Vyhláška č. 30/1966 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-30
Částka 11/1966
Platnost od 30.04.1966
Účinnost od 01.05.1966
Zrušeno k 01.01.1985 (149/1984 Sb.)
Minulé znění 15.03.1969 - 31.12.1984

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 27. dubna 1966

o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a Ústřední radou odborů stanoví podle § 35 vyhlášky Státní mzdové komise č. 91/1965 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství a podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Státní statky a ostatní státní organizace se zemědělskou výrobou (dále jen "státní statky") mohou podle ustanovení této vyhlášky odprodávat zemědělské výrobky vlastní výroby svým pracovníkům výhradně pro jejich vlastní potřebu.

(2) Účastníci organizovaných brigád ze závodů a škol jsou z odprodeje zemědělských výrobků vyloučeni.

§ 2

Fond naturálií

(1) Státní statek odprodává obilniny (tj. pšenici, žito, oves, krmný ječmen, kukuřici) a brambory z fondu naturálií.

(2) Fond naturálií se stanoví podílem z celkové výroby obilnin (včetně obilních směsí) a brambor statku.

(3) Výše naturálního fondu z celkové výroby obilnin a brambor může činit maximálně:

ve výrobní oblastiobilnin včetně obilních směsíbrambor
řepařské9 %-
kukuřičné10 %-
bramborářské11 %9 %
bramborářsko-ovesné a horské12 %8 %

(4) Státním statkům

a) se značným podílem plodin náročných na manuální práci (cukrovka, chmel, vinice, zelenina, ovocné sady, školky apod.),

b) s rozsáhlou přidruženou a pomocnou výrobou,

c) které hospodaří v horských a podhorských oblastech, nebo které mají převažující podíl živočišné výroby, mohou nadřízené organizace, popřípadě orgány zvýšit maximální procento podílu obilnin a brambor do fondu naturálií stanovené ve vyhlášce až o 5 %.

(5) Ve fondu obilnin v kukuřičné a řepařské oblasti je již započítána záměna brambor za obilniny.

(6) Konkrétní výši procenta obilnin a brambor pro fond naturálií stanoví na počátku roku ředitel statku v dohodě se závodním výborem ROH. Ředitel státního statku (§ 1 odst. 1) může v dohodě se závodním výborem ROH rozhodnout, že budou vytvořeny fondy naturálií také na provozních jednotkách. V takovém případě stanoví buď dílčí naturální fondy (v procentech z celkové výroby provozních jednotek), nebo stanoví tvorbu fondu naturálií jak v závislosti na výsledcích provozních jednotek, tak v závislosti na výsledku statku.

(7) O zastoupení jednotlivých druhů obilnin při odprodeji rozhodne ředitel statku podle výsledků sklizně.

§ 3

Rozdělení fondu naturálií

(1) Množství obilnin a brambor, které má být jednotlivým pracovníkům z fondu naturálií podle § 2 odprodáno, stanoví ředitel státního statku nebo jím pověřený vedoucí provozní jednotky. Přitom přihlédne k tomu, jak jednotliví pracovníci plní své pracovní úkoly, jak se zasloužili o dosažení výrobních výsledků celého kolektivu, pomáhali při zvládnutí špičkových prací v rostlinné výrobě apod.

(2) Ředitel státního statku může s přihlédnutím k odhadu sklizně povolit zálohový odprodej obilnin, popřípadě brambor.

(3) Ředitel státního statku může povolit při odprodeji zemědělských výrobků záměnu obilnin za brambory nebo brambor za obilniny, a to v poměru 100 kg brambor za 25 kg obilnin, s přihlédnutím k výsledkům sklizně těchto plodin.

(4) Fond naturálií se zúčtuje k poslednímu dni každého roku. Případné zůstatky se převedou k dobru fondu naturálií příštího roku.

§ 4

Odprodej selat

(1) Státní statek může odprodat svým pracovníkům jedno sele ročně z přebytku selat po splnění plánovaného zástavu.

(2) Pracují-li na státním statku dva členové téže rodiny může jim statek za podmínek uvedených v odstavci 1 odprodat pouze jedno sele; pracují-li na státním statku tři nebo více členů téže rodiny, může jim odprodat nejvýše dvě selata.

