Nařízení vlády č. 121/1970 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1970-121
Částka 37/1970
Platnost od 17.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.02.1991 (9/1991 Sb.)
Minulé znění 01.01.1971 - 31.01.1991

121

NAŘÍZENÍ

Vlády České socialistické republiky

ze dne 25. listopadu 1970

o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům

Vláda České socialistické republiky podle § 13 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, a § 26 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění zákona č. 153/1969 Sb. (dále jen "zákoník práce") po projednání s Českou radou odborových svazů nařizuje:


§ 1

Organizace jsou povinny oznamovat okresnímu národnímu výboru jméno a příjmení, data narození, rodinný stav, trvalý i popřípadě přechodný pobyt (dále jen "osobní údaje"), kvalifikaci, druh vykonávané práce (funkci) a den skončení pracovního poměru pracovníků, s nimiž rozvazují pracovní poměr

a) výpovědí podle § 46 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) zákoníku práce,

b) okamžitým zrušením podle § 53 odst. 1 písm. b) nebo písm. c) zákoníku práce.

§ 2

(1) Organizace jsou povinny oznamovat písemně okresnímu národnímu výboru neprodleně přijetí či nepřijetí žáků, končících povinnou školní docházku, do učebního poměru. Oznámení podávají okresnímu národnímu výboru, který zprostředkoval žádost žáka o přijetí do učebního poměru. Tomuto národnímu výboru jsou též povinny oznamovat do týdne po vzniku učebního poměru den nástupu učně do učebního poměru.

(2) Při skončení učebního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo dohodou jsou organizace povinny oznamovat okresnímu národnímu výboru osobní údaje učňů, učební obor a den skončení učebního poměru. Obdobnou povinnost mají organizace i v případě, že odstoupí od učební smlouvy proto, že učeň do učebního poměru nenastoupil.

(3) Při každém skončení pracovního poměru s mladistvými pracovníky jsou organizace povinny oznamovat okresnímu národnímu výboru osobní údaje těchto pracovníků, druh vykonávané práce (funkci) a den skončení pracovního poměru. Obdobnou povinnost mají organizace i v případě, že odstoupí od pracovní smlouvy proto, že mladistvý pracovník nenastoupil do práce.

§ 3

(1) Oznámení podle § 1 podávají organizace okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo organizace, popřípadě její nižší složky, která je oprávněna rozvazovat pracovní poměr . Jde-li o mladistvé pracovníky nebo učně, podávají organizace oznámení podle § 2 odst. 2 a 3 okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu má mladistvý pracovník (učeň) trvalý pobyt.

(2) Oznámení podávají organizace písemně

a) do 15 dnů po doručení výpovědi,

b) do tří pracovních dnů po rozvázání pracovního (učebního) poměru okamžitým zrušením , popřípadě po rozvázání pracovního (učebního) poměru mladistvého pracovníka nebo učně dohodou anebo po odstoupení od pracovní (učební) smlouvy s mladistvým pracovníkem (učněm).

(3) Dojde-li ke změně skutečností, které byly okresnímu národnímu výboru oznámeny (např. k odvolání výpovědi nebo k prohlášení její neplatnosti na základě rozhodnutí soudu), oznámí organizace neprodleně okresnímu národnímu výboru takovou změnu.

§ 4

(1) Školy poskytující střední a vyšší vzdělání s výjimkou učňovských škol a učilišť (dále jen "školy") jsou povinny oznamovat neprodleně okresnímu národnímu výboru osobní údaje studentů, kteří zanechali studia nebo byli ze studia vyloučeni, a důvody, které k tomu vedly. Oznámení podávají písemně okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu má student trvalý pobyt. Tuto povinnost školy nemají, jestliže student byl přijat na jinou školu.

(2) Školy jsou povinny oznamovat okresnímu národnímu výboru neprodleně přijetí či nepřijetí žáků, končící povinnou školní docházku, k dennímu studiu. Oznámení podávají písemně okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo základní devítileté školy, na které žák skončil povinnou školní docházku. Jde-li však o mladistvého občana přijatého ke studiu později, podávají školy oznámení okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu má mladistvý trvalý pobyt.

§ 5

(1) Nápravně výchovné ústavy jsou povinny oznamovat okresnímu národnímu výboru písemně osobní údaje občanů, kterým končí výkon trestu odnětí svobody, údaje o kvalifikaci a zdravotním stavu, den skončení výkonu trestu a popřípadě údaje o tom, jaké zaměstnání by mohl propuštěný občan vykonávat.

(2) Nápravně výchovné ústavy oznamují údaje uvedené v odstavci 1 okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu má občan trvalý pobyt; nemá-li občan trvalý pobyt, nebo jej nelze spolehlivě zjistit, anebo zvolil-li si z vážných důvodů jiné místo pobytu, oznamují údaje okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu si občan zvolil místo svého pobytu. Oznámení podávají nápravně výchovné ústavy nejméně měsíc před skončením výkonu trestu.

