Oznámení č. o2/c14/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-c14-o2
Částka 14/1972
Platnost od 12.07.1972
Účinnost od 12.07.1972
Zrušeno k 01.07.1986 (133/1985 Sb.)
Vyhlášené znění 12.07.1972

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, s federálním ministerstvem dopravy, s Českým svazem požární ochrany a Českou státní pojišťovnou podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, směrnice č. j. PO - 2065/1972 ze dne 3. července 1972 o ochráně úrody před požáry.

Směrnice stanoví úkoly vedoucích zemědělských podniků, okresních zemědělských sdružení, výkonných orgánů Československých státních drah, místních a městských národních výborů, krajských a okresních národních výborů - inspekcí požární ochrany, organizací Českého svazu požární ochrany, České státní pojišťovny a orgánů Veřejné bezpečnosti při zajišťování požární bezpečnosti.

Směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení v Ústředním věstníku České socialistické republiky; jsou uveřejněny v částce 5 Ústředního věstníku České socialistické republiky pod poř. č. 11 a byly zaslány všem krajským a okresním národním výborům, městským a místním národním výborům, orgánům Československých státních drah, organizacím Českého svazu požární ochrany, krajským správám a okresním pobočkám České státní pojišťovny, orgánům Veřejné bezpečnosti, krajským oddělením ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, okresním zemědělským sdružením a všem zemědělským podnikům v České socialistické republice, kde je možno do nich nahlédnout.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
Odkazuje na
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.07.1972 - 30.06.1986
0. 12.07.1972 Vyhlášené znění