Vyhláška č. 43/1969 Sb.Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-43
Částka 15/1969
Platnost od 15.05.1969
Účinnost od 01.06.1969
Zrušeno k 01.01.1985 (128/1984 Sb.)
Minulé znění 01.06.1969 - 31.12.1984

43

VYHLÁŠKA

Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 25. dubna 1969

o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí

Český cenový úřad a ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány České socialistické republiky stanoví podle § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a podle čl. 144 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví:

a) ceny staveb nabývaných od občanů z jejich osobního vlastnictví z jakéhokoliv právního důvodu socialistickými nebo jinými organizacemi a občany, jakož i ceny takových staveb (§ 2 až § 10) nabývaných občany od uvedených organizací, pokud zvláštními předpisy není určeno jinak,

b) ceny práva osobního užívání pozemků (§ 11),

c) výše a způsob náhrady za stavby v osobním vlastnictví a za nemovitosti v soukromém vlastnictví při vyvlastnění (§ 12 až § 21).

(2) Dále se touto vyhláškou (dále jen "vyhláška") upravuje postup socialistických organizací při sjednávání smluv o úplatných převodech nemovitostí s občany, popř. s jinými organizacemi než socialistickými (§ 22).

ČÁST PRVNÍ

Cenová ustanovení

HLAVA PRVNÍ

Ceny staveb v osobním vlastnictví

§ 2

Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí

(1) Cena rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti (dále jen rodinný domek) *) se zjistí takto:

kvalita stavby za 1 m2 obytné plochy
třída I Kčs 3 280,-
třída II Kčs 2 350,-
třída III Kčs 1 720,-
třída IV Kčs 1 370,-

Zásady pro zařazení rodinných domků do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1.

(2) Obytnou plochou pro výpočet ceny se rozumí podlahová plocha

a) obytných místností podle předpisů o hospodaření s byty,

b) místností, které mohou svým stavebním a technickým uspořádáním sloužit jen k přechodnému ubytování a nesplňují podmínky pro trvalé bydlení podle předpisů o hospodaření s byty, snížená o 50 %,

c) místností určených k jiným účelům než obytným **) nacházejících se případně v rodinném domku.

(3) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o jeho opotřebení; toto snížení činí zpravidla při běžné údržbě 1 % za každý rok stáří stavby. U rodinného domku, na němž byla provedena modernizace nebo generální oprava, je snížení přiměřeně nižší a u rodinného domku, u něhož údržba nebo opravy byly zanedbány, nebo jde-li o rodinný domek poškozený, přiměřeně vyšší.

(4) Pro posouzení stáří rodinného domku je při pochybnostech rozhodující datum uvedení stavby do užívání.

§ 3

Rekreační chaty

(1) Cena rekreační chaty se zjistí takto:
kvalita stavby za 1 m2 zastavěné plochy
třída I Kčs 1 110,-
třída II Kčs 800,-
třída III Kčs 605,-

Zásady pro zařazení rekreačních chat do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 2

(2) Cena podle odstavce 1 se zvyšuje o 20 %, má-li rekreační chata podkroví, a o 60 %, má-li rekreační chata souvislé patro.

(3) Zastavěnou plochou pro výpočet ceny rekreační chaty se rozumí celková zastavěná plocha budovy včetně verandy, avšak bez příslušenství, pokud je mimo budovu, a bez vedlejších staveb (dřevník, kolna na nářadí apod.).

(4) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří rekreační chaty činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 4

Garáže

(1) Cena samostatné garáže se zjistí takto:

kvalita stavby za 1 m2 zastavěné plochy
třída I Kčs 720,-
třída II Kčs 490,-
třída III Kčs 345,-

Zásady pro zařazení garáží do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 3.

(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří garáže činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 5

Ploty

(1) Cena plotu se zjistí takto:

kvalita plotu za 1 m plotu
třída I Kčs 360,-
třída II Kčs 200,-
třída III Kčs 130,-
třída IV Kčs 70,-

Zásady pro zařazení plotů do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 4.

(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří plotu činí zpravidla u kvality I. třídy 2 %, u II. třídy 2,5 %, u III. třídy 3,3 % a u IV. třídy 5 %.

§ 6

Studny

a) hloubka studny kopané za 1 m
od 0 do 5 m Kčs 770,-
od dalších 5 m do 10 m Kčs 1 410,-
od dalších 10 m Kčs 1 930,-
b) studny vrtané hluboké celkem
nejvýše 5 m Kčs 2 180,-
nejvýše 10 m Kčs 6 540,-
nejvýše 20 m Kčs 19 620,-
nejvýše 40 m Kčs 41 420,-
přes 40 m Kčs 76 300,-

(2) Cena studny v odstavci 1 zahrnuje i cenu jednoduchého (ručního) čerpacího zařízení.

