Zákon č. 24/1972 Sb.Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-24
Částka 8/1972
Platnost od 28.04.1972
Účinnost od 01.07.1972
Zrušeno k 01.07.1988 (61/1988 Sb.)
Minulé znění 01.07.1982 - 30.06.1988

24

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1972

o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Organizace státní báňské správy

§ 1

(1) Státní báňskou správu v České socialistické republice tvoří a její úkoly plní

a) Český báňský úřad jako ústřední orgán státní správy, *)

b) obvodní báňské úřady, a to

1. Obvodní báňský úřad v Kladně,

2. Obvodní báňský úřad v Plzni,

3. Obvodní báňský úřad v Sokolově,

4. Obvodní báňský úřad v Mostě,

5. Obvodní báňský úřad v Trutnově,

6. Obvodní báňský úřad v Brně,

7. Obvodní báňský úřad v Ostravě,

8. Obvodní báňský úřad v Příbrami,

9. Obvodní báňský úřad v Liberci.

(2) Obvody působnosti obvodních báňských úřadů určuje vyhláškou Český báňský úřad.

§ 2

(1) Úkoly státní báňské správy plní obvodní báňské úřady ve věcech, které nejsou vyhrazeny Českému báňskému úřadu.

(2) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní správy nebo v jiném důležitém celospolečenském zájmu

a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní báňský úřad nebo je sám převzít,

b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkony, které jinak příslušejí Českému báňskému úřadu,

c) činit opatření pro větší území, než je obvod působnosti jednoho obvodního báňského úřadu.

ČÁST DRUHÁ

Rozšíření dozoru státní báňské správy

§ 3

Orgány státní báňské správy (§ 1) vykonávají státní odborný dozor (dále jen "dozor")

a) nad racionálním využíváním ložisek nevyhrazených nerostů, o nichž nebylo rozhodnuto, že se hodí k průmyslovému dobývání, *) a to v organizacích, které dobývají tato ložiska, popřípadě vydobyté nerosty také upravují nebo zušlechťují;

b) nad bezpečností práce a provozu, jakož i nad dodržováním stanovených pracovních podmínek v organizacích, pokud provádějí práce uvedené v písm. a);

c) nad bezpečností práce a provozu, jakož i nad dodržováním stanovených pracovních podmínek v organizacích, pokud provádějí

1. inženýrsko-geologický, hydrogeologický nebo jiný neložiskový geologický průzkum stavby zemské kůry, s výjimkou prací prováděných za účelem průzkumu základových půd pro občanskou nebo průmyslovou výstavbu,

2. těžbu písků nebo štěrkopísků v korytech vodních toků a v odstavených ramenech plovoucími stroji, popřípadě také úpravu nebo zušlechťování vytěžených surovin,

3. práce k zajištění stability podzemních prostorů za účelem ochrany povrchu, popřípadě k jiným účelům (podzemní sanační práce),

4. práce k zpřístupňování přírodních jeskyní a práce k jejich udržování v bezpečném stavu,

5. zemní stavební práce lomařským způsobem za použití strojů a výbušnin, jestliže se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny,

6. podzemní práce hornickým způsobem, zejména hloubení šachtic, ražení štol, tunelů (mimo dráhy) a dále jiných podzemních prostorů o objemu přesahujícím 500 m3,

7. vrty z povrchu i z podzemí o délce nad 100 m a v případě, že se vrtají zařízením poháněným mechanickou silou, i vrty kratší,

8. zřizování, provoz nebo likvidaci zařízení pro uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách (podzemní zásobníky plynů nebo kapalin) včetně průzkumných a vrtných prací prováděných pro tyto účely;

d) nad bezpečností práce a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek v organizacích, pokud razí nebo rekonstruují tunely, popřípadě jiná podzemní díla na drahách.

§ 4

Při výkonu dozoru podle § 3 přísluší orgánům státní báňské správy také

a) dozírat na stav, pohotovost a činnost záchranných stanic a záchranných sborů,

b) povolovat provádění trhacích prací,

c) ověřovat zkouškami technicko-hospodářských pracovníků, kteří v organizacích řídí práce podléhající dozoru podle tohoto zákona, znalosti předpisů potřebné pro výkon jejich funkcí a na základě těchto zkoušek posuzovat jejich odbornou způsobilost.

