Oznámení č. o1/c16/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-c16-o1
Částka 16/1967
Platnost od 06.05.1967
Účinnost od 01.04.1967
Aktuální znění 12.12.1978

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo dopravy

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů výnos č. 11 609/67-21 ze dne 18. března 1967 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy. Výnos upravuje - s některými výjimkami - platové poměry technickohospodářských pracovníků v organizacích v oborou působnosti ministerstva dopravy včetně organizací řízených národními výbory.

Tímto výnosem se zrušují

- výnos ministra dopravy ze dne 1. dubna 1964 čj. 15 155/64-21, o opatřeních k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti mistrů, vrchních mistrů a stavbyvedoucích (Věstník ministerstva dopravy č. 8/1964), doplněný výnosem ministra dopravy č. 27 740/64-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1964),

- výnos ministra dopravy ze dne 13. srpna 1964

č. 26 918/64-21, o úpravě platových poměrů technických a administrativních zaměstnanců v dopravě (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1964) ve znění výnosu ministra dopravy ze dne 15. prosince 1965 čj. 39 894-65-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1966),

- výnos ministra dopravy a spojů ze dne 25. července 1961 čj. 28 905/61 o úpravě platových poměrů odborných a administrativních zaměstnanců Nakladatelství dopravy a spojů,

- zásady hodnocení kvalifikačních předpokladů v prováděcích směrnicích k jednotlivým nomenklaturám funkcí a platové zařazení pracovníků v dopravě.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1967.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy ročník 1967 č. 7. Lze do něho nahlédnout v ministerstvu dopravy (v odboru koordinace) a v útvarech práce a mezd organizací v oboru působnosti ministerstva dopravy, na které výnos se vztahuje.

Ministerstvo dopravy České socialistické republiky vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů výnos ze dne 10. července 1968 čj. 22 485/68-21, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva dopravy ze dne 18. března 1967 čj. 11 609/67-21, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy. Mění se a doplňuje ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 výnosu čj. 11 609/67-21 a příloha 1 k tomuto výnosu, kde se za bod 5 Civilní letectví vkládá nový odstavec. Výnos nabyl účinnosti dne 10. července 1968 a byl uveřejněn v č. 15 ročníku 1968 Věstníku ministerstva dopravy;

Ministerstvo dopravy České republiky vydalo v dohodě s ústředními výbory odborových svazů pracovníků železnic a pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 28. března 1969 čj. 32 742/68-P, kterým se mění výnos ministerstva dopravy ze dne 18. března 1967 čj. 11 609/67-21, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy, ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1968 čj. 22 485/68-21. Mění se poslední odstavec v příloze 1 výnosu (za bodem 5 Civilní letectví). Výnos nabyl účinnosti dnem 28. března 1969 a byl uveřejněn v č. 9-10 ročníku 1969 Věstníku ministerstva dopravy.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s federálními výbory odborových svazů pracovníků železnic a pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 17. prosince 1971 č. j. 55 087/71-03, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva dopravy ze dne 18. března 1967 č. j. 11 609/67, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy, ve znění výnosů jej měnících a doplňujících. Výnosem se upravuje mzda za prácí přesčas technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy v případech, kdy jim nebylo poskytnuto náhradní volno. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1972 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a ve všech organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy, které tento výnos používají.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 19. července 1974 č. 19 210/74-03, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 18. března 1967 č. 11 809/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967; reg. v částce 16/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 č. j. 15 963/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1966), výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1988 č. j. 22 485/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1968; reg. v částce 30/1969 Sb.) výnosu ministerstva dopravy České socialistické republiky ze dne 28. března 1969 č. j. 32 742/68-OP (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969; reg. v částce 30/1969 Sb.) a výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 17. prosince 1971 č. j. 55 087/71-03 (Věstník dopravy č. 1/1972; reg. v částce 8/1972 Sb.).

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 7. října 1974 čj. 23 000/1974-03 vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 18. března 1967 č. 11 609/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967; reg. v částce 16/1967 Sb.) ve zněni výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 963/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968), výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1968 čj. 22 485/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1968; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu ministerstva dopravy České socialistické republiky ze dne 28. března 1969 čj. 32 742/68-OP (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969; reg. v částce 30/1969 Sb.) a výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 17. prosince 1971 čj. 55 087/71-03 (Věstník dopravy č. 1/1972; reg. v částce 8/1972 Sb.).

Výnosem ze dne 10. prosince 1974 č. 26 745 se zrušujíe příloha 3 (nástupní platy absolventů škol) k výnosu ministerstva dopravy ze dne 18. března 1967 č. 11 609/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967: reg. v částce 16/1967 Sb.).

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos ze dne 14. července 1976 č. 16 430/76-03, pozbývá dnem jeho účinnosti platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 18. března 1976 č. 11 609/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působností ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967; reg. v částce 16/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 963/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968), výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1968 čj. 22 485/68-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1988; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu ministerstva dopravy České socialistické republiky ze dne 28. března 1969 čj. 32 742/68-OP (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1968; reg. v částce 30/1969 Sb.) a výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 17. prosince 1971 čj. 55 087/71-03 (Věstník dopravy č. 1/1972; reg. v částce 8/1972 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1976 v organizacích, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 19. července 1974 č. 19 210/74-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 18/1976 Sb.) a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic výnos ze dne 4. ledna 1978 č. 25 660/1977-03 o odměňování technickohospodářských pracovníků podniku ČSD - Jídelní a lůžkové vozy. Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ze dne 18. března 1967 č. 11 609/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967; reg. v částce 16/1967 Sb.) ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 č. 15 963/1968-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1968 č. 22 485/1968-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1968; reg. v částce 30/1968 Sb.), výnosu ministerstva dopravy ze dne 28. března 1969 č. 32 742/1968-OP (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 17. prosince 1971 č. 55 087/71-03 (Věstník dopravy č. 1/1972; reg. v částce 8/1972 Sb.).

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 4. září 1978 čj. 20 872/1978-03, pozbývá platnosti výnos ze dne 18. března 1967 čj. 11 609/67-21 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 7/1967; reg. v částce 16/1967 Sb.), ve znění výnosu ministerstva dopravy ze dne 30. května 1968 čj. 15 963/1968-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 11-12/1968; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu ministerstva dopravy ze dne 10. července 1968 čj. 22 485/1968-21 (Věstník ministerstva dopravy č. 15/1968; reg. v částce 30/1968 Sb.), výnosu ministerstva dopravy ze dne 28. března 1969 čj. 32 742/1968-OP (Věstník ministerstva dopravy č. 9-10/1969; reg. v částce 30/1969 Sb.), výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 17. prosince 1971 čj. 55 087/71-03 (Věstník dopravy č. 1/1972; reg. v částce 8/1972 Sb.).

Souvislosti

Je měněn
o2/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c5/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c18/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
101/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
9. 12.12.1978 o2/c32/1978 Sb. Aktuální znění (exportováno 29.10.2020 01:14)
8. 01.02.1978 - 11.12.1978 o1/c5/1978 Sb.
7. 01.10.1976 - 31.01.1978 o1/c24/1976 Sb.
6. 26.02.1975 - 30.09.1976 o2/c4/1975 Sb.
5. 01.12.1974 - 25.02.1975 o1/c5/1975 Sb.
4. 30.10.1974 - 30.11.1974 o1/c18/1974 Sb.
3. 01.01.1972 - 29.10.1974 o1/c8/1972 Sb.
2. 28.03.1969 - 31.12.1971 o1/c30/1969 Sb.
1. 01.04.1967 - 27.03.1969
0. 01.04.1967 Vyhlášené znění