(3) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří studny činí zpravidla 1 %.

§ 7

Drobné stavby

(1) Cena drobných staveb se zjistí takto:

kvalita stavby za 1 m2 zastavěné plochy
třída I Kčs 640,-
třída II Kčs 510,-
třída III Kčs 420,-

Zásady pro zařazení drobných staveb do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 5.

(2) Drobnými stavbami se rozumějí stavby, které svou povahou slouží osobní potřebě (např. dřevník na palivo, kolna, prádelna apod.).

(3) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok drobné stavby činí zpravidla u stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 8

Venkovní úpravy

(1) Cena venkovních úprav (dláždění, altány, ochranné zdi, narážené studně, drenáže apod.) se rovná výši pořizovacích nákladů v době ocenění, snížených zpravidla o 2 % za každý rok stáří venkovní úpravy.

(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí přiměřeně.

§ 9

Nedokončené stavby

Cenou nedokončené stavby je takový díl ceny dokončené stavby, jaký odpovídá poměru nákladů předpokládaných při dokončení stavby k nákladům již vynaloženým. Do objemu vynaložených nákladů se nezapočítává nezabudovaný stavební materiál.

§ 10

Ceny staveb nabývaných občany

(1) Ceny staveb v osobním vlastnictví (§ 2 až § 9), jakož i staveb prodávaných socialistickými nebo jinými organizacemi občanům do osobního vlastnictví mimo rámec obvyklého hospodaření jsou cenami nejvyššími, pokud tato vyhláška nestanoví jinak (§ 10 odst. 2 a § 22).

(2) Nabyl-li vlastník stavbu v osobním vlastnictví po 1. červnu 1953 za cenu vyšší než stanovenou podle § 2 až § 9 vyhlášky, jsou nejvyšší cenou prokazatelné nabývací náklady po odečtení opotřebení podle § 2 až § 7 vyhlášky.

HLAVA DRUHÁ

Cena práva osobního užívání pozemku

§ 11

(1) Cena práva osobního užívání pozemku *) pro výstavbu rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo zřízení zahrádky nebo pozemku již k tomuto účelu použitého se určuje podle sazeb uvedených v § 14 odst. 1 a 2.

(2) Okresní národní výbory nebo národní výbory jim na roveň postavené (dále jen "okresní národní výbory") mohou s přihlédnutím k místním podmínkám zvýšit cenu práva osobního užívání pozemku určeného nebo použitého pro výstavbu rekreační chaty nebo zřízení zahrádky.

ČÁST DRUHÁ

Náhrady při vyvlastnění nemovitostí

HLAVA PRVNÍ

Náhrada za stavby v osobním vlastnictví

§ 12

(1) Při vyvlastnění přísluší za stavbu v osobním vlastnictví peněžní náhrada ve výši ceny stavby (§ 2 až § 9 a § 10 odst. 2), pokud v odstavci 2 není stanoveno něco jiného.

(2) Snížení z důvodu stáří stavby činí u rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti (§ 2) nejvýše 70 % a u staveb uvedených v § 3 až § 8 nejvýše 80 %.

HLAVA DRUHÁ

Náhrada za nemovitosti v soukromém vlastnictví

§ 13

Stavby

(1) Za stavby se poskytuje náhrada vypočtená podle této tabulky:

Kvalita stavby Náhrada v Kčs za 1 m3 obestavěného prostoru *)
obytné ostatní
třída
I 6,-
II I 5,40
III II 4,60
IV III 4,-

Zásady pro zařazení obytných budov do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1, pro zařazení garáží v příloze č. 3 a pro zařazení hospodářských staveb v příloze č. 5.

(2) U obytných budov, které mohou plnit účel rodinných domků, **) a u budov s bytem a provozovnou může okresní národní výbor zejména pro zajištění náhradního bydlení vlastníka povolit přiznání náhrady až do výše náhrady za rodinný domek v osobním vlastnictví; při výpočtu náhrady se přihlíží k obytné ploše (§ 2 odst. 2) jen do výměry 120 m2.

(3) U staveb užívaných vlastníkem k zemědělské nebo živnostenské činnosti přísluší náhrada ve výši ceny vypočtené podle § 7.

(4) Náhrada za plot a studnu se rovná 1 % ceny vypočtené podle § 5 a § 6.

§ 14

Pozemky v zastavěné části obce a pozemky určené pro stavbu rekreačních chat a zřízení zahrádek mimo zastavěné části obce

(1) Za pozemky nebo jejich části v zastavěné části obce přísluší s přihlédnutím k poloze popř. ke kvalitě pozemku v místních podmínkách náhrada za 1 m2:

a) až do výměry 3 000 m2:

nejvýše 15,- Kčs v městech nad 100 000 obyv.

nejvýše 10,- Kčs v městech od 40 000 do 100 000 obyv.

nejvýše 8,- Kčs v městech od 10 000 do 40 000 obyv.

nejvýše 6,- Kčs v obcích od 2 000 do 10 000 obyv.

nejvýše 4,- Kčs v obcích s méně než 2 000 obyv.

b) za výměru přesahující 3 000 m2 Kčs 0,40.

