Ústavní zákon č. 143/1968 Sb.Ústavní zákon o československé federaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-143
Částka 41/1968
Platnost od 04.11.1968
Účinnost od 01.01.1969
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Minulé znění 29.10.1992 - 31.12.1992

143

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. října 1968

o československé federaci

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

My, národ český a slovenský, vycházejíce z poznání, že naše novodobé dějiny jsou prodchnuty oboustrannou vůlí žít ve společném státě,

oceňujíce skutečnost, že padesát let našeho společného státního života prohloubilo a upevnilo naše odvěké přátelské svazky, umožnilo rozvoj našich národů a uskutečňování jejich pokrokových demokratických a socialistických ideálů a spolehlivě dokázalo jejich bytostný zájem žít ve společném státě, zároveň však ukázalo, že náš vzájemný vztah je třeba vybudovat na nových a spravedlivějších základech,

uznávajíce nezadatelnost práva na sebeurčení až do oddělení a respektujíce suverenitu každého národa a jeho právo utvářet si svobodně způsob a formu svého národního a státního života,

přesvědčeni, že dobrovolné federativní státní spojení je odpovídajícím výrazem práva na sebeurčení a rovnoprávnost,

avšak též nejlepší zárukou pro náš plný vnitřní národní rozvoj i pro ochranu naší národní svébytnosti a svrchovanosti,

rozhodnuti vytvářet ve společném federativním státě v duchu humanitních ideálů socialismu a proletářského internacionalismu podmínky pro všestranný rozvoj a blahobyt všech občanů a zaručovat jim rovná, demokratická práva a svobody bez rozdílu národnosti,

reprezentováni svými zástupci v České národní radě a ve Slovenské národní radě, jsme se dohodli na vytvoření československé federace.


HLAVA PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1

(1) Československá socialistická republika je federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Slováků.

(2) Základem Československé socialistické republiky je dobrovolný svazek rovnoprávných národních států českého a slovenského národa, založený na právu na sebeurčení každého z nich.

(3) Československá federace je výrazem vůle dvou svébytných suverenních národů, Čechů a Slováků, žít ve společném federativním státě.

(4) Československou socialistickou republiku tvoří Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. Obě republiky mají v Československé socialistické republice rovnoprávné postavení.

(5) Obě republiky respektují navzájem svou suverenitu i suverenitu Československé socialistické republiky; stejně Československá socialistická republika respektuje suverenitu národních států.

Čl. 2

(1) Československá socialistická republika i Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika jsou vybudovány na zásadách socialistické demokracie. Jejich politický systém je v zásadních věcech stejný.

(3) Politická práva občanů a záruky jejich uskutečňování jsou na celém území Československé socialistické republiky stejné.

Čl. 3

(1) Území Československé socialistické republiky tvoří území České socialistické republiky a území Slovenské socialistické republiky.

(2) Hranice Československé socialistické republiky a hranice České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky mohou být změněny jen ústavním zákonem Federálního shromáždění.

(3) Hranice každé z obou republik se mohou změnit jen se souhlasem příslušné národní rady. Národní rada dává souhlas svým ústavním zákonem.

Čl. 4

(1) Hospodářství v České a Slovenské Federativní Republice je integrací ekonomiky České republiky a ekonomiky Slovenské republiky; je založeno na jednotném vnitřním trhu, zejména na jedné měně a na volném pohybu pracovních sil, zboží a peněžních prostředků.

(2) Česká republika a Slovenská republika se podílejí na tvorbě hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Státním vlastnictvím je vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, vlastnictví České republiky a vlastnictví Slovenské republiky.

(4) Vlastnictvím České a Slovenské Federativní Republiky je majetek ve státním vlastnictví, který slouží k zabezpečování jejích úkolů v oblastech svěřených ústavním zákonem Federálního shromáždění do její působnosti. Vlastnictvím České republiky a vlastnictvím Slovenské republiky je ostatní majetek ve státním vlastnictví. Zákon Federálního shromáždění stanoví vlastnictví k ropovodům, tranzitnímu plynovodu a nadřazeným rozvodným sítím k přenosu elektrické energie.

(5) Zákon Federálního shromáždění může stanovit, který další majetek (čl. 10 ústavy) nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje hospodářství a veřejného blaha smí být jen ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, popřípadě určených právnických osob.

(6) Zákony České národní rady a Slovenské národní rady mohou stanovit, který další majetek (čl. 10 ústavy) nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje hospodářství a veřejného blaha smí být jen ve vlastnictví České republiky anebo Slovenské republiky, popřípadě určených právnických osob.

(7) Zákony národních rad stanoví, které věci z majetku České republiky a Slovenské republiky jsou vlastnictvím obcí.

Čl. 5

(1) Státní občan každé z obou republik je zároveň státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Občan jedné republiky má na území druhé republiky stejná práva a stejné povinnosti jako občan této druhé republiky.

(3) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.

(4) Zásady nabývání a pozbývání státního občanství republik stanoví zákon Federálního shromáždění.

Čl. 6

(1) Českého a slovenského jazyka se užívá rovnoprávně při vyhlašování zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů.

(2) Při jednání všech státních orgánů Československé socialistické republiky a obou republik, v řízení před nimi a v ostatním jejich styku s občany se užívá obou jazyků rovnoprávně.

HLAVA DRUHÁ

Rozdělení působnosti mezi federaci a republiky

Čl. 7

(1) Do působnosti Československé socialistické republiky patří:

a) zahraniční politika, uzavírání mezinárodních smluv s výjimkou těch, jejichž uzavírání patří do působnosti České republiky a Slovenské republiky, zastupování České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních vztazích a rozhodování o otázkách války a míru,

b) obrana a ekonomické zabezpečení obranyschopnosti České a Slovenské Federativní Republiky s výjimkou civilní ochrany obyvatelstva,

c) měna,

d) federální státní hmotné rezervy,

e) ochrana federální ústavnosti.

(2) Česká republika a Slovenská republika mohou v souladu se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, uzavírat svým jménem dvoustranné mezinárodní dohody ve věcech, které patří do působnosti České republiky a Slovenské republiky.

(3) Česká republika a Slovenská republika mohou v souladu se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána:

a) uzavírat se součástmi federativních a spolkových států dohody o spolupráci v oblasti obchodní, hospodářské, kulturní, vědecké, školské, zdravotnické, ochrany životního prostředí, civilní ochrany obyvatelstva, sportovní, jakož i o spolupráci ve věcech tisku, rozhlasu a televize,

b) zřizovat svá zastoupení u subjektů, s nimiž byly uzavřeny dohody podle písmene a), a přijímat zastoupení těchto subjektů.

Čl. 8zrušeno

Čl. 9

Věci, které nejsou ústavním zákonem Federálního shromáždění svěřeny do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, patří do působnosti České republiky a Slovenské republiky.

Čl. 10zrušeno

Čl. 11

(1) Při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik se uplatňují jednotné zásady finanční a rozpočtové politiky dohodnuté mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

(2) Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky je samostatné. Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky se řídí státním rozpočtem federace. Finanční hospodaření republik se řídí jejich státními rozpočty. Státní rozpočet federace schvaluje Federální shromáždění svým zákonem a státní rozpočty republik schvalují národní rady svými zákony, a to vždy na období jednoho kalendářního roku.

(3) Státní rozpočet každé republiky zahrnuje finanční vztahy za všechny úseky hospodářství a správy s výjimkou činností financovaných ze státního rozpočtu federace. Součástí státního rozpočtu každé republiky jsou dotace do rozpočtu obcí.

(4) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří příjmy federálních orgánů a jimi řízených organizací a dále zákonem Federálního shromáždění stanovené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy. Pokud má být výnos určité daně nebo odvodu společným příjmem státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik, stanoví zákon Federálního shromáždění podíl federace na tomto výnosu a pravidlo, podle něhož se republiky podílejí na zabezpečení té části výnosu, která připadá státnímu rozpočtu federace.

(5) Ze státního rozpočtu federace se hradí:

a) výdaje na obranu České a Slovenské Federativní Republiky, na činnost federálních orgánů, na vytvoření federálních hmotných rezerv a na dotace pro federální organizace,

b) vybrané jmenovité programy, pokud si to vyžaduje jejich rozsah a důležitost pro federaci,

c) ostatní výdaje určené rozpočtovým zákonem Federálního shromáždění.

(6) Pravidla rozpočtového hospodaření stanoví pro státní rozpočet federace zákon Federálního shromáždění a pro státní rozpočty republik zákony národních rad.

(7) Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika a Slovenská republika mohou vytvářet vlastní účelové fondy napojené na jejich státní rozpočty; fondy se zřizují zákonem.

(8) Česká a Slovenská Federativní Republika stanoví rámcové zásady dotační a odpisové politiky.

Čl. 12

(1) Daně a poplatky možno ukládat jen na základě zákona.

(2) Zákon Federálního shromáždění upravuje:

a) soustavu daní a odvodů v České a Slovenské Federativní Republice,

b) daň z obratu a daň dovozní,

c) u daní a odvodů placených podniky a společnostmi a u daně z příjmů obyvatelstva okruh poplatníků, předmět a základ daně a výchozí daňovou sazbu včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci uvedených daní a odvodů v obou republikách,

d) poplatky, které mají podle své povahy výlučně nebo převážně vztah k zahraničí nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace.

(3) Ostatní daně a poplatky stanoví zákony národních rad.

(4) Správa, výkon a kontrola všech druhů daní (odvodů) a poplatků (pokut) přísluší ústředním orgánům republik av zákonem stanoveném rozsahu jiným orgánům a obcím, s výjimkou případů, kdy na základě působnosti Československé socialistické republiky vybírají poplatky (pokuty) federální orgány. Zákon Federálního shromáždění může svěřit rozhodování o výjimkách a úlevách orgánům federace, jde-li o daně a poplatky podle odstavce 2 placené organizacemi přímo řízenými orgány federace nebo jde-li o poplatky podle odstavce 2 vybírané orgány federace.

