Vyhláška č. 111/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1970-111
Částka 35/1970
Platnost od 08.12.1970
Účinnost od 06.02.1970
Aktuální znění 06.02.1970

111

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. října 1970

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě


Dne 15. srpna 1969 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě.


Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 6. února 1970.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Sierra Leone

jsouce smluvními stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

a vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Sierra Leone

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody, pokud kontext nevyžaduje jinak:

a) "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, a zahrnuje všechny přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny doplňky příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a doplňky byly přijaty oběma smluvními stranami;

b) "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Federální výbor pro dopravu, správu civilního letectví a jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním těchto nebo podobných úkolů, jež v současné době provádí Federální výbor pro dopravu, správa civilního letectví, pokud jde o Sierra Leone, ministra dopravy a spojů nebo jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním těchto nebo podobných úkolů, jež v současné době provádí ministr dopravy a spojů;

c) "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl označen a pověřen v souladu s článkem 3 této Dohody;

d) "území" znamená území státu na pevnině a jeho územní vody, jež jsou pod jeho suverenitou;

e) "letecké služby", "mezinárodní letecké služby", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají ten význam, jaký jim přikládá článek 96 Úmluvy;

f) "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" znamenají mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody.

Článek 2

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva uvedená v této Dohodě pro účely zřízení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na stanovených tratích uvedených v příslušném oddíle Přílohy k této Dohodě. Letecké podniky určené každou smluvní stranou budou užívat při provádění dohodnutých služeb na stanovených tratích těchto práv:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na tomto území pro neobchodní účely;

c) přistávat na tomto území v místech určených pro tuto trať v Příloze k této Dohodě, a to za účelem vykládat a nakládat při mezinárodní přepravě cestující, zboží a poštu.

2. Nic z toho, co je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, nesmí být vykládáno jako přiznání práv leteckým podnikům jedné smluvní strany nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží a poštu přepravované za úplatu nebo v nájmu a určené do jiného místa na území této druhé smluvní strany.

3. Tyto letecké služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po přijetí takového určení druhá smluvní strana bez odkladu udělí, s výhradou ustanovení článku 4, určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.

Článek 4

1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít a odvolat oprávnění nebo uložit podmínky v oprávnění vydaném leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou podle článku 3 této Dohody

a) v případě, že letecký podnik neprokáže leteckým úřadům této smluvní strany podle zákonů a předpisů, které tyto úřady obvykle a přiměřeně uplatňují, svou způsobilost;

b) v případě, že se tento letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy zmíněnými v článku 5 této Dohody;

c) v případě, že není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům nebo v případě konsorcia leteckých podniků vládě nebo příslušníkům států, jejichž letecké podniky tvoří toto konsorcium; pokud jde o konsorcium, platí výhrada, že existují platné dohody o letecké dopravě, vztahující se na dotčenou leteckou službu mezi smluvní stranou, od níž je vyžadováno provozní povolení, a každým ze států, jejichž letecké podniky tvoří konsorcium.

2. Pokud nebude nutné okamžité odepření nebo odvolání oprávnění vydaného leteckému podniku, který určila druhá smluvní strana k tomu, aby se zabránilo dalšímu porušování zákonů a předpisů zmíněných v článku 5 této Dohody, bude právo odepřít nebo odvolat oprávnění použito jen po jednání s druhou smluvní stranou.

Článek 5

1. Zákony a předpisy každé smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz a létání těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány při vstupu na území této smluvní strany, výstupu z něho a při provozu na tomto území.

2. Zákony a předpisy každé smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup z jejího území cestujících, posádek, nákladu letadel, včetně předpisů o vstupu, výstupu, cestovních dokladech, clu a zdravotních předpisů, musí být dodržovány při vstupu na území této smluvní strany, výstupu z něho a pobytu na tomto území.

Článek 6

1. Každá smluvní strana osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany ode všech celních a jiných poplatků a dávek, pokud jde o letadla a jejich obvyklé vybavení, pohonné hmoty, mazací oleje, spotřebitelné technické zásoby a jiné zásoby, náhradní díly včetně motorů, náborových obchodních materiálů, které mají být nebo jsou používány výhradně ve spojitosti s obsluhou letadel nebo provozem dohodnutých služeb určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Osvobození udělené podle tohoto článku se vztahuje na věci zmíněné v odstavci 1 tohoto článku, jestliže jsou

a) dovezeny na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jejími státními příslušníky;

b) ponechány na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany při příletu na území druhé smluvní strany a odletu z něho;

c) vzaty na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

a to bez ohledu na to, zda materiál bude použit nebo spotřebován za letu na území té smluvní strany, která osvobození poskytla, pokud nebude na tomto území zcizen.

3. Může být požadováno, aby materiál uvedený v odstavci 1 podléhal celnímu dohledu nebo kontrole.

Článek 7

Poplatky za užívání letišť a ostatních zařízení na území každé smluvní strany se budou vybírat podle sazeb stanovených jejími příslušnými orgány.

Článek 8

1. Převody příjmů dosažených určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran na území druhé smluvní strany se budou provádět podle platných devizových předpisů této smluvní strany a v úředním směnném kursu v některé z volně směnitelných měn.

