Vyhláška č. 34/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-34
Částka 12/1969
Platnost od 24.04.1969
Účinnost od 30.09.1968
Aktuální znění 30.09.1968

34

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. března 1969

o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou


Dne 13. listopadu 1967 byla v Nicosii podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou.


Podle svého článku 21 vstoupila Dohoda v platnost dnem 30. září 1968.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky, dále v Dohodě nazývané "smluvní strany", které ratifikovaly Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, dále v této Dohodě nazývanou "Úmluva", vedeny přáním upravit obchodní pravidelnou leteckou dopravu mezi svými územími a za tato území, se dohodly takto:

Článek 1

1. Pro provádění této Dohody a její Přílohy mají uvedené výrazy, pokud není uvedeno jinak, tento význam:

(a) Výraz "letecký úřad" značí, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Správu civilního letectví ministerstva dopravy a pokud jde o Kyperskou republiku, Správu civilního letectví ministerstva spojů a prací, nebo v obou případech jiný orgán nebo osobu, pověřenou prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady.

(b) Výraz "určený letecký podnik" značí letecký podnik, který jedna smluvní strana určí písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody jako podnik, který bude provozovat mezinárodní letecké služby na tratích, stanovených v odstavci 1 článku 2 této Dohody.

(c) Výrazy "území", "letecké služby", "mezinárodní letecké služby" a "přistání pro neobchodní účely" budou mít při použití této Dohody význam, určený jim články 2 a 96 Úmluvy.

Článek 2

1. Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zavedení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze této Dohody.
Tyto služby a tratě jsou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené tratě".
Letecký podnik, určený každou smluvní stranou bude mít při provozu dohodnutých služeb na stanovených tratích tato práva:

(a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

(b) provádět přistání na uvedeném území pro neobchodní účely;

(c) provádět přistání na uvedeném území v místech stanovených pro tuto trať v Příloze k této Dohodě za účelem vykládání a nakládání v mezinárodním styku cestujících, zboží a pošty.

2. Žádné ustanovení odstavce 1 tohoto článku nelze vykládat jako poskytování leteckému podniku jedné smluvní strany výsady nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží nebo poštu přepravovanou za úplatu nebo v nájmu a určenou do jiného místa na území této druhé smluvní strany.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik pro provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po přijetí takového oznámení druhá smluvní strana udělí s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku v době co nejkratší příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek podle zákonů a předpisů, které obvykle a přiměřeně tento úřad uplatňuje na provozování mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění podle odstavce 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které může považovat za nezbytné pro používání určeným leteckým podnikem práv stanovených v článku 2, v případě, kdy uvedená smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku náleží smluvní straně, která letecký podnik určuje, nebo jejím státním příslušníkům.

5. Když byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může kdykoli zahájit provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tarif zavedený v souladu s ustanovením článku 11 této Dohody je pro tuto službu v platnosti.

Článek 4

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít slušnou a rovnou možnost provozovat kteroukoli trať stanovenou v souladu s článkem 2 této Dohody.

2. Při provozování mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v souladu s článkem 2 této Dohody, bude určený letecký podnik jedné smluvní strany přihlížet k zájmům určeného podniku druhé smluvní strany tak, aby se nevhodným způsobem nedotýkal služeb, jež tento letecký podnik zajišťuje na stejných tratích nebo jejich částech.

3. Prvořadým cílem mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených podle článku 2 této Dohody bude poskytování kapacity přiměřené odhadované poptávce po přepravě cestujících, zboží a pošty na území a z území smluvní strany, která letecký podnik určila. Právo každého určeného podniku provádět obchodní přepravu mezi místy na území druhé smluvní strany a místy na území třetích zemí na stanovených tratích podle článku 2 této Dohody bude vykonáváno v zájmu spořádaného rozvoje mezinárodní letecké dopravy takovým způsobem, aby kapacita odpovídala:

(a) přepravní poptávce na území a z území smluvní strany, která určuje letecký podnik;

(b) přepravní poptávce v oblastech, kterými letecké služby procházejí, s přihlédnutím k místním a oblastním službám;

(c) požadavkům ekonomického provozu dálkových linek.

