Vyhláška č. 151/1969 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-151
Částka 46/1969
Platnost od 23.12.1969
Účinnost od 01.01.1970
Zrušeno k 01.06.2010 (73/2010 Sb.)
Minulé znění 01.07.1979 - 31.05.2010

151

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 12. prosince 1969,

kterou se určují vyhrazená technická zařízení

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány:


§ 1

Za vyhrazená technická zařízení se považují zařízení, která mohou způsobit zvýšené ohrožení života, zdraví nebo majetku, jejichž projektanti, výrobci včetně montážních organizací nebo provozovatelé mají zvláštní povinnosti uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a která podléhají dozoru orgánů státního odborného dozoru ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona č. 174/1968 Sb. Jsou to


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Předseda

Českého báňského úřadu:

v z. Dr. Ing. Beznekr v. r.

Předseda

Českého úřadu bezpečnosti práce:

Ing. Šmok v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
Je měněn
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Je zrušen předpisem
73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních
Je odkazován z
73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Odkazuje na
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
51/1964 Sb. Zákon o dráhách
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.1979 - 31.05.2010 18/1979 Sb., 19/1979 Sb., 20/1979 Sb., 21/1979 Sb.
1. 01.01.1970 - 30.06.1979
0. 23.12.1969 Vyhlášené znění