(2) Za pozemky nebo jejich části mimo zastavěnou část obce, prokazatelně určené pro stavbu rekreační chaty nebo na zřízení samostatné zahrádky anebo za pozemky již zastavěné, přísluší s přihlédnutím k poloze popř. ke kvalitě pozemku v místních podmínkách náhrada za 1 m2:

a) až do výměry 1 500 m2 podle sazeb uvedených v odstavci 1 písm. a),

b) za výměru přesahující 1 500 m2 podle sazby uvedené v odstavci 1 písm. b).

(3) Nabyl-li vlastník pozemek prokazatelně po 1. červnu 1953 za vyšší cenu, než činí náhrada podle odst. 1 a 2, může orgán rozhodující o vyvlastnění přiznat náhradu až do výše prokázané nabývací ceny.

(4) Podle předcházejících odstavců se poskytuje náhrada též za pozemky již k uvedeným účelům použité.

(5) Zastavěnou částí obce (intravilánem) podle této vyhlášky se rozumí území, které je souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce. *)

§ 15

Jiné pozemky

(1) Za jiné pozemky než které jsou uvedeny v § 14, přísluší peněžní náhrada ve výši Kčs 0,40 za 1 m2.

(2) Na žádost vyvlastněného může mu být za vyvlastněný pozemek přiznána náhrada v náhradním pozemku téhož druhu, má-li jej vyvlastňující organizace k dispozici.

§ 16

Venkovní úpravy

Za venkovní úpravy se poskytne náhrada ve výši ceny materiálu získaného jejich demolicí po odečtení nákladů na demoliční práce.

HLAVA TŘETÍ

Společná ustanovení

Náhrada za porosty

§ 17

Trvalé porosty

(1) Náhrada za ovocné stromoví se poskytne ve výši vypočtené podle tabulky I., přílohy č. 6.

Náhrada za užitkové stromy se poskytne ve výši ceny vytěžené dřevní hmoty.

Převyšuje-li celková náhrada za ovocné a užitkové stromy Kčs 40 000,-, krátí se část náhrady přesahující Kčs 40 000,- o 50 %.

(2) Náhrada za viničné porosty včetně zařízení vinic se poskytne podle tabulky II., přílohy č. 6.

Převyšuje-li celková náhrada za viničné porosty a zařízení vinic Kčs 40 000,-, krátí se část náhrady převyšující Kčs 40 000,- o 50 %.

(3) Náhrada za chmelniční porosty a zařízení chmelnic se poskytne ve výši vypočtené podle tabulky III., přílohy č. 6.

(4) Náhrada za lesní porosty se poskytne ve výši vypočtené podle tabulky IV., přílohy č. 6.

Dřevní hmota vyvlastněných lesních porostů patří vyvlastniteli.

Převyšuje-li celková náhrada za lesní porosty Kčs 40 000,-, krátí se část náhrady převyšující Kčs 40 000,- o 50 %.

§ 18

Jiné porosty

Za jiné porosty na vyvlastňovaném pozemku než uvedené v § 17 se poskytne náhrada ve výši nákladů vynaložených na osetí nebo osázení, obdělání a hnojení.

§ 19

Náhrada některých nákladů

(1) Za odstranění, popřípadě za přemístění nevyvlastněných přenosných staveb z vyvlastňovaného pozemku přísluší náhrada ve výši přiměřených a prokazatelně vynaložených nákladů; tato náhrada nepřísluší, jestliže vlastník byl na základě smlouvy nebo úředního rozhodnutí povinen je na svůj náklad odstranit.

(2) Za přestěhování svršků a jiného movitého majetku uživatele vyvlastněné stavby do místa nového určení se poskytne náhrada ve výši přiměřených a prokazatelně vynaložených nákladů.

§ 20

Předběžné užívání nemovitostí

(1) Za předběžné užívání *) nemovitostí ve vlastnictví občanů, pokud však nejsou užívány socialistickými organizacemi, přísluší náhrada ve výši 2,5 % ročně z částky, která by příslušela za vyvlastňovanou nemovitost.

(2) Celková náhrada za nemovitosti se o náhradu za předběžné užívání nemovitosti nesnižuje.

