Vyhláška č. 23/1968 Sb.Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-23
Částka 9/1968
Platnost od 05.03.1968
Účinnost od 05.03.1968
Aktuální znění 05.03.1968

23

VYHLÁŠKA

Ústřední správy energetiky

ze dne 30. ledna 1968,

kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném

Ústřední správa energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 39 odst. 2 elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. v souhlasu s § 34 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách:


§ 1

(1) Zrušují se

1. vyhláška ministerstva energetiky č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné sazby pro prodej elektřiny v drobném, ve znění vyhlášky č. 151/1959 Ú. l. a vyhlášky č. 49/1960 Sb.;

2. podrobnější prováděcí pokyny k vyhlášce č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné sazby pro prodej elektřiny v drobném.

(2) Sazby stanovené předpisy zrušovanými v odstavci 1 se použijí ještě při vyúčtování spotřeby elektřiny zjištěné do prvního odečtu provedeného po 1. lednu 1968.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Korčák v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
261/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Odkazuje na
47/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách
79/1957 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.03.1968 Aktuální znění (exportováno 08.04.2020 07:29)
0. 05.03.1968 Vyhlášené znění