Vyhláška č. 64/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-64
Částka 24/1969
Platnost od 27.06.1969
Účinnost od 03.12.1968
Aktuální znění 03.12.1968

64

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 26. dubna 1969

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě


Dne 17. června 1968 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě.


Podle svého článku 16 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. prosince 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik ve snaze napomáhat dalšímu rozvoji pohraniční železniční dopravy mezi oběma státy, na základě platných mezinárodních dohod o přepravě osob a zboží, jejichž účastníky jsou obě smluvní strany, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly své zmocněnce:

vláda Československé socialistické republiky

Dr. Františka Řeháka, ministra dopravy,

vláda Svazu sovětských socialistických republik

Borise Pavloviče Beščeva, ministra železnic,

kteří po výměně plných mocí, které byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat a navzájem si poskytovat nezbytnou pomoc za účelem podpory a rozvoje pohraniční železniční dopravy mezi oběma státy.

Článek 2

1. Železniční doprava mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik se uskutečňuje přes pohraniční stanice:

ze strany železnic Československé socialistické republiky - Čierna nad Tisou a Maťovce;

ze strany železnic Svazu sovětských socialistických republik - Čop a Užhorod II.

Úkony spojené s odevzdávkou zboží a vozů dopravovaných přes pohraniční stanice Užhorod II - Maťovce, jakož i pohraniční, celní, veterinární a fytokaranténní kontrolu provádí československá strana ve stanici Užhorod II.

2. Příslušné orgány smluvních stran mohou po vzájemné dohodě měnit nebo doplňovat seznam pohraničních stanic otevřených pro pohraniční železniční dopravu a stanovit druh přepravy (osobní a nákladní) přes tyto stanice a rovněž stanoví podmínky činnosti těchto stanic.

Článek 3

1. Technické vybavení pohraničních stanic a traťových úseků mezi nimi musí zajišťovat nerušenou dopravu vlaků železnic jedné smluvní strany do pohraniční stanice, která je na území druhé smluvní strany.

2. Způsob provozu a údržby pohraničních stanic a traťových úseků, které jsou na území každé ze smluvních stran, stanoví ministerstva řídící železniční dopravu, v této Dohodě dále jen "ministerstva".

3. Při stanovení způsobu provozu pohraničních stanic a traťových úseků mezi nimi ministerstva budou dbát, aby rozsah vzájemných prací byl pokud možno stejný pro každou z pohraničních drah.

Článek 4

1. Příslušné orgány smluvních stran zajišťují telegrafní, telefonní a jiná spojení mezi ministerstvy, správami pohraničních drah a pohraničními stanicemi smluvních stran.

2. Telegrafní, telefonní a jiná spojení mezi pohraničními stanicemi obou smluvních stran končí v těchto stanicích. V nutných případech mohou být tato spojení připojena k vnitřním linkám železničního spojení smluvních stran.

3. Každá ze smluvních stran umožní druhé smluvní straně bezplatně používat prostředky telegrafního, telefonního a jiného spojení pro služební účely a rovněž tak umožní odesílání služební korespondence po zaměstnancích svých pohraničních stanic.

4. Železniční zaměstnanci a pracovníci pohraničních, celních, veterinárních a fytokarantenních orgánů smluvních stran, v této Dohodě dále jen "služební personál", používají ve vzájemném písemném a ústním styku v pohraničních stanicích úředních jazyků obou smluvních stran.

Článek 5

1. Ministerstva smluvních stran se vzájemně vyrozumívají o všech překážkách, které mohou ztížit pravidelnou železniční dopravu mezi pohraničními stanicemi obou států.

2. Dopravní překážky v pohraniční stanici nebo na traťovém úseku odstraňuje železnice té smluvní strany, na jejímž území překážky vznikly.

3. Ministerstva smluvních stran si po vzájemné dohodě poskytují nezbytnou pomoc k odstraňování dopravních překážek, a to zvláštními vozidly, zařízeními, materiálem a pracovními silami.

Článek 6

1. K plnění úkolů vyplývajících z této Dohody příslušné orgány smluvních stran po vzájemné dohodě vysílají na území druhé smluvní strany potřebný služební personál.

2. Ministerstva smluvních stran poskytují po vzájemné dohodě ve svých pohraničních stanicích služebnímu personálu druhé smluvní strany potřebné místnosti pro práci a odpočinek a rovněž tak možnost stravování za stejných podmínek jako svému služebnímu personálu.

Článek 7

1. Služební personál jedné smluvní strany během pobytu na území druhé smluvní strany podléhá vnitrostátním právním předpisům této druhé smluvní strany.

2. Služební personál jedné smluvní strany vykonává služební úkony na území druhé smluvní strany podle služebních předpisů svého státu a podle dohod, jejichž účastníky jsou obě smluvní strany.

3. Příslušné orgány každé smluvní strany odpovídají za činnost svého služebního personálu v době jeho pobytu na území druhé smluvní strany a kontrolují jeho činnost.