Čl. 13

(1) Území Československé socialistické republiky je jednotným celním územím.

(2) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří celní zákonodárství, výkon celnictví a vydávání celních tarifů.

Čl. 14

(1) V oblasti bankovnictví do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) stanovit a uplatňovat jednotnou měnovou politiku a přijímat právní úpravu pro její uskutečňování,

b) stanovit rozsah měnových rezerv ve zlatě a v devizových prostředcích, spravovat je a disponovat s nimi.

(2) Ústřední bankou v České a Slovenské Federativní Republice je Státní banka československá, která stanoví a uplatňuje jednotnou měnovou politiku. Součástí Státní banky československé jsou Ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a Ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku. Státní banka československá je řízena bankovní radou, která se skládá z guvernéra, dvou viceguvernérů, z nichž jeden je občanem České republiky a druhý občanem Slovenské republiky, a dále z viceguvernéra pověřeného řízením Ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a jeho zástupce a z viceguvernéra pověřeného řízením Ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku a jeho zástupce. Je-li guvernérem občan České republiky, je v následujícím funkčním období guvernérem občan Slovenské republiky a naopak.

(3) Postavení a právní poměry Státní banky československé a jejích orgánů a její vztah k ostatním bankám stanoví zákon Federálního shromáždění. Postavení a právní poměry ostatních bank stanoví zákon Federálního shromáždění.

(4) Česká republika a Slovenská republika mohou vytvářet své emisní banky. Emisní banky republik vzniknou rozdělením Státní banky česloslovenské. Zákon Federálního shromáždění rozdělí majetek, práva a povinnosti Státní banky československé a stanoví den jejich převzetí emisními bankami republik.

Čl. 15

V oblasti cenové politiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) určovat koncepci cenové politiky a vyhlašovat zásadní cenová regulační opatření,

b) zákonná úprava v oblasti cen.

Čl. 16

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) stanovení nástrojů zahraniční obchodní politiky v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

b) zákonná úprava v oblasti hospodářských vztahů se zahraničím.

Čl. 17

V oblasti hospodářství do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří zákonná úprava energetického hospodářství a výroby, rozvodu a spotřeby elektřiny, plynu a tepla.

Čl. 18zrušeno

Čl. 19

V oblasti dopravy do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) právní úprava ve věcech dopravy,

b) výkon státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě.

Čl. 20

V oblasti spojů do působnosti České a Slovenské

a) zákonná úprava ve věcech pošt a telekomunikací,

b) určování jednotných tarifů poštovního a telekomunikačního mezinárodního provozu,

c) rozdělování kmitočtového spektra mezi republiky a federaci a výkon státní správy vyplývající z mezinárodních závazků.

Čl. 21

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří v oblasti mírového využívání jaderné energie zákonná úprava a výkon státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad využíváním jaderných materiálů, jaderných zařízení a technologií.

Čl. 21azrušeno

Čl. 22

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří v oblasti práce a sociální politiky zákonná úprava pracovních vztahů, služebních poměrů zaměstnanců v orgánech České a Slovenské Federativní Republiky a v jimi řízených organizacích, jakož i jejich nemocenského a důchodového pojištění a jejich státních dávek sociálního zabezpečení.

Čl. 23

(1) V oblasti státní statistiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava podmínek získávání statistických informací potřebných pro posuzování vývoje federace, jakož i zákonná úprava ochrany těchto informací před zneužitím,

b) v dohodě s Českou republikou a Slovenskou republikou

1. stanovit statistické ukazatele potřebné pro posuzování vývoje federace a způsob získávání statistických informací k tomuto účelu,

2. stanovit statistické ukazatele potřebné pro plnění mezinárodních závazků a poskytovat tyto mezinárodním organizacím,

3. plnit ty povinnosti, vyplývající z mezinárodních závazků, které jí Česká republika a Slovenská republika svěřily.

(2) V oblasti účetnictví do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří stanovit zákonnou úpravu podmínek a náležitostí vedení účetnictví a jeho průkaznosti.

Čl. 24

(1) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří zákonná úprava vlastnictví; tím není dotčeno právo České republiky a Slovenské republiky na právní úpravu majetku České republiky a Slovenské republiky a majetku obcí zákony národních rad.

(2) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v oblasti podnikatelské činnosti patří:

a) právní úprava podnikání a vztahů vznikajících při podnikatelské a jiné hospodářské činnosti,

b) právní úprava ochrany výroby, obchodu a zájmů spotřebitelů, průmyslového vlastnictví, normalizace, zkušebnictví a metrologie, jakož i výkon státní správy na těchto úsecích ve věcech, o nichž to stanoví zákon Federálního shromáždění.

(3) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří zákonná úprava ochrany hospodářské soutěže.

Čl. 25

Orgány Československé socialistické republiky, na které president Československé socialistické republiky přenesl sjednávání některých mezinárodních smluv, postupují při sjednávání těchto smluv, upravujících mezinárodní spolupráci v oblastech uvedených v čl. 10 až 28a za účasti orgánů obou republik; spolupracují s nimi též při zastupování Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích, působících v uvedených oblastech.

Čl. 26zrušeno

Čl. 27

(1) V oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) právní úprava jména a příjmení, matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatelstva, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,

b) upravovat zřizování, postavení, oprávnění a ostatní poměry ozbrojených bezpečnostních sborů České a Slovenské Federativní Republiky; tím není dotčeno právo České republiky a Slovenské republiky zřizovat vlastní ozbrojené bezpečnostní sbory a upravovat jejich postavení, oprávnění a ostatní poměry.

(2) Vymezení další působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti stanoví zákon Federálního shromáždění.

(3) Česká republika a Slovenská republika si mohou zřizovat vlastní bezpečnostní informační služby a upravovat jejich postavení, oprávnění a ostatní poměry.

Čl. 28

Rozdělení působnosti mezi Československou socialistickou republikou a oběma republikami ve věcech tisku a jiných informačních prostředků stanoví zákon Federálního shromáždění.

Čl. 28a

(1) České a Slovenské Federativní Republice přísluší kontrolovat hospodaření finančními a hmotnými prostředky federace, jakož i všechna odvětví i činnosti státní a hospodářské správy, která patří do její působnosti.

(2) Organizaci kontrolních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky a jejich oprávnění stanoví zákon Federálního shromáždění.

Čl. 28b

(1) Ve věcech svěřených ústavním zákonem Federálního shromáždění do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky působí orgány České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud to stanoví zákon Federálního shromáždění, působí v těchto věcech též výkonné a soudní orgány České republiky a Slovenské republiky.

(2) Pokud ústavní zákon Federálního shromáždění výkon ve věcech uvedených v čl. 10 až 28a nesvěřuje orgánům České a Slovenské Federativní Republiky, patří tento výkon orgánům České republiky a Slovenské republiky.

HLAVA TŘETÍ

Federální shromáždění

Čl. 29

(1) Nejvyšším orgánem státní moci a jediným zákonodárným sborem Československé socialistické republiky je Federální shromáždění.

(2) Federální shromáždění tvoří dvě sněmovny: Sněmovna lidu a Sněmovna národů. Obě sněmovny jsou rovnoprávné.

(3) K platnému usnesení Federálního shromáždění je třeba souhlasného usnesení obou sněmoven, nestanoví-li tento ústavní zákon něco jiného nebo nejde-li o vnitřní věci jen jedné sněmovny.

Čl. 30

(1) Sněmovna lidu má 150 poslanců, kteří jsou voleni v celé Československé socialistické republice přímou volbou.

(2) Poslanec Sněmovny lidu nemůže být zároveň poslancem Sněmovny národů.

(3) Sněmovna lidu se volí na období čtyř let.

(4) Podmínky výkonu volebního práva do Sněmovny lidu a způsob výkonu voleb a odvolání poslanců stanoví zákon Federálního shromáždění.

Čl. 31

(1) Sněmovna národů reprezentuje rovné státoprávní postavení obou republik.

(2) Sněmovna národů má 150 poslanců, z nichž se 75 volí přímou volbou v České socialistické republice a 75 přímou volbou v Slovenské socialistické republice.

(3) Sněmovna národů se volí na období čtyř let. Volební období Sněmovny národů počíná a končí s volebním obdobím Sněmovny lidu.

Čl. 32

(1) Federální shromáždění zasedá nejméně dvakrát do roka (jarní zasedání a podzimní zasedání).

(2) Federální shromáždění svolává k zasedání a jeho zasedání prohlašuje za skončené president Československé socialistické republiky.

(3) Jestliže president Československé socialistické republiky nesvolá jarní zasedání do konce dubna nebo podzimní zasedání do konce října, svolá je předsednictvo Federálního shromáždění. Zasedání Federálního shromáždění prohlásí v tomto případě za skončené předsednictvo Federálního shromáždění.

Čl. 33

(1) Federální shromáždění musí být svoláno presidentem Československé socialistické republiky na žádost alespoň třetiny poslanců některé sněmovny.

(2) Jestliže president Československé socialistické republiky Federální shromáždění nesvolá do 14 dnů nebo do další lhůty uvedené v žádosti, svolá je předsednictvo Federálního shromáždění. Zasedání Federálního shromáždění prohlásí v tomto případě za skončené předsednictvo Federálního shromáždění.

Čl. 34

(1) Sněmovny se scházejí ke schůzím na základě usnesení předsednictva příslušné sněmovny.

(2) Ke společným schůzím se sněmovny scházejí, jde-li o volbu presidenta Československé socialistické republiky, o volbu předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, o projednání programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky a v jiných případech, kdy se na tom sněmovny usnesou.

Čl. 35

(1) Schůze obou sněmoven jsou zpravidla veřejné.

(2) Neveřejné schůze se mohou konat jen v případech stanovených jednacím řádem Federálního shromáždění.