(3) Byl-li propuštěnému občanu zachován dosavadní pracovní (učební) poměr, oznamují nápravně výchovné ústavy údaje uvedené v odstavci 1 okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo organizace (její nižší složky), u níž je občan v pracovním (učebním) poměru. Nápravně výchovné ústavy oznamují tyto údaje též této organizaci (její nižší složce).

§ 6

(1) Občané, jejichž pracovní (učební) poměr byl v případech uvedených v § 1 písm. a) a v § 2 odst. 2 a 3 tohoto nařízení rozvázán výpovědí, projednávají s okresním národním výborem zpravidla již v průběhu výpovědní lhůty své další pracovní uplatnění.

(2) Občané, kteří neprojednají s okresním národním výborem své další pracovní uplatnění již v průběhu výpovědní lhůty, jakož i občané, jejichž pracovní (učební) poměr byl rozvázán okamžitým zrušením nebo dohodou [§ 1 písm. b), § 2 odst. 2 a 3], a studenti, kteří zanechali studia nebo byli ze studia vyloučeni (§ 4 odst. 1), jsou povinni se dostavit k projednání dalšího pracovního uplatnění na okresní národní výbor do tří pracovních dnů po skončení jejich pracovního (učebního) poměru, popřípadě studia, anebo ve stejné lhůtě mu předložit doklad o tom, že uzavřeli pracovní (učební) smlouvu. Stejnou povinnost mají mladiství, jestliže došlo k odstoupení od pracovní (učební) smlouvy.

(3) Další pracovní uplatnění občan projedná s okresním národním výborem, popřípadě doklad podle odstavce 2 předloží okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo organizace (její nižší složky), u níž byl v pracovním poměru; mladiství občané (učni, studenti) tak učiní u okresního národního výboru, v jehož obvodu mají trvalý pobyt.

§ 7

(1) Občané, kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, jsou povinni nejpozději do tří pracovních dnů po propuštění dostavit se k projednání pracovního uplatnění k okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu mají trvalý pobyt, popřípadě k okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu si zvolili místo svého pobytu po výkonu trestu (§ 5 odst. 2), anebo ve stejné lhůtě mu předložit doklad o tom, že již uzavřeli pracovní (učební) smlouvu.

(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 nemají občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jimž byl po dobu výkonu trestu zachován pracovní (učební) poměr. Jsou však povinni předložit neprodleně okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je sídlo organizace (její nižší složky), písemné potvrzení organizace o tom, že znovu nastoupili d o práce a pokračují v zaměstnání.

§ 8

Občané, kteří nejsou v pracovním poměru nebo nemají příjem z jiné pracovní činnosti, ačkoliv jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu schopni pracovat a jejich výživa není zajištěna jiným způsobem v souladu s právním řádem (např. z umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, z důchodového zabezpečení, péčí o rodinného příslušníka), jsou povinni se dostavit neprodleně k projednání pracovního uplatnění k okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu mají trvalý pobyt.

§ 9

Povinnosti stanovené v předchozích ustanoveních tohoto nařízení, které se vztahují na pracovní poměry, se ve stejném rozsahu vztahují i na členské poměry ve výrobních družstvech a v jednotných zemědělských družstvech. Pokud se v tomto nařízení odkazuje na ustanovení zákoníku práce v souvislosti s rozvazováním pracovního poměru, rozumějí se tím u členů výrobních družstev a u členů jednotných zemědělských družstev odpovídající ustanovení stanov těchto družstev o zrušení členského poměru.

§ 10

(1) Lidová družstva, *) jakož i podniky a hospodářská zařízení společenských organizací, **) jsou povinny hlásit volná pracovní (učební) místa okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu jsou tato místa, a vyžádat si předchozí souhlas k náboru pracovníků (učňů). Výrobní družstva jsou povinni vyžádat si předchozí souhlas též k náboru členů na volná pracovní místa. Výjimku z těchto povinností může stanovit krajský národní výbor . ***)

(2) Předchozí souhlas k náboru pracovníků se nevyžaduje k výpomoci při krátkodobých zemědělských špičkových pracích.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 77 odst. 2 hospodářského zákoníku.

**) § 102 odst. 1 hospodářského zákoníku.

***) § 4 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.

Souvislosti

Provádí předpis
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
70/1958 Sb. Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
Je zrušen předpisem
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Je odkazován z
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
306/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
153/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách
121/1970 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům
Odkazuje na
121/1970 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
70/1958 Sb. Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1971 - 31.01.1991
0. 17.12.1970 Vyhlášené znění