Článek 8

Lékařské ošetření služebního personálu jedné smluvní strany, který je na území druhé smluvní strany, a rovněž tak sociální zabezpečení personálu poškozeného při plnění služebních povinností v době pobytu na území druhé smluvní strany, se provádí podle platných dohod mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Článek 9

1. Škody na zdraví a na majetku, které v důsledku nehody vznikly služebnímu personálu jedné smluvní strany při plnění služebních povinností na území druhé smluvní strany, hradí železnice státu, kde poškozený je v pracovním poměru, a to podle právních předpisů tohoto státu.

2. Odpovědnost ze smluv o přepravě cestujících, zavazadel, spěšnin a zboží se řídí příslušnými dohodami, které zavazují železnice obou smluvních stran.

3. Za škody, které vznikly v důsledku nehody nebo poruchy v pohraničních stanicích nebo na traťových úsecích mezi nimi třetím osobám, odpovídá podle svých právních předpisů železnice té smluvní strany, na jejímž území nehoda či porucha vznikla.

4. Železnici jedné smluvní strany přísluší postih proti železnici druhé smluvní strany, jestliže dobrovolně nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu anebo arbitráže uhradí škodu, za kterou podle této Dohody odpovídá zcela nebo zčásti železnice druhé smluvní strany.

Postih se řídí těmito zásadami:

a) železnice každé smluvní strany odpovídá za škody, které zaviní její zaměstnanci;

b) v případech, kdy škodu zaviní železnice obou smluvních stran nebo když zavinění není možno určit, odpovídají stejným dílem železnice obou smluvních stran;

c) za škody vzniklé v důsledku nevyhovujícího stavu trati, železničních budov a zařízení odpovídá železnice, která je povinna udržovat tyto budovy, zařízení a trať;

d) za škody vzniklé v důsledku technické závady vozidel odpovídá železnice smluvní strany, která tato vozidla převzala.

5. Železnice jedné smluvní strany odpovídá za hmotné škody, které způsobí svým zaviněním železnici druhé smluvní strany.

Článek 10

Odevzdávka zavazadel, spěšnin, zboží, vozů, kontejnerů, palet a přepravních pomůcek a také vyúčtování za použití vozů, kontejnerů, přepravních pomůcek a za služby vykonané železnicemi smluvních stran, se provádějí podle dohod, jejichž účastníky jsou obě smluvní strany.

Článek 11

1. Veškeré vzájemné platy vyplývající z plnění této Dohody se provádějí v převoditelných rublech v souladu s dohodou o výměně zboží a platech, uzavřenou mezi oběma smluvními stranami a platnou v den provedení platu, a to podle sazeb sjednaných mezi ministerstvy smluvních stran na úrovni cen zahraničního obchodu.

2. Platy spojené s udržováním služebního personálu jedné smluvní strany v pohraničních stanicích druhé smluvní strany se provádějí v souladu s mnohostrannou Dohodou o zúčtování neobchodních platů ze dne 8. února 1963.

Článek 12

1. Ke splnění úkolů vyplývajících z této Dohody se československo-sovětské státní hranice překračují takto:

služební personál československé strany - na průkazy pro překračování státních hranic;

železniční zaměstnanci sovětské strany - na jmenné seznamy a služební průkazy.

2. Služební personál překračuje státní hranice po železnici, prostředky silniční dopravy a pěšky přes zvláštní přechody.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou po vzájemné dohodě změnit nebo doplnit způsob překračování státních hranic stanovený tímto článkem.

Článek 13

1. Zvláštní vozidla, zařízení, materiál a náhradní díly odesílané jednou ze smluvních stran na opravu trati, trakčního vedení, vozidel nebo k odstranění jiných překážek v pohraniční železniční dopravě a rovněž tak nářadí a inventář určený pro opravu a technickou údržbu, se propouštějí přes státní hranice bez vývozního nebo dovozního povolení a bez vybírání cla a jiných poplatků.

2. Celní úlevy předvídané v odstavci 1 tohoto článku se poskytují pod podmínkou zpětného vývozu (návratu) zvláštních vozidel, zařízení, nářadí, inventáře a také materiálu a náhradních dílů nespotřebovaných k účelu, ke kterému byly určeny.

Článek 14

1. Ministerstva smluvních stran projednávají objemy dovozních, vývozních a tranzitních přeprav zboží mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik přes pohraniční stanice a vypracovávají nutná opatření k zajištění těchto přeprav. Za tím účelem ministerstva smluvních stran spolu se zástupci zúčastněných orgánů svolávají nejméně jednou ročně porady.

2. Pro řešení otázek souvisejících s plněním této Dohody ministerstva smluvních stran konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně, zasedání pohraniční železniční komise složené ze zástupců ministerstev a zástupců zúčastněných orgánů obou smluvních stran, kteří budou přizváni v případě nutnosti.

Článek 15

Technické, provozní, finanční, odpočtové a jiné otázky vyplývající z této Dohody se upravují ujednáním mezi ministerstvy smluvních stran.

Článek 16

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle příslušných ústavních předpisů každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Dohoda platí do té doby, než bude vypovězena jednou ze smluvních stran. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o jejím vypovězení.

Dáno 17. června 1968 v Moskvě ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

F. Řehák v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

B. Beščev v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.12.1968 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 20:38)
0. 03.12.1968 Vyhlášené znění