Vyhláška č. 22/1972 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-22
Částka 7/1972
Platnost od 26.04.1972
Účinnost od 15.05.1972
Aktuální znění 15.05.1972

22

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 20. dubna 1972

o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákona č. 139/1970 Sb.:


§ 1

(1) Státní arbitráž pro hlavní město Prahu projednává a rozhoduje

a) spory týkající se výstavby tranzitního plynovodu, v nichž jednou ze stran je investor tohoto plynovodu nebo některý z jeho přímých dodavatelů,

b) spory týkající se výstavby metra v Praze, v nichž jednou ze stran je generální dodavatel stavební části metra nebo generální projektant metra anebo v nichž jednou ze stran je generální dodavatel technologické části metra a druhou stranou je jeho dodavatel souboru strojů a zařízení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na spory, v nichž alespoň jedna ze stran je podřízena federálnímu ministerstvu národní obrany.


§ 2

Ustanovení § 1 se vztahuje na spory, u nichž arbitrážní žádost bude podána v době účinnosti této vyhlášky.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 1972.


Brandejs v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži
Je odkazován z
o2/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c33/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.05.1972 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 05:04)
0. 26.04.1972 Vyhlášené znění