Článek 5

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany oznámí za účelem schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany nejpozději třicet (30) dnů před zahájením služeb na tratích stanovených v souladu s článkem 2 této Dohody typy letadel, které budou používány, a letové řády. Podle tohoto ustanovení bude postupováno rovněž při pozdějších změnách.

2. Určený letecký podnik jedné smluvní strany předloží na požádání leteckému úřadu druhé smluvní strany všechny periodické statistické údaje, které mohou být přiměřeně požadovány pro účely posuzování kapacity poskytované na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě. Takové údaje budou zahrnovat informace požadované za účelem určení objemu přepravy ve vztahu k místům provozovaným na stanovených tratích.

Článek 6

1. Každá smluvní strana bude mít právo odvolat provozní oprávnění nebo pozastavit vykonávání práv, stanovených v článku 2 této Dohody, leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, nebo uložit pro vykonávání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné:

(a) v případě, že smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům, nebo

(b) v případě, že letecký podnik se nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, která tato práva udělila, nebo

(c) v případě, že letecký podnik jiným způsobem nebude postupovat v souladu s podmínkami předepsanými touto Dohodou.

2. Pokud není nezbytné okamžité odvolání, pozastavení nebo uložení podmínek, uvedených v odstavci 1 tohoto článku, aby se zabránilo dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude toto právo použito pouze po projednání s druhou smluvní stranou .

Článek 7

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určenými leteckými podniky smluvních stran, právě tak jako jejich obvyklé vybavení, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, zásoby na palubě těchto letadel včetně potravin, nápojů a tabákových výrobků, budou osvobozeny při vstupu na území druhé smluvní strany od celních dávek, inspekčních poplatků a jiných dávek nebo poplatků za předpokladu, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla do té doby, než budou opět vyvezeny.

2. S výjimkou poplatků za poskytované služby budou od stejných poplatků a dávek dále osvobozeny

(a) zásoby vzaté na palubu letadel na území jedné smluvní strany v rozsahu stanoveném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadla provozovaného na stanovené trati druhé smluvní strany;

(b) náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany za účelem údržby nebo opravy letadel, používaných na stanovené trati určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

(c) pohonné hmoty a mazací oleje určené pro zásobování letadel používaných na stanovené trati určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany , i když tyto zásoby budou použity na úseku cesty vykonané přes území smluvní strany, ve kterém byly vzaty na palubu.

Je možno požadovat, aby materiály, uvedené ve shora zmíněných pododstavcích (a), (b) a (c) byly uloženy pod celním dohledem nebo kontrolou.

Článek 8

Obvyklé letadlové vybavení, jakož i materiál a zásoby na palubě letadel jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů této smluvní strany. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem uvedených úřadů do té doby, než budou opět vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

Článek 9

Každá smluvní strana poskytne na základě vzájemnosti určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů z provozování dohodnutých leteckých služeb.

Článek 10

Cestující v transitu přes území obou smluvních stran budou podléhat jen velmi zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém transitu budou osvobozena od celních poplatků a jiných podobných dávek.

Článek 11

1. Tarify používané leteckým podnikem jedné smluvní strany za přepravu na území nebo z území druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši s patřičným přihlédnutím ke všem směrodatným faktorům včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku a tarifů ostatních leteckých podniků.

2. Tarify uvedené v paragrafu 1 tohoto článku budou podle možnosti sjednány mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran a po případném projednání s jinými leteckými podniky, provozujícími přepravu na celé trati nebo její části, a takového ujednání bude dosaženo tam, kde to bude možné, prostřednictvím systému pro stanovení tarifů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců.

3. Takto odsouhlasené tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně třicet (30) dní před zamýšleným datem jejich zavedení; ve zvláštních případech může být tato lhůta zkrácena, dohodnou-li se o tom uvedené letecké úřady.

4. Letecký úřad jedné smluvní strany oznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany přímo a co možná nejdříve svůj souhlas nebo případně nesouhlas s navrhovanými tarify, pokud možno alespoň patnáct (15) dnů před navrhovaným datem zavedení těchto tarifů. Případný nesouhlas bude řešen v souladu s ustanoveními článku 17 této Dohody.

