Vyhláška č. 190/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-190
Částka 50/1968
Platnost od 29.12.1968
Účinnost od 01.01.1967
Aktuální znění 01.01.1967

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 19. prosince 1968

o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965


Dne 12. listopadu 1965 byla v Montreux sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích.

President republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u generálního sekretariátu Mezinárodní telekomunikační unie, depozitáře Úmluvy, dne 3. ledna 1968.


Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 53 dnem 1. ledna 1967. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost podle článku 18 dnem 3. ledna 1968.

Ověřená kopie Úmluvy spolu s českým překladem je uložena v archivu ministerstva zahraničních věcí.


Ministr:

v z. Ing. Bušniak v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
18/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
169/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Odkazuje na
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1967 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 22:58)
0. 01.01.1967 Vyhlášené znění