Vyhláška č. 31/1972 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-31
Částka 11/1972
Platnost od 16.05.1972
Účinnost od 01.07.1972
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Minulé znění 01.07.1972 - 30.04.1990

31

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 15. května 1972

o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb

Státní arbitráž Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:


§ 1

Rozsah platnosti a účel vyhlášky

(1) Vyhláška se vztahuje na přípravu staveb uložených jako úkol státního plánu příslušnou vládou; nevztahuje se však na přípravu staveb komplexní bytové výstavby a staveb komplexní bytovou výstavbu podmiňujících. *)

(2) Účelem vyhlášky je zajistit, aby pro přípravu staveb uložených jako úkol státního plánu příslušnou vládou byla smluvně zabezpečena závazná spolupráce všech nejdůležitějších účastníků výstavby, a tím přispět k tomu, aby projektová dokumentace mohla být včas vypracována, posouzena a schválena, aby odpovídala dosaženému stupni technického rozvoje a aby výstavba byla včas kapacitně zabezpečena.

§ 2

Povinnost uzavřít smlouvu o přípravě dodávek

(1) Na žádost kterékoliv ze zúčastněných organizací je každá organizace, která je uvedena v rozpise úkolu státního plánu investiční výstavby, povinna uzavřít smlouvu o přípravě dodávek v rozsahu vyplývajícím z rozpisu. Organizace nejsou však povinny uzavřít smlouvu o přípravě dodávek před dokončením prací na projektovém úkolu.

(2) Jde-li o smlouvu o přípravě dodávek, kterou na jedné straně uzavírá investor nebo organizace vykonávající funkci investora (dále jen "investor"), je investor povinen vyzvat generálního projektanta, aby smlouvu společně s ním podepsal. Generální projektant je povinen účastnit se uzavírání smlouvy o přípravě dodávek a smlouvu podepsat; podpisem smlouvy o přípravě dodávek vznikají generálnímu projektantovi práva a povinnosti uvedené v § 4 odst. 3.

§ 3

Náležitosti smlouvy o přípravě dodávek

Smlouva o přípravě dodávek musí obsahovat

a) oboustranný závazek uzavřít po schválení projektové dokumentace v dohodnuté lhůtě smlouvu na dodávku, jejíž rozsah je orientačně uveden ve smlouvě; podkladem pro dohodu o orientačním rozsahu dodávky jsou, kromě rozpisu úkolu státního plánu, údaje obsažené v projektovém úkolu a popřípadě též údaje vyplývající z prací na projektové dokumentaci,

b) závazek k časově vymezené spolupráci na projektové dokumentaci zabezpečující její včasné projednání, jako např. závazky

- k předávání informací o výrobních možnostech a dodacích lhůtách,

- ke konzultacím, popř. k řešením speciálních technických otázek budoucích dodávek,

- k předávání údajů o výsledcích technického rozvoje,

- k předávání výchozích technických údajů pro zpracovávání projektových podkladů,

- k předávání výkresů, technickoobchodních a cenových údajů a jiných projektových podkladů pro souhrnné projektové řešení,

- ke konkrétně vymezené spolupráci na zpracovávání plánu organizace výstavby,

- k předávání dalších projektových podkladů nutných pro zpracování projektu do konečného stadia nebo závazky k tomu, v jakých časových termínech bude spolupráce dodatečnou dohodou vymezována,

c) dohodu o tom, v jakém rozsahu zpracovává projektovou dokumentaci generální projektant a závazek investora (odběratele) předložit dodavateli poptávku se schválenou projektovou dokumentací do určitého termínu.

§ 4

Důsledky porušení smluvních závazků

(1) Organizace, která je v prodlení se splněním závazku, je povinna zaplatit druhé organizaci penále ve výši 500 Kčs za každý den prodlení se splněním každého jednotlivého závazku. Při prodlení s předložením poptávky se schválenou projektovou dokumentací je organizace povinna zaplatit penále ve výši 10 000 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 1 % z ceny prací, jichž se poptávka týká; do prodlení se však nezapočítává doba, o kterou schvalování projektové dokumentace příslušným orgánem přesahovalo 30 dnů. Stejné penále jako za prodlení s předložením poptávky je povinna platit organizace, která v dohodnuté lhůtě nepředložila nebo nepřijala návrh hospodářské smlouvy na dodávku. Organizace jsou oprávněny sjednat penále jinak.

