Zákon č. 108/1972 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-108
Částka 31/1972
Platnost od 27.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Aktuální znění 01.01.1973

108

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1972

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 100 054 814 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky činí 100 054 814 000 Kčs (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 39 990 000 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to

souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 15 513 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 16 457 800 000 Kčs

(příloha č. 2).


§ 2

Zmocnění

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Erban v. r.

Korčák v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 38 376 322
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 20 702 000
Ostatní příjmy 986 492
Dotace z federálního rozpočtu 39 990 000
Úhrn 100 054 814
VýdajeKčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 25 840 454
kulturní a sociální opatření 38 588 529
obranu a bezpečnost 2 758 245
správu 605 707
soudy a prokuratury 291 079
dotace a subvence národním výborům 31 970 800
Úhrn100 054 814

Příloha č. 2

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky v tisících Kčs

Kraj Souhrnný finanční vztah Účelové dotace a subvence
Národní výbor hl. m. Prahy 2 307 500 4 562 900
Středočeský 1 579 000 1 171 800
Jihočeský 1 308 000 850 100
Západočeský 1 621 900 1 278 100
Severočeský 2 219 300 2 418 400
Východočeský 1 386 300 1 327 200
Jihomoravský 2 057 100 2 639 000
Severomoravský 3 033 900 2 210 300
Úhrn 15 513 000 16 457 800

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1973 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 23:42)
0. 27.12.1972 Vyhlášené znění