§ 21

Výjimky k poskytnutí vyšších náhrad a kupních cen

(1) Nestačí-li náhrada za stavby v osobním vlastnictví k získání přiměřeného náhradního bytu v družstevní bytové výstavbě, může okresní národní výbor v mimořádných případech povolit poskytnutí vyšší náhrady až do výše členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

(2) Je-li stavba ve spoluvlastnictví, lze povolit vyšší náhradu jen tomu spoluvlastníku, který si potřebuje pořídit náhradní byt; v takovémto případě může být povolena pouze do výše odpovídající podílu spoluvlastníka.

(3) Vyšší náhrady povolené podle odstavce 1 smí být použito jen k splacení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu. Orgán rozhodující o vyvlastnění vyčíslí v rozhodnutí rozdíl, o který je náhrada vyšší, a stanoví podmínku, že rozdíl musí být vrácen, nebude-li náhrady k uvedenému účelu použito ve lhůtě stanovené tímto orgánem.

(4) Vyšší náhradu poukáže organizace na vkladní knížku bývalého vlastníka stavby u státní spořitelny v obvodu jeho bydliště s podmínkou, že výplatu tohoto vkladu z vkladní knížky bude bývalý vlastník vinkulovat na souhlas organizace. Organizace dá souhlas k výplatě tohoto vkladu jen k zaplacení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí i při smluvním nabývání staveb v osobním vlastnictví.

ČÁST TŘETÍ

Postup socialistických organizací při sjednávání smluv s občany o převodu nemovitostí

§ 22

(1) Socialistické organizace při smluvním nabývání staveb v osobním vlastnictví a nemovitostí v soukromém vlastnictví, na které se vztahuje tato vyhláška, se mohou zavazovat k vyšším úplatám než poskytovaným při vyvlastnění jen v mimořádných, zvláště sociálních případech a pouze se souhlasem okresního národního výboru.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i při prodejích staveb socialistickými organizacemi mimo obvyklé hospodaření do osobního vlastnictví občanům.

(3) Socialistická organizace může také sjednat, že za vykupovanou stavbu v osobním vlastnictví poskytne vlastníkovi místo peněžní úplaty jinou stavbu (a to i její výstavbou), která může být v osobním vlastnictví, nebo stavební prostředky. Na náhradu v jiné stavbě nebo na náhradu ve stavebních prostředcích vlastník nemá právní nárok. Náhradní stavba se ocení podle § 12 odst. 1 a 2 a případné rozdíly se vyrovnají v penězích. Rovněž v penězích se vyrovná rozdíl mezi úplatou za vykupovanou stavbu a cenou stavebních prostředků. Socialistická organizace nezaplacený rozdíl zajistí na náhradní stavbě smlouvou o omezení převodu nemovitosti podle § 58 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

(4) Socialistická organizace může také sjednat, že za vykupovaný pozemek poskytne vlastníkovi místo peněžní úplaty jiný pozemek stejného druhu. Případné rozdíly v ocenění se vyrovnají v penězích.

(5) Ustanovení § 19 až 21 platí přiměřeně. Rozdíl (§ 21 odst.3) musí být vyčíslen a povinnost k jeho vrácení stanovena ve smlouvě.

(6) Předpisy o správě národního majetku nejsou tímto dotčeny.


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 23

Organizace, které získaly stavby vyvlastněním nebo smluvně za cenu podle vyhlášky č. 73/1964 Sb. po 1. lednu 1969, doplatí bývalému vlastníkovi stavby částku ve výši rozdílu mezi touto náhradou (kupní cenou) a náhradou (kupní cenou) podle této vyhlášky.

§ 24

Organizace, které právoplatným rozhodnutím o vyvlastnění získaly přede dnem účinnosti této vyhlášky pozemek za náhradu v náhradním pozemku, který dosud nebyl poskytnut, může na žádost bývalého vlastníka přiznat peněžní náhradu podle § 15 odst. 1, potvrdí-li finanční odbor příslušného okresního národního výboru, že náhradní pozemek nemůže v téže obci poskytnout. Organizace uvědomí o poskytnutí peněžní náhrady vyvlastňující orgán i finanční odbor okresního národního výboru.

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1969, a od tohoto dne neplatí na území České socialistické republiky vyhláška č. 73/1964 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí.


Ministr financí: Ing. Lér, CSc. v. r.

Ministr předseda Českého cenového úřadu: Dr. Jaška v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 128 obč. zák.

**) § 1 zákona č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi

*) § 198 odst. 2 obč. zák.

*) Pro výpočet obestavěného prostoru platí ČSN 73 4055 "Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů" ve znění ČSN 73-4301.

**) § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky čís. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se soukromého domovního majetku.

*) § 4 odst. 4 vyhlášky č. 97/1966 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

*) § 49 vyhlášky č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu.


