Zákon č. 170/1968 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-170
Částka 46/1968
Platnost od 22.12.1968
Účinnost od 01.01.1969
Aktuální znění 01.01.1989

170

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968

o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Federální statistický úřad

§ 4

Správa federálních hmotných reserv

(1) Z dosavadní Správy státních hmotných reserv se vytváří Správa federálních hmotných reserv.

(2) Správu federálních hmotných reserv řídí a za její činnost odpovídá její předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

§ 8

Správa vojenských soudů

(1) Dokud nenabude účinnosti ústavní zákon uvedený v čl. 145 ústavního zákona o československé federaci, zajišťuje řádný chod vojenského soudnictví po stránce hospodářské, finanční a personální správa vojenských soudů při ministerstvu národní obrany. Náčelník správy odpovídá za její výkon ministru národní obrany. Působnost ve věcech vojenského soudnictví příslušející podle trestního řádu ministru (ministerstvu) spravedlnosti vykonává ministr (ministerstvo) národní obrany.

(2) Ustanovení § 35 písm. b) zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, se zrušuje. Ustanovení § 35 písm. c) - f) se nevztahuje na Nejvyšší soud.

§ 9

Ústřední komise lidové kontroly

(1) Do doby než nabude účinnosti zákon podle čl. 36 odst. 1 písm. ch) ústavního zákona o československé federaci, zabezpečuje úkoly kontrolního orgánu Federálního shromáždění Ústřední komise lidové kontroly podle dosavadních předpisů, *) a to v rozsahu kontrolní působnosti Federálního shromáždění.

(2) Ústřední komise lidové kontroly přestává být součástí soustavy komisí lidové kontroly.

§ 10

Přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů

Práva a povinnosti z pracovně právních vztahů přecházejí z dosavadních ústředních orgánů na příslušné federální orgány nebo na ústřední orgány České socialistické republiky, popř. na ústřední orgány Slovenské socialistické republiky. Zásady pro tento přechod stanoví vláda Československé socialistické republiky.


§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákonné opatření č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů.

*) Zákonné opatření č. 69/1964 Sb., o Správě státních hmotných reserv.

*) Zákon č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích.
Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech.
Zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.
Zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě.
Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

+) Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži.

+) Zákon č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé.

*) Zákon č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/1968 Sb.

Souvislosti

Je měněn
194/1988 Sb. Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
144/1970 Sb. Zákon o Státní bance československé
139/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
Je odkazován z
194/1988 Sb. Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
o5/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c44/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
144/1970 Sb. Zákon o Státní bance československé
139/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
103/1970 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků
o1/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c25/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
55/1970 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970
o1/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
7/1969 Sb. Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky
Odkazuje na
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
30/1968 Sb. Zákon o státním zkušebnictví
70/1967 Sb. Zákon o komisích lidové kontroly
1/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
117/1965 Sb. Zákon o Státní bance československé
96/1964 Sb. Zákon o technické normalizaci
69/1964 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv
36/1964 Sb. Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži
35/1962 Sb. Zákon o měrové službě
141/1961 Sb. Trestní řád
34/1957 Sb. Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích
8/1952 Sb. Zákon o ochranných známkách a chráněných vzorech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.01.1989 194/1988 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 04:42)
4. 01.01.1973 - 31.12.1988 84/1972 Sb.
3. 01.04.1971 - 31.12.1972 21/1971 Sb.
2. 01.01.1971 - 31.03.1971 139/1970 Sb., 144/1970 Sb.
1. 01.01.1969 - 31.12.1970
0. 22.12.1968 Vyhlášené znění