Čl. 36

(1) Do působnosti Federálního shromáždění patří zejména:

a) usnášet se na ústavě Československé socialistické republiky a na ústavních a jiných zákonech Federálního shromáždění a zjišťovat, jak jsou prováděny,

b) jednat o zásadních otázkách zahraniční politiky,

c) jednat o zásadních otázkách vnitřní politiky,

d) schvalovat státní rozpočet federace, prověřovat jeho plnění a schvalovat státní závěrečný účet federace,

e) volit presidenta Československé socialistické republiky a jednat o jeho zprávách,

f) jednat o programovém prohlášení vlády a kontrolovat její činnost a činnost jejích členů, jakož i jednat o důvěře vládě,

h) zřizovat ústavním zákonem federální ministerstva a zřizovat zákonem jiné federální orgány státní správy,

i) zřizovat zákonem státní vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Federální shromáždění se usnáší o vypovědění války, je-li Československá socialistická republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Jen se souhlasem Federálního shromáždění lze vyslat ozbrojené síly České a Slovenské Federativní Republiky mimo území České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Mezinárodní smlouvy politické a mezinárodní hospodářské smlouvy obecné povahy, jakož i mezinárodní smlouvy, k jejichž provedení je třeba zákona Federálního shromáždění, vyžadují před ratifikací souhlas Federálního shromáždění. Zákon Federálního shromáždění stanoví, kdy lze mezinárodní hospodářské smlouvy obecné povahy provádět před tím, než s nimi Federální shromáždění vysloví souhlas.

Čl. 37

(1) Federální shromáždění má zákonodárnou pravomoc ve věcech základních práv a svobod v rozsahu stanoveném ústavními zákony a ve věcech svěřených do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v rozsahu stanoveném čl. 7 odst. 1, čl. 10 až 28a a čl. 36 odst. 3 tohoto ústavního zákona.

(2) Federální shromáždění přijímá dále zákony, u nichž - s výjimkami stanovenými ústavními zákony - výkon patří v plném rozsahu orgánům republik, a to zákon o rodině a o pěstounské péči, občanský zákoník, zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, trestní zákon, zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o výkonu vazby, zákon upravující obecné řízení před správními orgány, zákon o vysokých školách, zákon o zbraních a střelivu, zákon o geodézii a kartografii, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o burzách, zákon o soustavě cenných papírů, obchodní zákoník, zákon směnečný a šekový, zákony upravující řízení před soudy, před orgány činnými v trestním řízení a před rozhodci, zákon o znalcích a tlumočnících, zákon upravující ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti, zákon o zápisech do evidence vztahů k nemovitostem a zákony o nápravě křivd a náhradě škod způsobených orgány státu.

(3) Pokud to vyžaduje jednota právního řádu, uskutečňuje Federální shromáždění zákonnou úpravu ve věcech národnostních a etnických menšin, církví a náboženských společností, péče o zdraví občanů, veterinární a rostlinolékařské péče a soustavy základních a středních škol; výkon v těchto věcech patří v plném rozsahu orgánům republik.

(4) Federální shromáždění zákonem upravuje státní svátky a památné a významné dny České a Slovenské Federativní Republiky a stanoví dny pracovního klidu.

Čl. 38

(1) Zákon Federálního shromáždění může svěřit úpravu otázek uvedených v čl. 37 odst. 1 a 2 zákonodárství republik.

(2) Pokud federální zákonodárství neupraví v celém rozsahu věci uvedené v čl. 37 odst. 1 a 2, mohou je národní rady upravit vlastním zákonodárstvím.

Čl. 39zrušeno

Čl. 40

(1) Sněmovna lidu je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích poslanců.

(2) Sněmovna národů je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích poslanců zvolených v České socialistické republice i nadpoloviční většina poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice.

(3) K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců v každé sněmovně, pokud tento ústavní zákon nestanoví něco jiného (čl. 41 až 43).

Čl. 41

K přijetí federální ústavy, ústavního zákona Federálního shromáždění a k jejich změně, k přijetí návrhu na vyhlášení referenda, a k usnesení o vypovědění války je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny lidu, jakož i souhlasu třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v Slovenské socialistické republice.

Čl. 42

(1) V případě, kdy podle tohoto ústavního zákona platí zákaz majorizace, hlasují ve Sněmovně národů odděleně poslanci zvolení v České socialistické republice a poslanci zvolení v Slovenské socialistické republice. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně většina všech poslanců zvolených v České socialistické republice a většina všech poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice, nevyžaduje-li tento ústavní zákon většinu kvalifikovanou (čl. 41).

(2) Zákaz majorizace platí při schvalování:

a) návrhu zákona o nabývání a pozbývání československého státního občanství,

b) návrhů zákonů, jimiž se stanoví způsob zabezpečení příjmů státního rozpočtu federace a pravidla rozpočtového hospodaření pro státní rozpočet federace,

c) státních rozpočtů a závěrečných účtů federace,

d) návrhů zákonů, jimiž se zřizují účelové fondy napojené na státní rozpočet federace,

e) návrhů zákonů uvedených v čl. 12 odst. 2,

f) návrhů zákonných úprav v otázkách uvedených v čl. 13 odst. 2,

g) návrhů zákonů, jimiž se upravuje československá měna, a zákonů uvedených v čl. 14 odst. 3,

h) návrhů zákonných úprav v otázkách uvedených v čl. 15,

ch) návrhů zákonů v oblasti zahraničních hospodářských vztahů,

i) návrhů zákonů ve věcech uvedených v čl. 22,

j) návrhů zákonů, jimiž se upravuje zřizování, právní poměry a způsob řízení hospodářských organizací,

k) návrhů zákonů vydávaných podle čl. 27 odst. 2 a čl. 28,

l) návrhů zákonů, jimiž se zřizují federální orgány státní správy s výjimkou ministerstev.

(3) Zákaz majorizace platí též při schvalování programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky a při hlasování o návrhu na vyslovení důvěry vládě.

Čl. 43

(1) Vláda Československé socialistické republiky může požádat kteroukoliv sněmovnu o vyslovení důvěry. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě Československé socialistické republiky může podat alespoň jedna pětina poslanců kterékoliv sněmovny.

(2) K vyslovení nedůvěry vládě Československé socialistické republiky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců Sněmovny lidu anebo souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice nebo souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v Slovenské socialistické republice. Ve Sněmovně národů se hlasuje podle jmen.

(3) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí i pro vyslovení nedůvěry jednotlivému členu vlády Československé socialistické republiky.

Čl. 44

(1) Každá sněmovna se musí usnést o návrhu přijatém druhou sněmovnou nejpozději do 3 měsíců. Neusnese-li se v této lhůtě o návrhu, je návrh přijat.

(2) Jestliže nedojde k shodnému usnesení obou sněmoven, mohou se obě sněmovny usnést na dohodovacím řízení. V takovémto případě zvolí každá sněmovna po 10 zástupcích ze svých poslanců, nedohodnou-li se na jiném počtu, do společného výboru pro dohodovací řízení.

(3) Jestliže obě sněmovny ani na doporučení tohoto výboru ani jinak nepřijmou shodné usnesení o návrhu zákona do 5 měsíců od prvního hlasování, lze podat tentýž návrh nejdříve po uplynutí jednoho roku od jeho zamítnutí.

(4) Jestliže nedojde k shodnému usnesení obou sněmoven o státním rozpočtu federace, je dohodovací řízení podle odstavce 2 povinné. Nedojde-li k dohodě o státním rozpočtu do začátku rozpočtového roku, hospodaří se podle zákonných ustanovení o rozpočtovém provizóriu.

(5) Jestliže dohodovací řízení nevedlo k shodnému usnesení obou sněmoven, může dojít k rozpuštění Federálního shromáždění. Volby vyhlásí předsednictvo Federálního shromáždění do 60 dnů.

Čl. 45

(1) Návrhy zákonů Federálního shromáždění mohou podávat poslanci Federálního shromáždění, výbory obou sněmoven, president Československé socialistické republiky, vláda Československé socialistické republiky, Česká národní rada a Slovenská národní rada.

(2) Zákony Federálního shromáždění podepisuje president Československé socialistické republiky, předseda Federálního shromáždění a předseda vlády Československé socialistické republiky.

(3) K tomu, aby zákon Federálního shromáždění nabyl platnosti, musí být vyhlášen; způsob vyhlašování zákonů Federálního shromáždění, právních předpisů a jiných opatření státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky stanoví zákon Federálního shromáždění. Zákony Federálního shromáždění vyhlašuje předsednictvo Federálního shromáždění do 14 dnů po jejich schválení.

Čl. 46

Zákon Federálního shromáždění upravuje zásady jednání Federálního shromáždění, vzájemné styky obou sněmoven, jakož i styky s vládou České a Slovenské Federativní Republiky a navenek, vznik a zánik mandátu poslance Federálního shromáždění, náležitosti poslanců Federálního shromáždění a právní postavení a působnost Kanceláře Federálního shromáždění.

Čl. 47

(1) Výkon poslaneckého mandátu je neslučitelný s výkonem poslaneckého mandátu národní rady a s výkonem funkcí soudce, prokurátora, státního arbitra, vojáka z povolání, příslušníka Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy.

(2) Platnost volby poslanců ověřuje příslušná sněmovna. Činí tak na návrh mandátového a imunitního výboru.

Čl. 48

(1) Poslanec Federálního shromáždění skládá na schůzi své sněmovny, které se poprvé účastní, tento slib:

"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(2) Odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Čl. 49

(1) Sněmovna lidu a Sněmovna národů, jakož i jednotliví poslanci mají právo interpelovat vládu Československé socialistické republiky a její členy a klást jim otázky ve věcech jejich působnosti. Vláda a její členové jsou povinni na interpelace a otázky odpovídat.