§ 5

Dozor orgánů státní báňské správy se nevztahuje

a) na práce uvedené v § 3 a 4 a na technická zařízení, pokud podle zvláštních předpisů podléhají obdobnému dozoru orgánů na úseku národní obrany, vnitra, dopravy a spojů,

b) na parní kotle na povrchu.

§ 6

(1) Při výkonu dozoru podle § 3 a 4 jsou orgány státní báňské správy oprávněny

a) kontrolovat prohlídkami objektů, pracovišť a zařízení, jak organizace plní povinnosti, uložené jim tímto zákonem a předpisy podle něho vydanými, a jak dodržují stanovené pracovní podmínky,

b) nařizovat odstranění zjištěných závad a nedostatků, popřípadě působit jinými vhodnými opatřeními k dodržování tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných, jakož i k dodržování stanovených pracovních podmínek,

c) zastavit v potřebném rozsahu provoz organizace až do zjednání nápravy, zjistí-li závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují obecný zájem, zejména bezpečnost života nebo zdraví lidí,

d) zjišťovat na místě stav, příčiny a následky, hrozí-li provozu organizace nebo obecnému zájmu, zejména životu nebo zdraví lidí, závažné nebezpečí nebo dojde-li k závažné nehodě nebo k závažnému úrazu, popřípadě dozírat ve všech těchto případech na preventivní nebo záchrannou akci prováděnou organizací,

e) ukládat pracovníkům organizací, kteří svým zaviněním porušili závažné povinnosti vyplývající z tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných, zejména z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo o bezpečnosti provozu, jakož i z předpisů k zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, popřípadě z předpisů stanovících pracovní podmínky, nebo kteří zatajili skutečnosti důležité pro výkon dozoru, pokuty až do částky rovnající se trojnásobku jejich průměrného měsíčního výdělku,

f) ukládat organizacím za porušení předpisů uvedených v písm. e) pokuty až do částky 100 000 Kčs; za nedodržení termínu určeného k zjednání nápravy zvýšit původně uloženou pokutu až o 100 %.

(2) O zjištěných závadách a stanovených opatřeních vyrozumívají orgány státní báňské správy orgán nadřízený organizaci, popřípadě i jiné zúčastněné orgány.

(3) Pokuty podle odstavce 1 písm. e) a f) lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy orgán státní báňské správy zjistil porušení předpisů, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení předpisů došlo.

Povinnosti organizací

§ 7

(1) Organizace provádějící práce uvedené v § 3 písm. a) jsou povinny dobývat ložiska racionálně, tj. hospodárně a pokud možno úplně, jakož i bezpečně, a to s ohledem jak na vlastní provoz a jeho pracovníky, tak i na okolí; pokud vydobyté nerosty také upravují nebo zušlechťují, jsou povinny dbát, aby nerosty byly při těchto činnostech řádně využity.

(2) Organizace provádějící práce uvedené v § 3 a 4 jsou povinny činit včas potřebná zabezpečovací opatření a bez odkladu odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo obecný zájem, zejména bezpečnost života nebo zdraví lidí.

(3) Nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo obecný zájem, zejména bezpečnost života nebo zdraví lidí, jakož i všechny závažné nehody a závažné úrazy jsou organizace povinny ihned ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Podrobnosti o hlášení těchto událostí orgánům státní báňské správy, popřípadě jiným orgánům upravuje zvláštní předpis. *)

§ 8

(1) Organizace provádějící práce uvedené v § 3 a 4 jsou povinny ohlásit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu nejméně 8 dnů předem zahájení, přerušení a ukončení všech průzkumných, hloubicích, razicích, sanačních a jiných prací prováděných v podzemí; z prací prováděných na povrchu jsou povinny stejným způsobem ohlašovat vrtné práce, které přesáhnou hloubku 100 m, a jiné, zejména zemní a dobývací práce, jejichž hloubka popřípadě výška přesáhne 5 m.

(2) Český báňský úřad může v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy (dále jen "ústřední orgány") stanovit, že v určitých případech je možno ohlašovat práce uvedené v odstavci 1 hromadně, popřípadě rozšířit ohlašovací povinnost i na další práce uvedené v § 3 a 4, jestliže by jejich povaha vyžadovala zvýšený dozor nad jejich prováděním.

(3) Práce, podléhající ohlašovací povinnosti podle odstavce 1 a zahájené před účinností tohoto zákona, ohlásí organizace nejpozději do 30 dnů od počátku jeho účinnosti.