Příloha 1

Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí podle kvality do 4 tříd

třídaIIIIIIIV
1. zdivocihelné masivnís dostatečnou izolační schopností, sruby dřevěnézdivo různé, kombinované i s dřevemnepálená cihla, kámen
2. fasádaobložená i částečně, tvrdá omítkabřízolitová omítka, režné zdivo lícovévápenná štuková omítka, stříkaný břízolitvápenná štuková
3. střechaplochá plechová, asfaltová, dvojitá tašková, prejzy, osovky, šamotová dlažba na terasáchplochá preskles, dvojité tašky, terasy, cementové dlaždiceplochá lepenková, dvojité taškyplochá jednoduchá lepenka, jednoduchá tašková
4. schodištěobložené, žula částečně leštěná, zábradlí z nerezužula neleštěná, dobré terazzo, dřevo měkké, truhlářsky zpracovanéhorší žula, terazzové stupně, pískovec, dřevo měkkébeton, dřevo, tesařsky opracované bez podstupnic
5. izolacevodotěsná, tepelná a proti hlukuvodotěsnézdí proti zemní vlhkostibez izolací proti vlhkosti
8. zárubněocelové, dřevem obloženéocelové a truhlářské rámkyobíjenéhrubé
7. podlahyvlýskové, parketové, korek, linoleumvlysy bukovépalubovéprkenné
8. dlažbyšamotové, linoleum, gumaxylolit, terazzocement, dlaždicecihly nebo mlat
9. vytápěniradiátory na vodu, teplovzdušné komůrkyamerická nebo dobrá kachlová kamnakachlová jednoduchá nebo železná kamnakamna obyčejná, bubínky, pec
10. kuchyněelektrický nebo plynový sporák, dřez na teplou a studenou vodukachlové nebo smaltované sporáky - dřez na studenou vodukachlové jednotroubové sporáky, výlevkacihelné sporáky
11. příprava teplé vodyteplá voda z karmy, bojleru pro kuchyň i lázeňteplá voda z karmy jen v láznikoupelnová kamna na uhlíbez přípravy teplé vody
12. lázeňvana obložená 150 cm, umývadlo a bidet - šamotová dlažbavolně stojící vana smaltovaná, jen částečně obkládačky, terazzová dlažbaplechová vana zinková, betonová dlažba, olejový nátěr stěn
13. záchodsplachovací, obložený, šamotová dlažbasplachovací, dlažba šamotová, terazzo, bez obkladusplachovací, betonová dlažbanesplachovací
14. vodateplá a studená v koupelně, kuchyniteplá v koupelně - zdroj plynový, elektrickýteplá z koupelnových kamen na uhlí-
15. elektrické instalacemoderní zásuvky, zvonky, elektroměr mimo bytv trubkáchnavrchprovizorní
16. oknadvojitádvojitá nebo zdvojenázdvojenájednoduchá
17. dveřepřekližované, zámky s vložkami nebo dózicképřekližované a náplňové s obyčejnými zámkynáplňové s obyčejnými zámkynáplňové, visací zámky, závlačky
18. prádelnav domě s pračkou, kotlem, necky, stůl, vytápěnív domě, kotel malýv domě bez kotle-
19. sušárnavytápěná nebo půdanevytápěná nebo půdapůda-
20. sklepna palivo nebo v domě skladsklad v doměsklep nebo kolnička mimo objektmimo objekt
21. vestavěná garážvytápěná s elektrickým osvětlenímelektricky osvětlenájednoduchá-

O zařazení do určité třídy I-IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně.

Není-li možno při zařazování stavby dosáhnout dvou třetin kladných odpovědí u žádné třídy, určí se tímto způsobem:

1. Je-li součet kvalitativních znaků I. a II. třídy u stavby větší nebo roven dvěma třetinám z celkového počtu znaků, zařadí se stavba do II. třídy.

2. V ostatních případech:

a) každý znak dosažený v I. třídě se násobí jedním bodem, ve II. třídě dvěma body, ve III. třídě třemi body a ve IV. třídě čtyřmi body;

b) součet všech bodů se dělí počtem všech zodpovězených znaků. (Vynechané znaky se neberou v úvahu. Za vynechaný znak je možno považovat jen takový znak, který u té které stavby není objektivně možný);

c) při výsledku

1,33 nebo menším zařadí se stavba do I. třídy
1,34 až 2,33 zařadí se stavba do II. třídy
2,34 až 3,33 zařadí se stavba do III. třídy
3,34 až 4,00 zařadí se stavba do IV. třídy.