(2) Předseda i ostatní členové vlády mají právo zúčastnit se schůzí obou sněmoven Federálního shromáždění, jejich výborů i schůzí předsednictva Federálního shromáždění. Udělí se jim slovo, kdykoliv o to požádají.

(3) Požádá-li o to některá sněmovna, její výbor nebo předsednictvo Federálního shromáždění, je člen vlády povinen dostavit se do schůze sněmovny, jejího výboru nebo předsednictva Federálního shromáždění.

Čl. 50

Poslance Federálního shromáždění nelze trestně ani kárně stíhat ani jej vzít do vazby bez souhlasu sněmovny, jejímž je členem. Odepře-li sněmovna souhlas, je stíhání navždy vyloučeno.

Čl. 51

Poslance Federálního shromáždění nelze vůbec stíhat pro hlasování ve sněmovně, v jejích orgánech nebo v předsednictvu Federálního shromáždění. Za výroky při výkonu funkce poslance, učiněné v některé sněmovně, v jejím orgánu nebo v předsednictvu Federálního shromáždění, podléhá poslanec jen disciplinární pravomoci své sněmovny.

Čl. 52

Byl-li poslanec Federálního shromáždění přistižen a zadržen při trestném činu, je příslušný orgán povinen to ihned oznámit předsednictvu Federálního shromáždění. Nedá-li předsednictvo Federálního shromáždění k zadržení souhlas, musí být poslanec ihned propuštěn.

Čl. 53

Poslanec Federálního shromáždění může odepřít svědectví o věcech, o kterých se dověděl při výkonu své funkce, a to i když přestal být poslancem.

Čl. 54

Každá sněmovna volí své předsednictvo, které se skládá ze 3 až 6 poslanců.

Čl. 55

Každá sněmovna zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány a volí jejich předsedy a ostatní členy.

Čl. 56

(1) Obě sněmovny Federálního shromáždění volí ze svého středu předsednictvo Federálního shromáždění.

(2) Předsednictvo Federálního shromáždění má 40 členů, z nichž 20 volí Sněmovna lidu a 20 Sněmovna národů. Sněmovna národů volí 10 členů z poslanců zvolených v České socialistické republice a 10 členů z poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice.

(3) Předsednictvo Federálního shromáždění zůstává ve své funkci i po uplynutí volebního období, dokud si nově zvolené Federální shromáždění nezvolí své předsednictvo.

(4) Členové předsednictva Federálního shromáždění jsou odpovědni sněmovně Federálního shromáždění, která je zvolila. Sněmovna je může kdykoliv odvolat.

(5) Předsedu a místopředsedy Federálního shromáždění volí Sněmovna lidu a Sněmovna národů z členů předsednictva Federálního shromáždění. Stane-li se předsedou Federálního shromáždění poslanec, který je občanem České socialistické republiky, zvolí se prvním místopředsedou poslanec, který je občanem Slovenské socialistické republiky, nebo naopak.

Čl. 57

(1) Předsednictvo Federálního shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.

(2) Ustanovení čl. 42 o zákazu majorizace platí i pro usnášení předsednictva Federálního shromáždění.

Čl. 58

(1) V době, kdy Federální shromáždění nezasedá buď proto, že zasedání je skončeno, nebo proto, že uplynulo volební období, plní působnost Federálního shromáždění předsednictvo Federálního shromáždění. Nepřísluší mu však volit presidenta Československé socialistické republiky, přijímat a měnit ústavní zákony, usnášet se na státním rozpočtu federace, usnášet se o návrhu na vyhlášení referenda, vypovídat válku a vyslovovat nedůvěru vládě Československé socialistické republiky ani jejímu členu.

(2) V době, kdy Federální shromáždění nezasedá v důsledku mimořádných příčin, plní předsednictvo Federálního shromáždění veškerou jeho působnost s výjimkou práva měnit ústavu Československé socialistické republiky a volit jejího presidenta.

(3) Neodkladná opatření, ke kterým by bylo třeba zákona, činí předsednictvo Federálního shromáždění ve formě zákonných opatření, která podepisuje president Československé socialistické republiky, předseda Federálního shromáždění a předseda vlády Československé socialistické republiky. Zákonná opatření se vyhlašují stejně jako zákony.

(4) Opatření předsednictva Federálního shromáždění podle odstavců 1 až 3 musí být schválena na nejbližším zasedání Federálního shromáždění; jinak pozbývají další platnosti.

(5) O vypovědění války se může předsednictvo Federálního shromáždění usnášet, jen je-li zasedání Federálního shromáždění znemožněno v důsledku mimořádných příčin. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu tří pětin všech členů předsednictva Federálního shromáždění, kteří jsou občany České socialistické republiky, a souhlasu tří pětin všech členů předsednictva Federálního shromáždění, kteří jsou občany Slovenské socialistické republiky.

(6) Předsednictvu Federálního shromáždění přísluší v době, kdy vláda Československé socialistické republiky vykonává funkci presidenta Československé socialistické republiky, jmenovat a odvolávat vládu Československé socialistické republiky a její členy a pověřovat je řízením ministerstev a jiných federálních ústředních orgánů.

Čl. 59

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje volby do Federálního shromáždění.

HLAVA ČTVRTÁ

President Československé socialistické republiky

Čl. 60

(1) V čele Československé socialistické republiky je president. Volí ho Federální shromáždění.

(2) President Československé socialistické republiky je za výkon své funkce odpovědný Federálnímu shromáždění.

Čl. 61

(1) President Československé socialistické republiky:

a) zastupuje Československou socialistickou republiku navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv, ke kterým není třeba souhlasu Federálního shromáždění, může president přenést na vládu Československé socialistické republiky anebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy;

b) přijímá vedoucí diplomatických misí; s přihlédnutím ke stanoviskům vlády České a Slovenské Federativní Republiky, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky pověřuje vedoucí diplomatických misí tak, aby v těchto funkcích byli rovnoměrně zastoupeni občané České republiky a občané Slovenské republiky,

c) svolává zasedání Federálního shromáždění a prohlašuje jeho zasedání za skončené;

d) může rozpustit Federální shromáždění, jde-li o případ uvedený v čl. 44 odst. 5;

e) podepisuje zákony Federálního shromáždění a zákonná opatření jeho předsednictva;

f) má právo podávat Federálnímu shromáždění zprávy o stavu Československé socialistické republiky a o závažných politických otázkách, předkládat mu návrhy potřebných opatření a být přítomen schůzím sněmoven Federálního shromáždění;

g) jmenuje a odvolává předsedu a ostatní členy vlády Československé socialistické republiky a pověřuje je řízením federálních ministerstev a jiných federálních ústředních orgánů;

h) má právo být přítomen při schůzích vlády Československé socialistické republiky a předsedat jí, vyžadovat si od vlády a od jejích jednotlivých členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které je třeba řešit;

ch) jmenuje vyšší státní funkcionáře Československé socialistické republiky v případech, ve kterých to stanoví zákon; jmenuje a povyšuje generály, jmenuje na návrh příslušných orgánů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky profesory a rektory vysokých škol;

i) propůjčuje vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán;

j) má právo udělovat amnestii, promíjet a zmírňovat tresty uložené trestními soudy a nařizovat, aby se soudní trestní řízení nezahajovalo nebo aby se v něm nepokračovalo, a zahlazovat odsouzení;

k) je vrchním velitelem ozbrojených sil;

l) vyhlašuje na návrh vlády Československé socialistické republiky válečný stav a na základě rozhodnutí Federálního shromáždění vypovídá válku, je-li Československá socialistická republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

(2) Presidentu Československé socialistické republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v tomto ústavním zákonu uvedeny, stanoví-li tak zákon Federálního shromáždění.

(3) Obstarávání věcí spojených s výkonem funkce, politické a veřejné činnosti prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky zajišťuje Kancelář; podrobnosti stanoví zákon Federálního shromáždění.

Čl. 62

(1) Presidentem Československé socialistické republiky může být zvolen každý občan volitelný za poslance Federálního shromáždění.

(2) President je volen na období pěti let. Ujímá se výkonu své funkce po složení slibu. Funkční období prezidenta, zvoleného po svobodných demokratických volbách do Federálního shromáždění v roce 1990 však bude trvat 24 měsíců.

(3) Volba presidenta Československé socialistické republiky se koná v posledních 14 dnech funkčního období presidenta. Uvolní-li se úřad presidenta před skončením volebního období, koná se volba nejpozději do 40 dnů, v tomto případě se koná volba veřejným hlasováním. Funkční období takto zvoleného prezidenta končí do 40 dnů po ustavení nového Federálního shromáždění zvoleného ve svobodných, demokratických volbách.

(4) Zvolen je kandidát, pro kterého se vysloví třípětinová většina všech poslanců Sněmovny lidu, třípětinová většina všech poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a třípětinová většina všech poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice.

(5) Nebyl-li prezident takto zvolen, koná se do čtrnácti dnů opakovaná volba. Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců Sněmovny lidu, nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice.

(6) Nebyl-li prezident ani takto zvolen, koná se do čtrnácti dnů nová volba s novými kandidáty podle odstavce 4; ustanovení odstavce 5 platí obdobně.

(7) Prezident České a Slovenské Federativní Republiky zůstává ve své funkci, dokud nesloží slib nově zvolený prezident, nejdéle však tři měsíce.

(8) President Československé socialistické republiky nemůže být zároveň poslancem žádného zastupitelského sboru, členem vlády ani Ústavního soudu ani soudcem.

(9) Bude-li presidentem Československé socialistické republiky zvolen poslanec, člen vlády nebo Ústavního soudu nebo soudce, přestane ode dne svého zvolení vykonávat dosavadní funkci. Dnem složení slibu zaniká jeho mandát, členství ve vládě nebo v Ústavním soudu nebo funkce soudce.

Čl. 63

Prezident Československé socialistické republiky skládá před Federálním shromážděním tento slib:"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.".

