Vyhláška č. 77/1972 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-77
Částka 23/1972
Platnost od 06.10.1972
Účinnost od 01.11.1972
Zrušeno k 01.01.1978 (96/1977 Sb.)
Minulé znění 01.11.1972 - 31.12.1977

77

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 20. září 1972

o kvalifikaci odborných lesních hospodářů

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 54 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon):


§ 1

(1) Kvalifikaci odborného lesního hospodáře ve smyslu § 54 lesního zákona splňují absolventi lesnických fakult vysokých škol, kteří po absolvování školy pracovali v technické funkci po dobu tří let v provozní jednotce organizace lesního hospodářství, a absolventi lesnických technických škol, kteří po absolvování školy pracovali v technické funkci v takové jednotce po dobu šesti let.

(2) Kvalifikaci odborného lesního hospodáře rovněž splňují ti, kteří složili zkoušky pro odborné lesní hospodáře podle dřívějších předpisů. *)


§ 2

Zrušují se:

a) část šestá vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu,

b) zkušební řád pro vykonávání zkoušky pro odborné lesní hospodáře (Věstník MZLVH 1961, poř. č. 109 - reg. v částce 47/1967 Sb.),

c) ustanovení výnosu MLVH o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků organizací lesního hospodářství (Zpravodaj MLVH 1968, poř. č. 3 - reg. v částce 22/1968 Sb.), která se týkají zkoušky pro odborné lesní hospodáře.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1972.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Čl. 44 a 46 vyhlášky č. 17/1961 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
166/1960 Sb. Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
Mění
o1/c22/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
17/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
Je zrušen předpisem
96/1977 Sb. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Je odkazován z
96/1977 Sb. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
9/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
173/1973 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
77/1972 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
Odkazuje na
77/1972 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
22/1968 Sb. Dohoda o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci
47/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách
17/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
166/1960 Sb. Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1972 - 31.12.1977
0. 06.10.1972 Vyhlášené znění