojů pro státní orgány, občany a organizace vnitrostátní telegrafní a fototelegrafní styk.

Telegrafní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 1972. Tímto dnem pozbývá platnosti Telegrafní řád z roku 1956 ve znění pozdějších předpisů.

Telegrafní řád byl uveřejněn jako knižní publikace FMS (čj. 9465/71-T) v červnu t. r. a je možno do něho nahlédnout u telegrafních stanic (pošt s telegrafní službou). Lze jej zakoupit v Nakladatelství dopravy a spojů v Praze.

Federální ministerstvo spojů vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, Telegrafní řád čj. 11 129/82-T/1 ze dne 30. června 1982. Telegrafní řád upravuje vzájemný vztah správy spojů a uživatelů jejích služeb v oblasti telegrafního provozu. Předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983. Současně pozbývá platnosti Telegrafní řad čj. 9465/71-T vydaný v roce 1972 a registrovaný v částce 18 Sbírky zákonů ČSSR. Telegrafní řád je vydán jako samostatná publikace a lze do něj nahlédnout na každé poště nebo telegrafní stanici.

Federální ministerstvo spojů zrušuje registraci Telegrafního řádu č. j. 11129/82-T/1 ze dne 30. června 1982, která byla oznámena ve Sbírce zákonů v částce 22/1982 s tím, že platí nadále Telegrafní řád č. j. 9465/71-T vydaný v roce 1972 a registrovaný v částce 18 Sbírky zákonů.

Federální ministerstvo spojů opatřením ze dne 11. 1. 1985 čj. 2537/85-T/1 v návaznosti na zrušení poselného upravuje znění § 36, 47, 51 Telegrafního řádu schváleného výnosem čj. 9465/71-T registrovaným ve Sbírce zákonů v částce 18/1972 tak, že ustanovení týkající se poselného se vypouští. Změna nabývá účinnosti 1. března 1985. Opatření je uveřejněno v částce 6/1985 Věstníku federálního ministerstva spojů a lze do něj nahlédnout na každé poště nebo organizaci spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo podle § 3 odst. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, výnos č. j. 33 342/90-110 ze dne 5. listopadu 1990, kterým se mění telegrafní řád. Vydáním výnosu dochází ke zjednodušení telegrafních služeb a k jejich sjednocení se službami poskytovanými v mezinárodním telegrafním styku. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991 a bude uveřejněn ve Věstníku federálního ministerstva spojů. Lze do něj nahlédnout na každé poště a u všech organizací spojů.

Souvislosti

Je měněn
492/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád
o8/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c22/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je zrušen předpisem
203/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.01.1991 - 18.07.2000 492/1990 Sb.
4. 01.03.1985 - 31.12.1990 o8/c8/1985 Sb.
3. 03.08.1984 - 28.02.1985 o6/c14/1984 Sb.
2. 01.01.1983 - 02.08.1984 o1/c22/1982 Sb.
1. 01.09.1972 - 31.12.1982
0. 01.09.1972 Vyhlášené znění