Čl. 64

(1) Uvolní-li se úřad presidenta Československé socialistické republiky a nový president ještě není zvolen a nesložil slib, rovněž nemůže-li president svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, přísluší výkon jeho funkcí vládě Československé socialistické republiky. Vláda může v takovém případě pověřit svého předsedu výkonem některých pravomocí presidenta Československé socialistické republiky; na předsedu vlády přechází v té době vrchní velení nad ozbrojenými silami.

(2) Nemůže-li president Československé socialistické republiky vykonávat svůj úřad (odstavec 1) delší dobu než 1 rok, Federální shromáždění může zvolit nového presidenta Československé socialistické republiky na nové funkční období.

Čl. 65

Presidenta Československé socialistické republiky nelze soudně stíhat pro jednání spojené s výkonem jeho funkce.

HLAVA PÁTÁ

Vláda Československé socialistické republiky

Čl. 66

Vláda Československé socialistické republiky je nejvyšším výkonným orgánem státní moci Československé socialistické republiky.

Čl. 67

(1) Vláda Československé socialistické republiky se skládá z předsedy, místopředsedů, ministrů.

(2) Funkce člena vlády Československé socialistické republiky je neslučitelná s funkcí člena předsednictva Federálního shromáždění a s funkcí člena Ústavního soudu.

Čl. 68

Členové vlády Československé socialistické republiky skládají do rukou presidenta Československé socialistické republiky tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Své povinnosti budu plnit podle vůle lidu a v zájmu lidu. Budu zachovávat ústavu Československé socialistické republiky a ostatní zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Čl. 69

Vláda Československé socialistické republiky je povinna po svém jmenování předstoupit před Federální shromáždění na jeho nejbližší schůzi, předložit mu svůj program a požádat je o vyslovení důvěry.

Čl. 70

(1) Vláda Československé socialistické republiky je z výkonu své funkce odpovědna Federálnímu shromáždění; každá z obou sněmoven jí může vyslovit nedůvěru.

(2) Vláda Československé socialistické republiky může kdykoliv požádat Federální shromáždění o vyslovení důvěry.

Čl. 71

(1) Vláda Československé socialistické republiky může podat demisi do rukou presidenta Československé socialistické republiky.

(2) Vysloví-li sněmovna Federálního shromáždění nedůvěru vládě Československé socialistické republiky, anebo odepře-li jí vyslovit důvěru, president Československé socialistické republiky vládu odvolá.

(3) Vláda Československé socialistické republiky podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvoleného Federálního shromáždění.

Čl. 72

Přijme-li president Československé socialistické republiky demisi vlády Československé socialistické republiky, pověří ji vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády.

Čl. 73

(1) Člen vlády Československé socialistické republiky může podat demisi do rukou presidenta Československé socialistické republiky.

(2) Sněmovna lidu nebo Sněmovna národů Federálního shromáždění mohou vyslovit nedůvěru i jednotlivému členu vlády Československé socialistické republiky. V tomto případě president Československé socialistické republiky člena vlády odvolá.

Čl. 74

Přijme-li president Československé socialistické republiky demisi člena vlády Československé socialistické republiky, může určit, který z členů vlády povede prozatímně věci dosud spravované členem vlády, jehož demisi přijal.

Čl. 75

K platnosti usnesení vlády Československé socialistické republiky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.

Čl. 76

(1) Vláda Československé socialistické republiky zajišťuje plnění úkolů federace v oblasti obrany Československé socialistické republiky, upevňování bezpečnosti země, rozvíjení mírové zahraniční politiky, v oblasti hospodářské výstavby a v dalších oblastech působnosti federace. K tomuto cíli zabezpečuje plnění zákonů Federálního shromáždění, sjednocuje, řídí a kontroluje činnost federálních ministerstev a ostatních federálních ústředních orgánů.

(2) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky při zajišťování plnění úkolů federace koordinuje řešení otázek vyplývajících z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace.

Čl. 77

(1) Vláda Československé socialistické republiky rozhoduje ve sboru zejména:

a) o návrzích zákonů Federálního shromáždění,

b) o vládních nařízeních,

c) o provádění programového prohlášení vlády,

d) o zásadních otázkách vnitřní a zahraniční politiky,

e) o návrzích státního rozpočtu a závěrečného účtu federace.

f) o zásadních hospodářských opatřeních k zajištění hospodářské politiky,

g) o jmenování funkcionářů v případech, kde to stanoví zákon Federálního shromáždění,

h) o tom, že požádá Federální shromáždění o vyslovení důvěry,

ch) o dalších otázkách, stanoví-li to zákon Federálního shromáždění.

(2) Vláda Československé socialistické republiky může pro výkon své běžné rozhodovací činnosti zřídit jako svůj orgán předsednictvo vlády Československé socialistické republiky a vymezit mu působnost a stanovit zásady jeho jednání.

(3) Obstarávání věcí spojených s činností vlády České a Slovenské Federativní Republiky zajišťuje Úřad vlády České a Slovenské Federativní Republiky; podrobnosti stanoví zákon Federálního shromáždění.

Čl. 78

Vláda Československé socialistické republiky spolupracuje s vládami obou republik při sjednávání mezinárodních smluv, jejichž provedení patří do působnosti republik; spolupracuje s nimi též při zastupování Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích, působících v oblasti působnosti republik.

Čl. 79

K provedení zákona Federálního shromáždění a v jeho mezích může vláda Československé socialistické republiky vydávat nařízení, jde-li o úpravu otázek, které spadají do působnosti federace.

Čl. 80

Federální ministerstva a ostatní federální ústřední orgány mohou na základě zákonů Federálního shromáždění a v jejich mezích vydávat obecně závazné právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Čl. 81

(1) V oblasti působnosti federace působí federální ministerstva a další federální orgány státní správy.

(2) Federální ministerstva a ostatní federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky, se zřizují ústavními zákony Federálního shromáždění; další federální orgány státní správy se zřizují zákony Federálního shromáždění.

Čl. 82, Čl. 83zrušeno

Čl. 84

Státní orgány republik provádějí zákony Federálního shromáždění na území republik, pokud jejich provedením nejsou pověřeny příslušné federální orgány.

Čl. 85, Čl. 85azrušeno

HLAVA ŠESTÁzrušeno

Čl. 86 – Čl. 101zrušeno

HLAVA SEDMÁ

Státní orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

ODDÍL PRVNÍ

Česká národní rada a Slovenská národní rada

Čl. 102

(1) Představitelem národní svrchovanosti a svébytnosti českého národa a nejvyšším orgánem státní moci v České socialistické republice je Česká národní rada.

(2) Představitelem národní svrchovanosti a svébytnosti slovenského národa a nejvyšším orgánem státní moci ve Slovenské socialistické republice je Slovenská národní rada.

(3) Národní rada je jediným zákonodárným orgánem republiky.

Čl. 103

(1) Počet poslanců České národní rady stanoví ústavní zákon České národní rady. Počet poslanců Slovenské národní rady stanoví ústavní zákon Slovenské národní rady.

(3) Podmínky výkonu volebního práva do národní rady a způsob výkonu voleb a odvolání poslanců stanoví zákon národní rady.

Čl. 104

(1) Národní rada zasedá nejméně dvakrát do roka (jarní zasedání a podzimní zasedání).

(2) Národní radu svolává k zasedání a její zasedání prohlašuje za skončené předsednictvo národní rady.

(3) Národní rada musí být svolána svým předsednictvem na žádost alespoň jedné třetiny poslanců. Předsednictvo národní rady svolá zasedání do 14 dnů nebo do další lhůty uvedené v žádosti.

Čl. 105

Jednotlivé schůze národní rady svolává její předseda.

Čl. 106

(1) Schůze národní rady jsou zpravidla veřejné.

(2) Neveřejné schůze se mohou konat jen v případech stanovených jednacím řádem národní rady.

Čl. 107

(1) Do působnosti národní rady patří zejména:

a) usnášet se na ústavních a jiných zákonech republiky a sledovat, jak jsou prováděny,

b) dávat souhlas k mezinárodním smlouvám, k jejichž provedení je třeba zákona národní rady,

c) jednat o zásadních otázkách vnitřní politiky,

d) schvalovat státní rozpočet republiky, prověřovat jeho plnění a schvalovat státní závěrečný účet republiky,

e) volit a odvolávat předsedu národní rady a ostatní členy předsednictva národní rady,

f) jednat o programovém prohlášení vlády republiky a kontrolovat její činnost a činnost jejích členů, jakož i jednat o důvěře vládě,

g) zřizovat zákonem ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy republiky,

h) volit a odvolávat členy Ústavního soudu republiky,

(2) Národní rada může zrušit nařízení nebo usnesení vlády republiky nebo obecně závazný právní předpis ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy republiky, odporují-li ústavě nebo jinému zákonu národní rady.

Čl. 108zrušeno

Čl. 109

(1) Národní rada je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích poslanců.

(2) K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

(3) K přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců národní rady.

Čl. 110

(1) Vláda republiky může požádat národní radu o vyslovení důvěry. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě může podat alespoň jedna pětina poslanců národní rady.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro vyslovení nedůvěry jednotlivému členu vlády republiky.

Čl. 111

(1) Návrhy zákonů mohou podávat poslanci národní rady, výbory národní rady a vláda republiky.

(2) Zákony národní rady podepisuje předseda národní rady a předseda vlády republiky.

(3) Aby zákon národní rady nabyl platnosti, musí být vyhlášen způsobem, který stanoví zákon národní rady. Zákony národní rady vyhlašuje předsednictvo národní rady do 14 dnů po jejich schválení.

Čl. 112

Zásady jednání národní rady, její styky s vládou a navenek upravuje zákon o jednacím řádu národní rady.