§ 9

Organizace jsou povinny orgánům státní báňské správy pro účely jejich dozoru podle § 3 a 4 kdykoliv umožnit vstup do objektů a na pracoviště, poskytnout nezbytnou součinnost, předložit všechny potřebné doklady a dokumentace a podat všechny potřebné zprávy a vysvětlení.

ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

Český báňský úřad vydává v dohodě s příslušnými ústředními orgány pro práce uvedené v § 3 a 4 obecně závazné právní předpisy

a) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu; pro práce uvedené v § 3 písm. d) vydává pouze předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

b) o evidenci, registraci a vyšetřování pracovních úrazů a o hlášení a vyšetřování provozních nehod a poruch technických zařízení v organizacích, *)

c) o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti pracovníků podle § 4 písm. c).

§ 11

(1) Český báňský úřad

a) vydává v dohodě s příslušnými ústředními orgány obecně závazné právní předpisy o výbušinách,

b) zajišťuje koordinaci podrobnějších bezpečnostně technických předpisů jednotlivých ústředních orgánů o používání výbušin (odstavec 3),

c) určuje pro všechna odvětví národního hospodářství, které výbušiny, pomůcky k jejich použití a typy skladů výbušin lze používat a za jakých podmínek.

(2) Předpisy pro výrobu a zpracování výbušin vydávají ústřední orgány řídící jejich výrobu.

(3) Jednotlivé ústřední orgány vydávají v rámci obecně závazných předpisů o výbušinách podrobnější bezpečnostně technické předpisy o používání výbušin v oboru jejich působnosti.

§ 12

(1) Vznikne-li pochybnost, zda jde o organizaci provádějící práce uvedené v § 3 a 4, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s Českým úřadem bezpečnosti práce a po projednání s příslušným ústředním orgánem, jemuž organizace podléhá, nebo s příslušným krajským národním výborem, jde-li o organizaci řízenou národním výborem.

(2) Kde se v tomto zákoně používá pojmu "provoz" nebo "práce", rozumějí se tím činnosti, pracoviště a všechna s nimi souvisící technická zařízení s výjimkami uvedenými v § 5.

§ 13

Zásady činnosti a organizaci orgánů státní báňské správy podrobněji upravuje statut státní báňské správy, který schvaluje vláda České socialistické republiky.


§ 14

Zrušuje se

a) ministerské nařízení č. 116/1908 ř. z., kterým se vydávají předpisy pro živnostenské provozování kamenolomů, hlinišť, pískoven a štěrkoven,

b) vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 124/1960 Sb. a ve znění zákona č. 61/1965 Sb., s výjimkou ustanovení § 6a písm. a) a b), pokud zmocňují federální ústřední orgány řídící výrobu výbušin vydávat předpisy pro výrobu a zpracování výbušin a jednotlivé federální ústřední orgány vydávat v rámci obecných předpisů o výbušinách podrobnější bezpečnostně technické předpisy o používání výbušin v oboru jejich působnosti.


§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1972.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 2 odst. 1 č. 5 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

*)  § 5 odst. 2 a § 17 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona).

*) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 152/1969 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
o5/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
18/1987 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
o11/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o29/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
92/1985 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
o9/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
59/1983 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
56/1982 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
13/1981 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
25/1972 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
Je měněn
50/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
Mění
20/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy
Je zrušen předpisem
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Je odkazován z
408/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších předpisů
r1/c38/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 542/1991 Sb., v zákonu ČNR č. 440/1992 Sb., v zákonu č. 512/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 10/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 13/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 16/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 35/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 36/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 37/1993 Sb., v zákonu č. 114/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 125/1993 Sb.
440/1992 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
22/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
72/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
67/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
o5/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
18/1987 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
o10/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o29/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
92/1985 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
o9/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o22/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
59/1983 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
125/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery
o7/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
98/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
97/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
56/1982 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
50/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
o11/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o24/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
o15/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
13/1981 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků
o7/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
o4/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o28/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
o7/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
o3/c25/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
36/1975 Sb. Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
o16/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c18/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c28/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
82/1972 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
80/1972 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změně území Západoslovenského kraje a Středoslovenského kraje
o1/c24/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
42/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
25/1972 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
o4/c44/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Odkazuje na
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
152/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
62/1965 Sb. Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušinách
124/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
20/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.1982 - 30.06.1988 50/1982 Sb.
1. 01.07.1972 - 30.06.1982
0. 28.04.1972 Vyhlášené znění