(2) Penále podle odstavce 1 nemusí být účtováno a vymáháno jen v případech, kdy nesplnění závazku neohrozí uzavření smlouvy zajišťující provedení výstavby v termínu stanoveném vládou. Na penále se započtou majetkové sankce, které je organizace povinna platit za nesplnění téže povinnosti podle jiných právních předpisů.

(3) V případech, kdy smlouvu o přípravě dodávek podepsal společně s investorem též generální projektant, jsou závazky ke spolupráci na projektové dokumentaci plněny přímo generálnímu projektantovi, kterému při prodlení se splněním závazku vzniká právo na penále. Generální projektant je však povinen nahradit investorovi částku, kterou investor zaplatil jako penále za prodlení s předložením poptávky se schválenou projektovou dokumentací nebo za prodlení se splněním jiného závazku ze smlouvy o přípravě dodávek, pokud k tomuto prodlení došlo následkem okolností vzniklých na straně generálního projektanta. Na tuto částku se započítává penále, které je generální projektant povinen zaplatit investorovi za prodlení s dodávkou projektové dokumentace.

§ 5

Předobjednávání výrobků s dlouhou průběžnou dobou výroby

(1) Pokud termín vypracování a schválení projektové dokumentace neumožňuje včasné předložení poptávky, může investor se souhlasem svého nadřízeného ústředního orgánu objednat výrobky s dlouhou průběžnou dobou výroby ještě před schválením projektové dokumentace u organizace, se kterou uzavřel smlouvu o přípravě dodávek. Podkladem pro objednávku je technická specifikace vyplývající z rozpracované projektové dokumentace. Organizace, která uzavřela smlouvu o přípravě dodávek, je povinna takovou objednávku přijmout.

(2) Dodavatel je povinen výrobky zahrnout do své budoucí vyšší dodávky, za kterou i v tomto případě odpovídá v plném rozsahu. Investor je povinen dodavateli uhradit všechny náklady spojené s případnou úpravou nebo změnou vyplývající z později schválené projektové dokumentace, jakož i jiné náklady vzniklé v důsledku předčasné dodávky nebo v důsledku uskladnění.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro případy, kdy je nutno před schválením projektové dokumentace objednat zpracování příslušné části konečného stadia projektu nebo provedení stavebních nebo montážních prací.

§ 6

Změna nebo zrušení smlouvy

(1) Jestliže se jedna z organizací domáhá změny nebo zrušení smlouvy o přípravě dodávek na podkladě toho, že pozdějším rozpisem nadřízeného orgánu je určena jiná organizace jako dodavatel *) nebo že pozdějšími opatřeními orgánů nadřízených dodavateli i odběrateli byl určen jiný dodavatelský systém, **) anebo že na základě změny úkolu státního plánu byl změněn jeho rozpis, je druhá organizace povinna na změnu nebo zrušení smlouvy přistoupit.

(2) Organizace je povinna přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, jestliže schválená projektová dokumentace je předána s takovým prodlením, že dodavatel by nemohl splnit závazek z budoucí smlouvy za podmínek uvažovaných ve smlouvě o přípravě dodávek.

§ 7

Splnění smlouvy

Smlouva o přípravě dodávek je splněna uzavřením smlouvy na dodávku v rozsahu, který vyplývá pro příslušnou dodávku podle schválené projektové dokumentace.


§ 8

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1972. Vyhláška se vztahuje na smlouvy o přípravě dodávek uzavřené po tomto dni.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 162/1970 Sb., o některých opatřeních v bytové výstavbě.

*) § 270 h. z.

**) § 319 h. z.

Souvislosti

Provádí předpis
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
Je zrušen předpisem
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
Je odkazován z
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
33/1975 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
163/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
104/1973 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
110/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
109/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973
31/1972 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb
Odkazuje na
31/1972 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb
162/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1972 - 30.04.1990
0. 16.05.1972 Vyhlášené znění