Čl. 113

(1) Výkon poslaneckého mandátu je neslučitelný s výkonem poslaneckého mandátu Federálního shromáždění a s výkonem funkcí soudce, prokurátora, státního arbitra, vojáka z povolání, příslušníka Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy.

(2) Platnost volby poslanců ověřuje národní rada. Činí tak na návrh svého mandátového a imunitního výboru.

Čl. 114

(1) Poslanec skládá na schůzi národní rady, které se poprvé účastní, slib.

(2) Poslanec České národní rady skládá slib, jehož znění stanoví ústavní zákon České národní rady.

(3) Poslanec Slovenské národní rady skládá slib, jehož znění stanoví ústavní zákon Slovenské národní rady.

(4) Odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Čl. 115

(1) Národní rada i jednotliví poslanci mají právo interpelovat vládu republiky a její členy a klást jim otázky ve věcech jejich působnosti. Vláda a její členové jsou povinni na interpelace a otázky odpovídat.

(2) Předseda i ostatní členové vlády republiky mají právo zúčastnit se schůzí národní rady, jejího předsednictva a výborů. Udělí se jim slovo, kdykoliv o to požádají.

(3) Požádá-li o to národní rada, její předsednictvo nebo výbor, je člen vlády povinen dostavit se do schůze národní rady, jejího předsednictva nebo výboru.

Čl. 116

(1) Poslance nelze trestně ani kárně stíhat ani ho vzít do vazby bez souhlasu národní rady. Odepře-li národní rada souhlas, je stíhání navždy vyloučeno.

(2) Poslance národní rady nelze vůbec stíhat pro hlasování v národní radě nebo v jejích orgánech. Za výroky při výkonu funkce poslance, učiněné v národní radě nebo v jejím orgánu, podléhá poslanec jen disciplinární pravomoci národní rady.

(3) Byl-li poslanec přistižen a zadržen při trestném činu, je příslušný orgán povinen to ihned oznámit předsednictvu národní rady. Nedá-li předsednictvo národní rady souhlas, musí být poslanec ihned propuštěn.

Čl. 117

Poslanec národní rady může odepřít svědectví ve věcech, o kterých se dověděl při výkonu své funkce, a to i když přestal být poslancem.

Čl. 118

Národní rada zřizuje si výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány a volí jejich předsedy a ostatní členy.

Čl. 119

(1) Národní rada volí ze svého středu předsednictvo národní rady.

(2) Předsednictvo národní rady se skládá z předsedy, místopředsedů a z dalších členů. Počet členů předsednictva stanoví národní rada.

(3) Předsednictvo národní rady zůstává ve své funkci i po uplynutí volebního období, dokud si nově zvolená národní rada nezvolí své předsednictvo.

(4) Předsednictvo národní rady a jeho členové jsou odpovědni národní radě. Národní rada je může kdykoliv odvolat.

Čl. 120

Předsednictvo národní rady se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.

Čl. 121

(1) V době, kdy národní rada nezasedá buď proto, že zasedání je skončeno, anebo proto, že uplynulo volební období, plní působnost národní rady předsednictvo národní rady. Nepřísluší mu však přijímat a měnit ústavní zákony a usnášet se na státním rozpočtu republiky.

(2) V době, kdy národní rada nezasedá v důsledku mimořádných příčin, plní předsednictvo národní rady veškerou její působnost s výjimkou práva přijímat a měnit ústavní zákony.

(3) Neodkladná opatření, ke kterým by bylo třeba zákona, činí předsednictvo národní rady ve formě zákonných opatření, která podepisuje předseda národní rady a předseda vlády republiky. Zákonná opatření se vyhlašují stejně jako zákony.

(4) Opatření předsednictva národní rady podle odstavců 1 až 3 musí být schválena na nejbližším zasedání národní rady, jinak pozbývají další platnosti.

Čl. 122

(1) Do působnosti předsednictva národní rady patří dále

a) jmenovat a odvolávat předsedu a ostatní členy vlády republiky a pověřovat je řízením ministerstev a jiných ústředních orgánů,

b) jmenovat státní funkcionáře v případech, jestliže je mu to svěřeno zákonem,

c) udělovat ceny a propůjčovat vyznamenání podle zákonů republiky.

(2) Předsednictvo národní rady vyhlašuje volby do národní rady a všeobecné volby do zastupitelstev obcí.

Čl. 123

Předseda národní rady:

a) zastupuje národní radu navenek,

b) podepisuje zákony národní rady a zákonná opatření jejího předsednictva,

c) přijímá slib členů vlády republiky,

d) svolává a řídí schůze národní rady.

ODDÍL DRUHÝ

Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky

Čl. 124

Vláda republiky je nejvyšším výkonným orgánem státní moci republiky.

Čl. 125

(1) Vláda republiky se skládá z předsedy, místopředsedů a ministrů.

(2) Funkce člena vlády je neslučitelná s funkcí člena předsednictva národní rady a s funkcí člena Ústavního soudu.

Čl. 126

(1) Členové vlády České socialistické republiky skládají do rukou předsedy České národní rady slib, jehož znění stanoví ústavní zákon České národní rady.

(2) Členové vlády Slovenské socialistické republiky skládají do rukou předsedy Slovenské národní rady slib, jehož znění stanoví ústavní zákon Slovenské národní rady.

Čl. 127

Vláda republiky je povinna po svém jmenování předstoupit před národní radu na její nejbližší schůzi, předložit jí svůj program a požádat ji o vyslovení důvěry.

Čl. 128

(1) Vláda republiky je z výkonu své funkce odpovědna národní radě, která jí může vyslovit nedůvěru.

(2) Vláda republiky může kdykoliv požádat národní radu o vyslovení důvěry.

Čl. 129

(1) Vláda republiky může podat demisi předsednictvu národní rady.

(2) Vysloví-li národní rada vládě republiky nedůvěru nebo zamítne-li její návrh na vyslovení důvěry, předsednictvo národní rady vládu republiky odvolá.

(3) Vláda republiky podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené národní rady.

Čl. 130

Přijme-li předsednictvo národní rady demisi vlády, pověří ji vykonáváním jejích funkcí prozatímně dále až do jmenování vlády nové.

Čl. 131

(1) Člen vlády republiky může podat předsednictvu národní rady demisi.

(2) Národní rada může vyslovit nedůvěru jednotlivým členům vlády republiky. V tomto případě předsednictvo národní rady člena vlády odvolá.

Čl. 132

Přijme-li předsednictvo národní rady demisi člena vlády republiky, může určit, který z členů vlády povede prozatímně věci dosud spravované členem vlády, jehož demisi přijalo.

Čl. 133

Vláda republiky rozhoduje ve sboru, který je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů vlády.

Čl. 134

Vláda republiky organizuje a zajišťuje plnění úkolů v oblasti hospodářské, kulturní a sociální výstavby republiky, jakož i v dalších oblastech příslušejících podle tohoto ústavního zákona republice. K tomu cíli vláda republiky zabezpečuje plnění zákonů, sjednocuje, řídí a kontroluje činnost ministerstev a ostatních orgánů státní správy republiky, sleduje a zajišťuje plnění svých nařízení a usnesení.

Čl. 135

(1) Vládě republiky přísluší veškerá vládní a výkonná pravomoc, vyplývající ze zákonodárné působnosti národní rady.

(2) Do působnosti vlády republiky patří dále věci, které podle tohoto ústavního zákona upravují zákony Federálního shromáždění, jestliže jejich výkon náleží vládám republik (čl. 37 odst. 2).

Čl. 136

Vláda republiky řídí a kontroluje činnost obcí, po kud jde o výkon státní správy, který na ně byl zákonem přenesen.

Čl. 137

(1) Vláda republiky rozhoduje ve sboru zejména:

a) o návrzích zákonů,

b) o vládních nařízeních,

c) o provádění programového prohlášení vlády,

d) o souhlasu s mezinárodními smlouvami, jejichž provádění náleží do působnosti republiky,

e) o návrzích státního rozpočtu a závěrečného účtu republiky,

f) o zásadních hospodářských opatřeních k zajištění hospodářské politiky,

g) o jmenování funkcionářů v případech, kde to stanoví zákon,

h) o tom, že požádá národní radu o vyslovení důvěry,

ch) o dalších otázkách, stanoví-li to zákon národní rady.

(2) Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky může pro výkon své běžné rozhodovací činnosti zřídit jako svůj orgán předsednictvo vlády a vymezit mu působnost a stanovit zásady jeho jednání.

Čl. 138

K provedení zákona národní rady a v jeho mezích může vláda republiky vydávat nařízení. Rovněž může vydávat nařízení k provedení zákona Federálního shromáždění, je-li jím k tomu zmocněna.

Čl. 139

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy republiky mohou na základě zákonů Federálního shromáždění i zákonů národní rady a v jejich mezích vydávat obecně závazné právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Čl. 139a

Místní orgány státní správy mohou na základě zákonů Federálního shromáždění i zákonů národní rady a v jejich mezích vydávat obecně závazné právní předpisy pro obvody své působnosti, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

HLAVA OSMÁ

Ustanovení obecná, přechodná závěrečná

Čl. 140

(1) Území České socialistické republiky tvoří dosavadní území českých krajů.

(2) Území Slovenské socialistické republiky tvoří dosavadní území Slovenska.

(3) Územní členění republik stanoví zákony národních rad.

Čl. 141

(1) Hlavním městem Československé socialistické republiky a pravidelným sídlem jejích orgánů je Praha. Postavení Prahy jako hlavního města Československé socialistické republiky upraví zákon Federálního shromáždění.

(2) Hlavním městem České socialistické republiky a pravidelným sídlem jejích orgánů je Praha.

(3) Hlavním městem Slovenské socialistické republiky a pravidelným sídlem jejích orgánů je Bratislava.

Čl. 142

(1) Ústava Československé socialistické republiky může být změněna pouze ústavním zákonem Federálního shromáždění.