Příloha 2

Zařazení rekreačních chat podle kvality do 3 tříd

třídaIIIIII
zděné nebo roubené chaty na kamenné podezdívce, s vodovodem, kanalizaci a elektroinstalacilehké zděné nebe montované dřevěné chaty na podezdívce nebo pilotách s elektroinstalacíjednoduché dřevěné chaty na pilotách nebo sloupkách
Obvodové zdivozděné z cihel nebo tvárnic na minimální tloušťku 30 cm nebo roubené ze dřeva o tloušťce 16 cmmontované z prefabrikátovaných desek s tepelnou izolací nebo dvojité stěny obíjené na kostru o tloušťce stěny 6-10 cmobíjené na kostru jen z jedné strany, s vnitřním vylepením nebo vybitím o tloušťce stěny 2-4 cm
Střechaodborně krytá eternitem nebo plechem na bedněníkrytá dvojitou lepenkou s 3 asfaltovými nátěrykrytá jednoduchou lepenkou
Průčelísokl z přírodního kamene, čistě spárovaný, obvodové zdivo omítané nebo spárované, roubené stěny čistě upraveny a vypracoványsokl betonový, zdivo hrubě omítané, dřevěné stěny napuštěné a natřenévenkovní stěny z nehoblovaných prken nebo krajin
Schodištězděné nebo dřevěné o maximálním stoupání 1/1,15zděné nebo dřevěné o vyšším stoupání-
Nátěryolejové s povrchem z emailujednoduché olejové nátěrynapuštěni impregnaci
Izolacedokonalá Izolace proti zemní vlhkosti, izolace tepelná v hodnotě zdiva 45 cm, izolace proti hluku v poloviční hodnotě normy (v hodnotě zdiva 15 cm)jednoduchá izolace proti zemní vlhkosti, izolace tepelná v hodnotě zdiva 22 cmčástečná izolace proti zemní vlhkosti
Podlahylinoleum, guma, vlýsky, šamotová dlažba, kamenná dlažba na podkladupalubky, terazzoprkenné, betonové
Topeníetážové vodní nevzdušné, elektrické, plynovékachlovými kamny, krby, velmi dobrými kamnymalými litinovými nebo plechovými kamny
Kuchyněplynový nebo elektrický sporákuhelný kuchyňský sporák, zděná kuchyňská kamnaplechový sporáček (bubínek)
Lázeňs vanou nebo sprchou se studenou a teplou vodouumývadlo nebo sprcha se studenou vodou -
Záchodsplachovací v budověsuchý v budově nebo mimospolečný
Vodazavedena do budovy v lázni a kuchyní zařízení na ohřívání vody elektricky, plynem nebo kamnyzavedena do budovyvenkovní hydrant nebo studna
Kanalizacesplašky odváděny kanalizací do septikůsplašky odváděny kanalizaci z budovy a vypouštěny do terénubez kanalizace
Elektřinaprovedena instalace elektřiny pro osvětlení, se zásuvkami k připojení spotřebičůelektroinstalace pro osvětlení-
Oknadvojitá, zčásti s okenicemi nebo mřížemijednoduchá s okenicemi nebo zdvojenájednoduchá
Dveřevstupní roubené nebo masivní z tvrdého dřeva, s patentním zámkem, vnitřní překližkovévstupní masivní z měkkého dřeva, vnitřní náplňovévstupní i vnitřní jednoduché, obíjené
Sklepna palivo a potraviny, pod celou budovousklípek pod částí budovy -

O zařazení do určité třídy I - III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Příloha 3

Zařazení garáží podle kvality do 3 tříd

I. třída:

Zděné garáže se železobetonovým stropem, tepelně izolované, s ocelovými vraty, s izolací proti zemní vlhkosti, s elektrickým osvětlením a motorovou zásuvkou, s přívodem vody, s kanalizací, s mycí deskou před garáží.

II. třída:

Lehké zděné garáže s nespalným stropem, roletou nebo garáže s ocelovou konstrukcí, krytou plechy, s částečnou tepelnou izolací, s plechovými vraty nebo roletou, s elektrickým osvětlením, jímkou. Vodovodní kohout je přístupný ve vzdálenosti do 20 m.

III. třída:

Jednoduché garáže s ocelovou kostrou krytou plechem, s plechovými vraty nebo roletou, bez tepelné izolace, s betonovou podlahou, bez základů.

třídaIIIIII
Stěny zděné v tlouštce odpovídající tepelné izolaci 45 cm zděné nebo plechové s tepelnou izolací zdiva 22 cm plechové nebo eternitové a nespalné kostře
Střecha cihlobetonová s tepelnou izolací, krytí plechem nebo lepenkou se žlaby a okapy železobetonová krytá lepenkou plechová nebo eternitová
Průčelí omítnutí šlechtěnou omítkou, oplechování jednoduše omítnuté -
Nátěry základní a dvojnásobný olejový nátěr dvojnásobný nátěr základní nátěr
Izolace zdivo izolováno plné proti zemní vlhkosti zdivo jednoduše izolováno proti zemní vlhkosti -
Podlaha betonová s potěrem, dlažba cementová, dlaždice hrubá betonová dlažba -
Vytápění temperované nebo zařízení na ohřívaní motoru - -
Voda zavedena do garáže nebo hydrant u mycí desky kohout do 20 m -
Elektřina elektrické osvětlení garáže, prostoru před garáží - zásuvka pro motorový proud elektrické osvětlení -
Kanalizace garáž nebo mycí deska kanalizována v garáži sběrná jímka -
Dveře ocelové s patentním zámkem a tepelnou izolací plechové se zámkem plechové nebo roleta