2. Smluvní strany usnadní převody takových částek do druhé země; tyto převody budou prováděny bez průtahů.

Článek 9

1. Kapacita, kterou budou určené letecké podniky smluvních stran poskytovat při dohodnutých službách, bude v úzké závislosti na odhadované přepravní poptávce mezi územím obou smluvních stran. Frekvence a letové řády služeb, které tyto podniky budou provozovat, budou dohodnuty mezi leteckými podniky podle zásady rovných možností a budou podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Letecké úřady obou smluvních stran si budou na žádost kteréhokoli z nich vyměňovat takové statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány pro účely posuzování kapacity poskytované při dohodnutých službách.

Článek 10

1. Tarify platné pro dohodnuté služby budou sjednány mezi určenými podniky v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem důležitým okolnostem, včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku a tarifů ostatních leteckých podniků na stejných tratích.

2. Tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran.

3. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech, bude takový spor řešen v souladu s ustanovením článku 14 této Dohody.

4. Tarify stanovené v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstanou v platnosti, pokud nedojde v souladu s ustanoveními tohoto článku ke stanovení nových tarifů.

Článek 11

V souladu s příslušnými platnými předpisy každé smluvní strany určený letecký podnik jedné ze smluvních stran má právo udržovat na území druhé smluvní strany technický, obchodní a administrativní personál nezbytný pro provádění leteckých služeb podle Přílohy k této Dohodě, jakož i zřídit a udržovat kancelář.

Článek 12

V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek 13

1. Jestliže jedna smluvní strana bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této Dohody, může požádat o jednání druhou smluvní stranu. Takové jednání, které bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, se uskuteční do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Změny Přílohy k Dohodě mohou být předběžně prováděny po dohodě mezi leteckými úřady smluvních stran a vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 14

1. Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

2. Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout řešení jednáním, mohou se dohodnout na předložení sporu k rozhodnutí některé osobě nebo orgánu; jestliže se takto nedohodnou, bude spor na žádost kterékoli smluvní strany předložen k rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, z nichž po jednom jmenuje každá smluvní strana a třetí arbitr bude určen těmito dvěma vybranými arbitry. Každá smluvní strana bude jmenovat arbitra ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy jedna smluvní strana dostala od druhé smluvní strany diplomatickou cestou oznámení se žádostí o řešení sporu takovým arbitrážním tribunálem a třetí arbitr bude jmenován během dalšího období šedesáti (60) dnů. Jestliže jedna ze smluvních stran nebude jmenovat arbitra v určené lhůtě nebo jestliže v určené lhůtě nebude jmenován třetí arbitr, může jedna ze smluvních stran požádat předsedu Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval arbitra nebo arbitry, tak jak případ vyžaduje, přičemž třetí arbitr má být příslušníkem třetího státu a bude působit jako předseda tribunálu.

3. Smluvní strany se podrobí každému rozhodnutí učiněnému na základě odstavce 2 tohoto článku.

4. Náklady arbitráže ponesou smluvní strany rovným dílem.

Článek 15

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně svůj záměr vypovědět tuto Dohodu. Takové oznámení musí být současně sděleno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě platnost této Dohody skončí jeden rok ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Jestliže druhá smluvní strana nepotvrdí příjem takového oznámení, má se za to, že bylo přijato čtrnáct (14) dní poté, co takové oznámení bylo přijato Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 16

Tato Dohoda a každá její změna podle článku 13 bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 17

Každá ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Tato Dohoda vstoupí v platnost počínaje dnem přijetí posledního z těchto písemných oznámení.

Tato Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

Dáno v Praze dne patnáctého srpna tisíc devět set šedesát devět ve dvou vyhotoveních, každé v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. F. Řehák v. r.

Za vládu Sierra Leone:

A.S. Forna v. r.

Příloha

Oddíl I

Tratě provozované leteckým podnikem Československé socialistické republiky

Body v Československu Mezilehlé body Body v Sierra Leone Body za
Praha Curych Freetown 4 body v Jižní Americe
Bratislava Alžír
bod v Maroku
Dakar
Konakry

Poznámka: Neposkytuje se pátá svoboda na úseku Curych-Freetown a v. v., jestliže se letecké úřady nedohodnou jinak.

Oddíl II

Tratě provozované leteckým podnikem Sierra Leone

Body v Sierra Leone Mezilehlé body Body v Československu Body za
Freetown Konakry Praha 4 body v Evropě
Dakar Bratislava
bod v Maroku
Alžír

Poznámky

1. Určený letecký podnik Československé socialistické republiky a určený letecký podnik Sierra Leone mohou vynechat kterýkoliv nebo některý z bodů na stanovených tratích zmíněných v oddíle I a II Přílohy a tyto body mohou být vynechány při kterémkoli nebo všech letech.

2. Určený letecký podnik Československé socialistické republiky a Sierra Leone mají právo ukončit své služby na území druhé smluvní strany.

3. Body za uvedené v oddíle I a II Přílohy budou stanoveny dohodou mezi leteckými úřady.

Souvislosti

Odkazuje na
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.02.1970 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 21:28)
0. 06.02.1970 Vyhlášené znění