(2) Do doby přijetí ústavy České socialistické republiky a ústavy Slovenské socialistické republiky řídí se ústavní poměry těchto republik tímto ústavním zákonem a ostatními ústavními předpisy.

(3) Zákony Federálního shromáždění, zákony národních rad ani jiné právní předpisy federálních orgánů a orgánů republik nesmějí odporovat ústavě a ústavním zákonům Československé socialistické republiky. Výklad a používání všech právních předpisů musí být v souladu s ústavou a s ústavními zákony federace.

(4) Zákony národních rad ani jiné právní předpisy republik nesmějí odporovat ústavním zákonům národních rad. Výklad a používání všech právních předpisů republiky musí být v souladu s ústavními zákony národní rady.

Čl. 143

(1) Zrušují se ustanovení čl. 1 odst. 2 a čl. 12, dále ustanovení hlavy třetí, čtvrté, páté a šesté (čl. 39 až 85), jakož i ustanovení článků 107 až 109 a článku 111 Ústavy (ústavní zákon č. 100/1960 Sb.).

(2) Kde se ustanovení ústavy a jiných zákonů zmiňují o Československé socialistické republice, rozumí se tím podle povahy věci též Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika.

(3) President republiky zvolený podle ustanovení čl. 63 ústavy zůstává ve funkci jako president Československé socialistické republiky podle tohoto ústavního zákona; jeho volební období se počítá ode dne jeho zvolení.

(4) Předsednictvo Národního shromáždění zůstává ve své funkci až do zvolení předsednictva Federálního shromáždění.

(5) Vláda Československé socialistické republiky vykonává funkci vlády Československé socialistické republiky až do jmenování vlády Československé socialistické republiky podle tohoto ústavního zákona.

Čl. 144

(1) Všechny zákony a jiné právní předpisy platné v den, kdy tento ústavní zákon nabývá účinnosti, zůstávají i nadále v platnosti. Pokud upravují věci, které nepatří do působnosti federace podle tohoto ústavního zákona, mohou být měněny zákony České národní rady nebo Slovenské národní rady, popřípadě jinými právními předpisy republik.

(2) Pokud dosavadní zákony a jiné právní předpisy svěřují působnost Národnímu shromáždění, vládě, Slovenské národní radě nebo jiným ústředním státním orgánům, vykonává tuto působnost ve věcech, vyhrazených tímto ústavním zákonem Československé socialistické republice, Federální shromáždění, vláda Československé socialistické republiky, popřípadě jiné ústřední federální orgány; v ostatních věcech vykonává tuto působnost Česká národní rada, Slovenská národní rada, vláda České socialistické republiky, vláda Slovenské socialistické republiky nebo jiné ústřední státní orgány obou republik.

(3) Zákon Federálního shromáždění může určit, na které orgány (organizace) a v jakém rozsahu přejde působnost dosavadních orgánů (organizací) - s výjimkou ministerstev nebo jiných ústředních orgánů státní správy v čele s ministrem - jimž byla dosavadními zákony svěřena celostátní působnost ve věcech, které podle tohoto ústavního zákona náležejí do společné působnosti Československé socialistické republiky a obou republik. Tento zákon může též upravit potřebný přechod práv a závazků dosavadních orgánů (organizací).

Čl. 145

Organizaci soudů a prokuratury v Československé socialistické republice upraví ústavní zákon Federálního shromáždění. Do dne, kdy tento ústavní zákon nabude účinnosti, patří do působnosti Federálního shromáždění

a) volit a odvolávat soudce Nejvyššího soudu a soudce z povolání vojenských soudů,

b) navrhovat presidentovi Československé socialistické republiky, aby odvolal z funkce generálního prokurátora,

c) jednat o zprávách Nejvyššího soudu a generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti.

Čl. 146

(1) Dokud nebudou zvoleny Česká národní rada a Slovenská národní rada na základě tohoto ústavního zákona, vykonává

a) Česká národní rada vytvořená podle ústavního zákona č. 77/1968 Sb. působnost České národní rady podle tohoto ústavního zákona,

b) Slovenská národní rada rozšířená podle § 6 ústavního zákona č. 77/1968 Sb. působnost Slovenské národní rady podle tohoto ústavního zákona.

(2) Česká národní rada rozšíří volbou počet svých členů tak, aby měla 200 členů.

(3) Slovenská národní rada rozšíří volbou počet svých členů tak, aby měla 150 členů.

(4) Členové obou národních rad mají práva a povinnosti poslanců podle tohoto ústavního zákona.

Čl. 147

Dokud nebude zvoleno Federální shromáždění ve smyslu čl. 30 odst. 1 a čl. 31 odst. 2

a) stává se Národní shromáždění v dosavadním složení Sněmovnou lidu Federálního shromáždění a

b) poslance Sněmovny národů zvolí Česká národní rada a Slovenská národní rada, rozšířené na základě čl. 146, a to ze svých členů, kteří nejsou poslanci Národního shromáždění.

Čl. 148zrušeno


Čl. 149

K čl. 91 ústavy ve znění ústavních zákonů č. 110/1967 Sb. a č. 28/1968 Sb. se připojuje odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Zákon může stanovit zvláštní úpravu postavení a působnosti národních výborů v dalších velkých městech."


Čl. 150

(1) Národní shromáždění, Česká národní rada i Slovenská národní rada mohou již přede dnem, kdy tento ústavní zákon nabude účinnosti, činit opatření potřebná k tomu, aby byl uveden v život.

(2) Bude-li Národní shromáždění přede dnem uvedeným v odstavci 1 jednat o některém z návrhů uvedených v čl. 42 odst. 2, je k jeho přijetí zapotřebí souhlasu většiny všech poslanců Národního shromáždění zvolených v českých krajích a většiny všech poslanců Národního shromáždění zvolených na Slovensku. K přijetí ústavního zákona je zapotřebí souhlasu nejméně tří pětin všech poslanců Národního shromáždění zvolených v českých krajích a nejméně tří pětin všech poslanců Národního shromáždění zvolených na Slovensku.

(3) O návrzích podle odstavce 2 hlasují poslanci zvolení v českých krajích a poslanci zvolení na Slovensku odděleně.

Čl. 151

(1) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

(2) Ustanovení čl. 146 odst. 2 a 3, čl. 149 a 150 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno předpisem č. 125/1970 Sb. Čl. III

Pokud nenabudou účinnosti zákony Federálního shromáždění, jejichž vydání předvídají ustanovení článků 5 a 12 ústavního zákona o Československé federaci ve znění tohoto ústavního zákona, zůstává v platnosti dosavadní právní úprava.

Přechodné ustanovení zavedeno předpisem č. 294/1990 Sb. Čl. III

Volební období národních výborů zvolených v roce 1986 skončí dnem voleb do zastupitelstev obcí.

Přechodné ustanovení zavedeno předpisem č. 556/1990 Sb. Čl. II

Soustavu a postavení orgánů republik stanovené v hlavě sedmé ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, mohou upravit jen ústavní zákony České národní rady a Slovenské národní rady; to se nevztahuje na čl. 107 a dále na čl. 138, 139 a 139a, pokud jde o pravomoc státních orgánů republiky vydávat právní předpisy k provádění zákonů Federálního shromáždění.

Přechodné ustanovení zavedeno předpisem č. 556/1990 Sb. Čl. III

1. Zákony a jiné právní předpisy uvedené v článku 144 odstavec 1, věta prvá, jakož i zákony Federálního shromáždění a jiné právní předpisy vydané státními orgány České a Slovenské Federativní Republiky do dne účinnosti tohoto ústavního zákona, upravující věci, které nepatří do působnosti federace, mohou být v těchto věcech měněny zákony České národní rady nebo zákony Slovenské národní rady, popřípadě jinými právními předpisy státních orgánů republik.

2. Způsob vypořádání majetkových a jiných právních poměrů organizací zřízených právními předpisy uvedenými v bodě 1. anebo podle těchto předpisů upraví zákon Federálního shromáždění.

Přechodné ustanovení zavedeno předpisem č. 493/1992 Sb. Čl. II

1. Právní předpisy upravující organizaci státní organizace Československé státní dráhy pozbudou platnosti dnem, který stanoví zákon Federálního shromáždění, jímž se rozdělí a převede majetek, práva a povinnosti státní organizace Československé státní dráhy na nově vzniklé organizace pro železniční dopravu České republiky a Slovenské republiky. Na tyto nové organizace přejdou v plném rozsahu i práva a povinnosti státní organizace Československé státní dráhy vyplývající z její mezinárodní spolupráce v oboru železnic.

2. Zákon Federálního shromáždění stanoví pravidla a postup pro rozdělení a převod majetku, práv a povinností státních organizací, které byly federálním ministerstvem dopravy založeny jako specializované železniční organizace, na příslušné organizace obou republik, pokud u těchto specializovaných železničních organizací nebyl do dne účinnosti tohoto ústavního zákona schválen privatizační projekt.

3. Zákon Federálního shromáždění rozdělí a převede majetek, práva a povinnosti státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha a státního podniku Správa pošt a telekomunikací Bratislava v rozsahu soustavy pošt na nově vzniklé poštovní organizace České republiky a Slovenské republiky a v rozsahu soustavy telekomunikací na nově vzniklé organizace telekomunikací České republiky a Slovenské republiky. Na tyto nové organizace přejdou v plném rozsahu práva a povinnosti dosavadních státních podniků vyplývající z dohod, úmluv a ujednání v mezinárodním poštovním styku.

4. Platnost poštovních známek a jiných poštovních cenin vydaných do dne převodu majetku podle bodu 3 stanoví zákon Federálního shromáždění.

