Oznámení č. o7/c45/1968 Sb.Oznámení o vydání obecných právních predpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-c45-o7
Částka 45/1968
Platnost od 20.12.1968
Vyhlášené znění 20.12.1968

Ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců zemědělství a lesního hospodářství a se souhlasem Ústřední rady odborů podle § 272 zákoníku práce Pravidla pro provoz, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v kamenolomech, štěrkopískovnách a pískovnách, spadajících do působnosti ministerstva zemědělství a výživy.

Tato pravidla platí v oboru ministerstva zemědělství a výživy pro dobývání ložisek nevyhrazených nerostů v kamenolomech, štěrkopískovnách a pískovnách, obhospodařovaných státními nebo družstevními zemědělskými podniky.

Článek II. pravidel podrobně stanoví všeobecné podmínky bezpečné práce v těžební provozovně.

Článek III., IV., V. upravují způsob práce na skrývce.

Článek VI. stanoví podmínky při těžení ložiska.

Článek VII. a VIII. upravuje ruční a strojní těžení.

Článek IX. upravuje podmínky při vrtání a sbíjení.

Další články pravidel pak upravují provádění trhacích prací, drcení a mletí, zabezpečení cest, nakládání a vykládání těženého materiálu a jiných hmot, umístění a zajištění hnacích strojů proti pohybu, svařování, požární ochranu, ochranu proti povrchovým vodám, zřízení hygienické a první pomoci, vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky.

Pravidla jsou uveřejněna v příloze k částce 12/1968 Věstníku ministerstva zemědělství a výživy a nabývají účinnosti dnem 1. září 1968.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 20.12.1968 Vyhlášené znění