O zařazení do určité třídy I - III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Příloha 4

Zařazení plotů podle kvality do 4 tříd

Třída I

Ploty zděné z kamene nebo cihel, nejméně 30 cm silné a 180 cm vysoké, na základech z betonového nebo kamenného zdiva, plné nebo prolamované, s vraty a vrátky z plného dřeva nebo z kovových profilů a plechů.

Třída II

Ploty zděné jako předešlé, ale slabší než 30 cm a nižší než 180 cm, ploty vytvářené podezdívkou cihelnou, kamennou nebo betonovou, zděnými, betonovými nebo ocelovými sloupky a rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy, vyplněné latěmi, s vraty a vrátky prováděnými stejným způsobem.

Třída III

Ploty bez podezdívky, se sloupky betonovými, zděnými nebo ocelovými, mezi sloupky upevněno pletivo bez rámu nebo latě na svlacích o výšce nejméně 150 cm, s vraty a vrátky stejným způsobem provedenými.

Třída IV

Ploty sestávající z dřevěných sloupků, svlaků a plotovek nejméně 150 cm vysokých, s vraty a vrátky z prken tesařsky zpracovaných.

třída I II III IV
Základy kamenné nebo betonové zdivo po celé délce plotu kamenné nebo betonové zdivo po celé délce plotu jen kolem sloupku
Podezdívka - zděná z cihel nebo kamene, betonová bez podezdívky -
Plot cihelná, kamenná nebo betonová zeď, aspoň 30 cm silná, s krycí kamennou, cihelnou nebo betonovou deskou a 180 cm vysoká cihelné, kamenné, ocelové nebo betonové sloupky s vloženými rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy z hoblovaného řeziva s výplní z hoblovaných latí betonové nebo ocelové sloupky s napjatým pletivem nebo svlaky a plotovky z hoblovaného řeziva kulaté dřevěné sloupky, půlkulaté svlaky a plotovky
Vrata a vrátka z ocelových profilů z rámů z ocelových profilů, s výplní drátěným pletivem z hoblovaného řeziva truhlářsky provedená z kulatiny nebo nehoblovaného řeziva, tesařsky provedená
Povrch zdiva omítaný nebo spárovaný omítaný nebo spárovaný - -
Povrch ocel nebo dřevo trojnásobný olejový nátěr dvojnásobný olejový nátěr dvojnásobný olejový nátěr napuštěné
Nejmenší výška plotu 180 cm 150 cm 150 cm 150 cm

O zařazení do určité kategorie I - IV rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Příloha 5

Zařazení drobných a zemědělských staveb podle kvality do 3 tříd

I. třída:

zděné budovy z cihelného zdiva 45 cm nebo kamenného 60 cm, s nespalným stropem klenutým do ocelových nosníků nebo železobetonové s půdním prostorem provedeným jako seník nebo sýpka, s tvrdou krytinou, s elektrickým osvětlením, přívodem vody, kanalizací.

II. třída:

lehce zděné, hrazděné nebo roubené budovy s dřevěnými stropy, s tvrdou krytinou, s půdním prostorem.

III. třída:

zčásti otevřené budovy na sloupkách nebo zděné budovy se spalnou krytinou, v jednoduchém vybavení.

třída I II III
1. zdivo cihelné 45 cm kamenné 60 cm cihelné, kamenné, betonové, hrázděné, dřevěné roubené zčásti zděné, zčásti na sloupkách, pobitých prkny
2. stropy klenuté, železobetonové dřevěné trámové, kryté fošnami z kuláčů, povalové, prkenné
3. střecha na krovu s půdním prostorem, krytá eternitem na krovu s půdním prostorem, krytá taškami krytá lepenkou, došky, šindelem
4. izolace asfaltová proti vlhkosti - -
5. dlažby cihelné teplé betonové kamenné z kuláčů, hlíny
8. vodovod úplná instalace vody na napájení s nádržkou nebo automatickou vodárnou vodovodní kohout -
7. kanalizace krytá kanalizace do močové jímky povrchový odtok do močové jímky -
8. osvětlení úplné elektrické osvětlení elektrické osvětlení -
9. okna přímé osvětlení otevíracími okny přímé osvětlení -
10. dveře přímý vstup, dvojité dveře přímý vstup -
11. půdní prostor sýpka přístupná schody seník -
12. příslušenství betonová nebo zděná močová jímka, krytá, hnojiště dlážděné nebo betonové, zařízení pro odvoz hnoje, zařízení pro dovoz krmiva a steliva močová jímka, hnojiště hnojiště

O zařazení do určité třídy I - III rozhodne to, zda aspoň na dvě třetiny otázek se odpoví kladně. Jinak se postupuje podle výkladu v příloze č. 1.