5. Vzhledem k ustanovení odstavce 3 tohoto článku nevstoupí žádný tarif v platnost, jestliže nebyl schválen leteckými úřady smluvních stran.

6. Tarify zavedené v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstanou v platnosti do doby, než budou zavedeny v souladu s ustanoveními tohoto článku nové tarify .

Článek 12

Určené letecké podniky smluvních stran jsou oprávněny v zájmu provádění dohodnutých služeb udržovat na území druhé smluvní strany vlastní zastoupení a technický a obchodní personál.

Článek 13

V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady smluvních stran provádět čas od času vzájemné konzultace, týkající se zajišťování plnění a uspokojivého provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek 14

1. Jestliže jedna smluvní strana bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této Dohody, může si vyžádat jednání s druhou smluvní stranou. Takové jednání, které bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, započne do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Takto dohodnuté změny vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Změny Přílohy k Dohodě mohou být provedeny přímou dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost datem, na němž se letecké úřady vzájemně dohodnou, a budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 15

Tato Dohoda a její Příloha budou změněny tak, aby odpovídaly kterékoli mnohostranné úmluvě, která se může stát závaznou pro obě smluvní strany.

Článek 16

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí vypovědět tuto Dohodu; takové oznámení bude současně předáno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě skončí platnost Dohody dvanáct (12) měsíců od data přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud oznámení o výpovědi nebude po vzájemné dohodě odvoláno před uplynutím tohoto období. Jestliže přijetí nebude potvrzeno druhou smluvní stranou, bude se mít za to, že oznámení bylo přijato čtrnáct (14) dní po jeho přijetí Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 17

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran; nebude-li mezi těmito leteckými úřady dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

Článek 18

Dávky a jiné poplatky za užívání letišť, jejich zařízení a technického vybavení na území jedné smluvní strany, budou stanoveny na základě oficiálních sazeb zavedených podle zákonů a předpisů této smluvní strany, které jsou používány jednotně pro všechny zahraniční provozovatele.

Článek 19

Tato Dohoda, jakékoliv změny k ní a jakákoliv výměna k ní se vztahujících nót budou oznámeny za účelem registrace Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 20

Tato Dohoda nahradí a zruší jakékoliv dřívější dohody týkající se leteckých služeb mezi smluvními stranami.

Článek 21

Tato Dohoda bude prozatímně prováděna ode dne podpisu a nabude platnosti datem, kdy si obě smluvní strany vzájemně oznámí, že byly splněny náležitosti požadované každou smluvní stranou.

Dáno ve dvou vyhotoveních v Nicosii, dne 13. listopadu roku jedentisíc devětset šedesát sedm v anglickém jazyce.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Za vládu Československé socialistické republiky:

inž. M. Murín v. r.

Za vládu Kyperské republiky:

L. Xenopoulos v. r.

Příloha

Článek 1

1. Vláda Československé socialistické republiky určuje k provozování leteckých služeb na tratích stanovených v této Příloze Československé aerolinie (ČSA).

2. Československé aerolinie budou mít právo provozovat letecké služby na těchto tratích:

A. Praha - mezilehlé body - Nicosia a dále do bodů na Středním východě a Dálném východě, v obou směrech

B. Praha - mezilehlé body - Nicosia a dále do bodů na Středním východě a ve Východní Africe, v obou směrech.

Článek 2

1. Vláda Kyperské republiky určuje k provozování leteckých služeb na tratích stanovených v této Příloze Cyprus Airways Ltd.

2. Cyprus Airways Ltd. budou mít právo provozovat letecké služby na těchto tratích:

A. Nicosia - mezilehlé body - Praha, v obou směrech;

B. Nicosia - mezilehlé body - Praha a dále, v obou směrech.

Článek 3

Mezilehlé body a body za Prahou a Nicosií na tratích stanovených v článku 1 a 2 této Přílohy budou dohodnuty později společnou dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran.

Souvislosti

Je odkazován z
261/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
o5/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
104/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
102/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků
Odkazuje na
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.09.1968 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 21:49)
0. 30.09.1968 Vyhlášené znění