Vyhláška č. 16/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-16
Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Účinnost od 01.04.1972
Zrušeno k 01.07.1997 (61/1997 Sb.)
Minulé znění 01.03.1991 - 30.06.1997

16

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 28. března 1972

o hospodaření s lihem

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 6 odst. 1 zák. č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:


Oddíl I

Účel vyhlášky a základní pojmy

§ 1

(1) Účelem vyhlášky je zajistit jednotné hospodaření s lihem, jednotné plánování výroby a odbytu lihu.

(2) Lihem se rozumí alkohol etylnatý (etanol) získaný výrobou uvedenou v § 2 odst. 1, jakož i přiboudlina a směsi etanolu s jinými látkami, pokud mají objemovou koncentraci vyšší než 15 % objemu etanolu a nejsou získány destilací nebo jiným oddělením v prvním výrobním stupni před registrací lihu.

(3) Lihem nejsou alkoholizovaná vína nebo ovocné šťávy.

(4) Základní měrnou jednotkou objemového množství etanolu je krychlový metr alkoholu (m3 a) a odvozenou jednotkou litr alkoholu (1 a) při normální teplotě 20 °C, u kterého objemová koncentrace byla zjištěna skleněným areometrem na líh. Litr alkoholu se rovná 10-3 m3 alkoholu (přesně).

§ 2

(1) Výrobou lihu se rozumí získávání lihu destilací ze zkvašených cukerných roztoků, ze surovin obsahujících cukr, škrob, celulózu a inulin a surovin obsahujících líh nebo jiným oddělením nebo syntézou v prvním výrobním stupni.

(2) Zušlechťováním lihu se rozumí čištění (rafinace), zesílení (rektifikace), odvodnění (dehydrace), jakož i znovuzískání lihu z lihovitých odpadů (regenerace).

(3) Čištěním (rafinací) se rozumí další destilace lihu, kterou se odstraňují jednak nečistoty vzniklé převážně jako vedlejší produkty kvašení, jednak se výrobek zesiluje, aby se získal výrobek s maximálním obsahem etanolu. Zesilování (rektifikace) je opakovaná destilace surového ovocného destilátu, aby se dosáhlo zesílení výrobku za současného ponechání části vedlejších produktů kvašení, které nejsou pro produkt typické. Odvodňování (dehydrace) lihu je zbavování lihu posledních podílů vody, popřípadě nečistot z rafinovaného lihu. Regenerace je redestilace lihovitých odpadních tekutin a louhů, vznikajících při zpracování (použití) lihu jako hlavní nebo pomocné suroviny k výrobě jiných látek a zboží.

(4) Lihovarskými závody podle této vyhlášky jsou

a) lihovary průmyslové (melasové), zemědělské, ovocné a lihovary provádějící pěstitelské pálení;

b) drožďárny, u kterých je líh vedlejším výrobkem, rafinerie lihu, výrobny bezvodého lihu, denaturovny, mísírny a sklady denaturačních prostředků, samostatné sklady lihu;

c) zušlechťovny destilátů (egalizační stanice);

d) výrobny lihu syntetického, výrobny lihu sulfitového a výrobny, ve kterých se vyrábí líh jiným oddělením než destilací.

(5) Lihovarskými závody nejsou závody zpracovávající líh jako hlavní surovinu, jako octárny, výrobny lihovin, trestí a jiných vonných a chuťových látek apod.

(6) Lihovary průmyslové zpracovávají melasu a jiné produkty cukrovarské výroby. Lihovary zemědělské zpracovávají převážně suroviny obsahující škrob a inulin, jako brambory, obilí, kukuřici nebo odpady při zpracování těchto surovin, jako např. zadní a kalový škrob, odpadní vody při výrobě škrobu. Ovocné lihovary zpracovávají ovoce, víno, odpady při výrobě vína nebo zpracování ovoce, plody jalovce apod. Lihovary provádějící pěstitelské pálení zpracovávají kvasy a ovoce z vlastní sklizně pěstitelů. Výrobny lihu syntetického získávají líh hydratací etylénu, lihovary sulfitové zpracovávají sulfitové výluhy.

Oddíl II

Výroba lihu

§ 3

Líh smějí vyrábět právnické osoby, které jsou lihovarskými závody, popřípadě do nichž je začleněn lihovarský závod, a pokud jde o pěstitelské pálení ovoce,1) i fyzické osoby oprávněné k provozování výroby podle zvláštních předpisů. K výrobě lihu se vyžaduje povolení ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky vydané po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem republiky. Jiné socialistické organizace mohou vyrábět líh jen s povolením příslušného ministerstva zemědělství a výživy republiky po projednání s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem financí republiky. Jde-li o výrobu lihu sulfitového nebo lihu syntetického, vydává povolení k výrobě příslušné ministerstvo průmyslu republiky po projednání s federálním ministerstvem financí.

§ 4

(1) Ke zřizování a zrušení lihovarských závodů je třeba schválení příslušného ministerstva zemědělství a výživy republiky po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem financí republiky.

(2) Ke zřizování a zrušení výroben sulfitového a syntetického lihu je třeba schválení příslušného ministerstva průmyslu republiky po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem financí republiky.

§ 5zrušeno

§ 6

Pěstitelské pálení a denaturace lihu jsou upraveny zvláštními předpisy. **)

Oddíl III

Odbyt lihu

§ 7

(2) Veškerý líh vyrobený nebo dovezený na území České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou syntetického lihu určeného pro průmyslové zpracování, smí být vyskladněn nebo uveden do oběhu pouze se souhlasem ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky.

(3) Syntetický líh vyrobený nebo dovezený do České republiky nebo Slovenské republiky a určený pro průmyslové zpracování v podnicích příslušného ministerstva průmyslu republiky smí být vyskladněn nebo uveden do oběhu jen podle pokynů tohoto ministerstva.


Oddíl IV

Ustanovení společná a závěrečná

§ 8

Příslušné ministerstvo zemědělství a výživy republiky upravuje v dohodě s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem financí republiky normy ztrát pro výrobu a oběh lihu pro lihovarské závody a zpracovatele, u kterých je líh hlavní surovinou; u lihu sulfitového a syntetického upravuje normy ztrát zmíněné příslušné ministerstvo na návrh ministerstva průmyslu republiky.

§ 9

V platnosti zůstávají povolení vyrábět líh vydaná podle dosavadních předpisů před účinností této vyhlášky.

§ 10

Zrušuje se vyhláška ministerstva výživy č. 565/1950 Ú. l. I. (541/1950 Ú. v.), o hospodaření s lihem, ve znění vyhlášky č. 108/1958 Ú. l.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1972.


Ministr: Dr. Večeřa v. r

Poznámky pod čarou

**) Vyhláška č. 12/1964 Sb., o pěstitelském pálení ovoce ve znění vyhlášky č. 85/1965 Sb. ČSN 66 0860 - Denaturovaný líh, ON 66 0861 Denaturace lihu.

1) Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 76/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy SSR č. 245/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.

Souvislosti

Provádí předpis
63/1950 Sb. Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
Je měněn
66/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem
Je zrušen předpisem
61/1997 Sb. Zákon o lihu
Je odkazován z
61/1997 Sb. Zákon o lihu
25/1996 Sb. Zákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
148/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
325/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
199/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních
193/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
213/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních
66/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem
76/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
o8/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c33/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
17/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu
16/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
o5/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
245/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia
76/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
17/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu
16/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
12/1964 Sb. Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce
63/1950 Sb. Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.03.1991 - 30.06.1997 66/1991 Sb.
1. 01.04.1972 - 28.02.1991
0. 28.03.1972 Vyhlášené znění