Příloha 6

Trvalé porosty

I. Ovocné stromoví

Druh Tvar Po vysazení Hodnota za jeden kus od vysazení do plodnosti v letech V době plodnosti se
hodnota snižuje
ročně o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
v Kčs % Kčs
Jabloň a hrušně VK, PK 69,- 82,- 95,- 108,- 121,- 134,- 147,- 160,- 174,- 185,- 203,- 2,2 4,50
CK 50,- 53,- 58,- 64,- 70,- 77,- 84,- 91,- 3,3 3,-
Z 29,- 31,- 34,- 37,- 40,- 5,0 2,-
Třešně 71,- 82,- 93,- 104,- 115,- 126,- 137,- 148,- 160,- 2,7 4,30
Višně 57,- 62,- 67,- 72,- 77,- 82,- 3,3 2,70
Švestky a slívy 44,- 47,- 52,- 58,- 64,- 70,- 77,- 82,- 3,6 3,-
Meruňky 56,- 58,- 61,- 64,- 67,- 70,- 73,- 76,- 7,9 6,-
Broskvoně 56,- 58,- 61,- 64,- 67,- 6,6 4,-
Ořešáky 80,- 83,- 88,- 93,- 98,- 103,- 108,- 113,- 118,- 123- 128,- 133,- 138,- 2,2 3,-
Angrešt keř 12,- 13,- 14,- 15,- 8,3 1,20
stromek 22,- 24,- 26,- 28,- 8,3 2,30
Rybíz keř 12,- 13,- 14,- 15,- 8,3 1,20
stromek 22,- 24,- 26,- 28,- 8,3 2,30

Náhrada se snižuje až o polovinu u stromů nejakostních odrůd, neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu nebo zčásti poškozených.

II. Viničné porosty včetně zařízení vinic

Druh Tvar Po vysazení Hodnota za jeden kus od vysazení do plodnosti v letech V době plodnosti se
hodnota snižuje
ročně o
1 2 3 4 5 6 7
v Kčs % Kčs
Vinná réva - štěpováná vedeni na hlavu 17,- 21,- 25,- 29,- 33,- 37,- 41,- 45,- 4,3 2,-
vedení stř. a vysoké 22,- 30,- 37,- 44,- 52,- 60,- 68,- 75,- 4,3 3,20
Vinná réva - právo kořenná vedení na hlavu 15,- 19,- 23,- 26,- 29,- 33,- 37,- 40,- 4,3 1,70
vedení stř. a vysoké 20,- 28,- 35,- 42,- 49,- 56,- 63,- 70,- 4,3 3,-

III. Chmelniční porosty a zařízení chmelnic

Náhrada v Kčs za 1 m2
chmelnič. porost zařízení chmelnic celkem
nově založená chmelnice (nově vysázený porost a nové zařízení z dřevěných sloupů a drátů) 2,20 4,50 6,70
srážka za každý rok stáří chmelnice 0,088 0,225 0,313

IV. Lesní porosty

Věková třída resp. stáří porostuNáhrada za 1 ha vyvlastněného lesního porostu včetně škody z těžby
porostů nedospělých v Kčs
bonitní třída (stupeň)
IIIIIIIVV
let13579
1 - 2016 70013 400111008 3006 300
21 - 4025 0002010015 500115007 700
41 - 6030 00024 00018 40013 3008 400
81 - 8033 60027 00020 50014 5008 800
81 - 10038 40029 00022 20015 5009 100
nad 10037 80030 30023 00016 0009 200

Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají-li v porostu listnaté dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Náhrada uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění porostu (1,0); při nižším zakmenění se náhrada sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.Hodnoty pro bonitní stupně 2, 4, 6 a 8 se odvodí interpolací.

Souvislosti

Provádí předpis
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
53/1968 Sb. Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu
Je měněn
128/1984 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
122/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
Je zrušen předpisem
128/1984 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Ruší
73/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Je odkazován z
128/1984 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
122/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
o8/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
121/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví
156/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
74/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
Odkazuje na
47/1969 Sb. Vyhláška Slovenského cenového úřadu a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
104/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
97/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
53/1966 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
73/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
41/1964 Sb. Zákon o hospodaření s byty
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu
111/1950 Sb. Zákon o hospodaření s některými místnostmi

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1969 - 31.12.1984
0. 15.05.1969 Vyhlášené znění