5. Do 31. prosince 1992 patří do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky právní úprava regulace vývoje mezd podle dosavadního znění čl. 22 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Přechodné ustanovení zavedeno předpisem č. 493/1992 Sb. Čl. III

1. Zákony a jiné právní předpisy, uvedené v čl. 144 odst. 1 věta prvá ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, jakož i zákony Federálního shromáždění a jiné právní předpisy vydané státními orgány České a Slovenské Federativní Republiky do dne nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona, upravující věci, které nepatří do působnosti federace, mohou být v těchto věcech měněny zákony České národní rady nebo zákony Slovenské národní rady,*) popřípadě jinými právními předpisy státních orgánů republik. Pro právní předpisy upravující regulaci vývoje mezd platí ustanovení předchozí věty od 1. ledna 1993.

2. Způsob vypořádání majetkových a jiných právních poměrů dalších organizací, zřízených právními předpisy uvedenými v bodě 1 anebo podle těchto předpisů, upraví zákon Federálního shromáždění.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Národní rada Slovenské republiky podle čl. 154 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky č. 460/1992 Sb.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
366/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
284/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace
63/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku
340/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
174/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
364/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
212/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
207/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
206/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku
177/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
10/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
1/1986 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
7/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
74/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
66/1969 Sb. Vyhláška federálního výboru pro ceny o změně váhových skupin jatečných prasat
61/1969 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
45/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
43/1969 Sb. Vyhláška o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
493/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Je dotčen nálezem Ústavního soudu
o1/c97/1992 Sb. Nález ÚS ČSFR o nesouladu § 32 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Je měněn
493/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
237/1992 Sb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
211/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
206/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
205/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu
91/1991 Sb. Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
295/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
159/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
158/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb.
100/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
46/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
182/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
161/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
50/1975 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
43/1971 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci
125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
117/1969 Sb. Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
Mění
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky
Je zrušen předpisem
1/1993 Sb. Ústava České republiky
Je odkazován z
51/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
242/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 29 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
286/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
272/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení ust. § 11 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
140/2005 Sb. Nález ÚS ČR o schválení výsledku voleb do Senátu Parlamentu
335/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
35/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 279/1992 Sb., o předpokladech pro výkon funkcí příslušníků Policie ČR, a zamítnutí návrhu na zrušení č. 451/1991 Sb., 422/2000 Sb. a č. 424/2000 Sb.
261/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení bodu 10. části I. přílohy k č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Čsl. červeném kříži
107/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 62 a 62a č. 367/1990 Sb., o obcích
186/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 14 odst. 1 písm. d), e) č. 283/1991 Sb., o Policii ČR
185/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 3 odst. 1 a části ust. § 3 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
24/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 2 zákona č. 173/1990 Sb. a části ust. § 1 odst. 2 č. 232/1991 Sb.
3/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 90 odst. 1 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
41/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
207/1994 Sb. Návrh ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
542/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
541/1992 Sb. Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
493/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
o1/c97/1992 Sb. Nález ÚS ČSFR o nesouladu § 32 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
465/1992 Sb. Zákon České národní rady o sídle České národní rady
o4/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
o3/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
o2/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
o1/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
410/1992 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
369/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
367/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
366/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
361/1992 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
350/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
349/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
348/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
347/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
346/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
345/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
331/1992 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
297/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
296/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
284/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace
237/1992 Sb. Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
211/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
206/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
205/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
o1/c25/1992 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
63/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku
544/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
490/1991 Sb. Zákon o způsobu provádění referenda
o1/c86/1991 Sb. Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
o1/c82/1991 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
367/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
340/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu
231/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
183/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
174/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
120/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
91/1991 Sb. Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky
56/1991 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
25/1991 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
23/1991 Sb. Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
o3/c64/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
o2/c64/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
o1/c64/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
373/1990 Sb. Přístup k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a o Mezinárodním sdružení pro rozvoj
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
364/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
363/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění a prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
362/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
309/1990 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
307/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
306/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
305/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
295/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
o4/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
o3/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
o2/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku
o1/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
249/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
248/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
229/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
221/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady
212/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
208/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění
207/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
206/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku
177/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
159/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
158/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb.
100/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
o1/c13/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
46/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
10/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České socialistické republiky
9/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy Čské socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
184/1989 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění
183/1989 Sb. Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů
182/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
162/1989 Sb. Devizový zákon
161/1989 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
160/1989 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
159/1989 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
158/1989 Sb. Zákon o bankách a spořitelnách
157/1989 Sb. Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
156/1989 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu
49/1989 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
34/1989 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
32/1989 Sb. Zákon o poslancích Federálního shromáždění
31/1989 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
30/1989 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku
17/1989 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
11/1989 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu a ve volebních obvodech č. 15, 24, 53, 62, 66, 68, 92 a 118 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
10/1989 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku
240/1988 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
189/1988 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
170/1988 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
141/1988 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
140/1988 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
25/1988 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
78/1987 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
12/1986 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
10/1986 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
1/1986 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
12/1985 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
137/1984 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
12/1984 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
151/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
79/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
60/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 65 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
31/1983 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
10/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 1 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
109/1982 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
39/1982 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
38/1982 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
12/1982 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
10/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
8/1982 Sb. Zákonné opatření o zvýšení mateřského příspěvku
7/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
124/1981 Sb. Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
114/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
102/1981 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
100/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
34/1981 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
32/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
127/1980 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
44/1980 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR
23/1980 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 165 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
114/1979 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
82/1979 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
78/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
76/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
15/1979 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 42 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
122/1978 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
121/1978 Sb. Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
31/1978 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
15/1978 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul Letec - kosmonaut ČSSR SR
94/1977 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
93/1977 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
73/1977 Sb. Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
72/1977 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
7/1977 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
156/1976 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
73/1976 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
72/1976 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
51/1976 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
46/1976 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
45/1976 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
44/1976 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
18/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb.
17/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově
16/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky
101/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
58/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
50/1975 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
38/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 93 - Hnúšťa-Likier
37/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 121 pro volby do Sněmovny národů a ve volebním obvodu č. 41 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
24/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
22/1975 Sb. Zákon o udělování Československé novinářské ceny
21/1975 Sb. Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda
20/1975 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
15/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo
8/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 65 - Banská Bystrica-okolí
126/1974 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
125/1974 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
105/1974 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
104/1974 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani
81/1974 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze
66/1974 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
o2/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
45/1974 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
44/1974 Sb. Celní zákon
40/1974 Sb. Zákon o Sboru národní bezpečnosti
28/1974 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel
1/1974 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
164/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
140/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
139/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
107/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti
106/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS
100/1973 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 118 (Košice-Šaca)
75/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
41/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
19/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 198 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
18/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 11 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
14/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
9/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února
79/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
78/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
68/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 119 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
39/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
38/1972 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
28/1972 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
14/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
8/1972 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
5/1972 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
145/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
126/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
113/1971 Sb. Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
111/1971 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
94/1971 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
92/1971 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
43/1971 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci
125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
o1/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
122/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
o12/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
84/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
o3/c13/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
26/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
o1/c7/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
20/1970 Sb. Zákon o prokuratuře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o9/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
16/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
15/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
o6/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
164/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
o1/c49/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
147/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
144/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
139/1969 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
124/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
117/1969 Sb. Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
107/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
105/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
99/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku
84/1969 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
78/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
76/1969 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
74/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách
66/1969 Sb. Vyhláška federálního výboru pro ceny o změně váhových skupin jatečných prasat
o21/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
61/1969 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů
57/1969 Sb. Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.
56/1969 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
52/1969 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
45/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
43/1969 Sb. Vyhláška o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
31/1969 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv
17/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
10/1969 Sb. Ústavní zákon o Radě obrany státu
1/1969 Sb. Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
207/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
203/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci
172/1968 Sb. Zákon o federálních výborech
170/1968 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
121/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
o3/c8/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
60/1965 Sb. Zákon o prokuratuře
o1/c15/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
493/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
460/1992 Sb. Ústava Slovenskej republiky
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
147/1983 Sb. Zákon o zbraních a střelivu
50/1976 Sb. Stavební zákon
50/1973 Sb. Zákon o pěstounské péči
46/1971 Sb. Zákon o geodézii a kartografii
125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
83/1968 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady
77/1968 Sb. Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky
28/1968 Sb. Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy
110/1967 Sb. Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
19/1966 Sb. Zákon o vysokých školách
63/1965 Sb. Zákon o cestovních dokladech
59/1965 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
94/1963 Sb. Zákon o rodině
141/1961 Sb. Trestní řád
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
162/1949 Sb. Zákon o zbraních a střelivu
Je republikován předpisem
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
19. 29.10.1992 - 31.12.1992 493/1992 Sb.
18. 05.06.1992 - 28.10.1992 205/1992 Sb., 237/1992 Sb.
17. 15.05.1992 - 04.06.1992 206/1992 Sb.
16. 16.08.1991 - 14.05.1992 327/1991 Sb.
15. 01.04.1991 - 15.08.1991 91/1991 Sb.
14. 08.02.1991 - 31.03.1991 23/1991 Sb.
13. 01.01.1991 - 07.02.1991 556/1990 Sb., 493/1992 Sb.
12. 24.11.1990 - 31.12.1990 294/1990 Sb.
11. 19.07.1990 - 23.11.1990 295/1990 Sb.
10. 08.06.1990 - 18.07.1990 46/1990 Sb.
9. 10.05.1990 - 07.06.1990 158/1990 Sb., 159/1990 Sb.
8. 23.04.1990 - 09.05.1990 100/1990 Sb.
7. 01.03.1990 - 22.04.1990 46/1990 Sb.
6. 28.12.1989 - 28.02.1990 161/1989 Sb., 182/1989 Sb.
5. 28.05.1975 - 27.12.1989 50/1975 Sb.
4. 28.11.1971 - 27.05.1975 43/1971 Sb.
3. 22.12.1970 - 27.11.1971 125/1970 Sb., 556/1990 Sb., 493/1992 Sb.
2. 15.10.1969 - 21.12.1970 117/1969 Sb.
1. 01.01.1969 - 14.10.1969
0. 04.11.1968 Vyhlášené znění