§ 5

Odprodej zemědělských výrobků ošetřovatelům prasat

Státní statky mohou svým pracovníkům, kteří s ohledem na hygienické a veterinární předpisy, popřípadě z jiných vážných důvodů nemohou chovat prase, odprodat místo selete, obilnin a brambor v kalendářním roce po jednom vykrmeném praseti v maximální živé váze 150 kg. Toto prase nesmí pracovník dále chovat a musí zajistit neprodleně jeho porážku podle zvláštních předpisů. *)

§ 6

Odprodej mléka

(1) Státní statek může odprodat svým pracovníkům denně 1/2 litru mléka a 1/2 litru mléka pro každé dítě do 15 let, které s pracovníkem žije ve společné domácnosti.

(2) Mléko odprodávané podle této vyhlášky musí pocházet od zdravých krav a před upotřebením musí být převařeno . Ustanovení § 30 odst. 2 vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o veterinární péči, se na toto mléko nevztahuje.

§ 7

Ceny odprodávaných zemědělských výrobků

(1) Státní statek odprodá zemědělské výrobky podle § 2 až 6 za tyto ceny:

 Kčs
pšenice1 q za 137,-
žito1 q za 142,-
oves1 q za 95,-
ječmen krmný a obilní směsi1 q za 85,-
brambory stolní1 q za 46,-
brambory krmné1 q za 27,-
kukuřice1 q za 110,-
sele1 kg za 22,-
mléko1 l za 1,80
jatečné prase do 150 kg živé váhy1 kg za 10,50.

(2) Státní statek je povinen vést o odprodeji zemědělských výrobků řádnou evidenci.

(3) Seznamy pracovníků s uvedením množství jim odprodávaných zemědělských výrobků musí být před odprodejem na pracovištích zveřejněny.

§ 8

Odprodej dalších zemědělských výrobků

(1) Státní statek může odprodat svým pracovníkům přiměřené množství ovoce, zeleniny a raných brambor za nákupní ceny po splnění plánovaného úkolu v nákupu příslušného druhu.

(2) Státní statek může odprodat svým pracovníkům drůbež, jejíž převzetí nákupní organizace odmítla, za cenu určenou statkem.

(3) Státní statek může odprodat svým pracovníkům za nákupní cenu skopce a brakové ovce.

(4) Organizace , které chovají ryby, mohou svým pracovníkům odprodat za nákupní cenu ryby do celkové částky 210 Kčs jednomu pracovníku ročně.

§ 9

Odprodej matolinového vína

(1) Státní statky, které pěstují vinnou révu a jsou oprávněny vyrábět víno, mohou pracovníkům při zvlášť namáhavých pracích ve vinicích vydávat zdarma matolinové víno, a to v množství nejvýše 50 litrů jednomu pracovníku ročně.

(2) Státní statek může svým pracovníkům odprodat ročně 50 litrů matolinového vína za cenu, která se rovná vlastním nákladům zvýšeným o daň z obratu. Jiným osobám, podnikům, organizacím a zařízením nesmí být matolinové víno odprodáváno ani jinak přenecháváno.

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 2 odst. 2 a 3 pro tvorbu fondu naturálií pro rok 1966 neplatí.

(2) Pro rok 1966 se stanoví podíl obilnin a brambor pro fond naturálií takto: Plánovaný fond naturálií ve výrobním a finančním plánu na rok 1966 se porovná s plánovanou výrobou obilnin a brambor pro rok 1966 a stanoví se procento podílu obilnin a brambor do fondu naturálií z celkové plánované výroby. Toto procento je rozhodné pro skutečný podíl těchto plodin do fondu naturálií ze skutečné výroby v r. 1966.


Závěrečná ustanovení

§ 11

Na zemědělské výrobky odprodávané podle této vyhlášky se nevztahují ustanovení o odprodeji přebytků zemědělských výrobků. *)

§ 12

Výjimky z jednotlivých ustanovení vyhlášky povoluje ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.

§ 13

Zrušuje se vyhláška č. 87/1963 Sb. ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb. a č. 52/1965 Sb.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1966.


Ministr: Burian v . r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 47/1963 Sb., o nákupu zemědělských přebytků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků.

*) Zejména vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat.

Souvislosti

Provádí předpis
91/1965 Sb. Vyhláška Státní mzdové komise o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
66/1961 Sb. Zákon o veterinární péči
Je měněn
17/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Je zrušen předpisem
149/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Ruší
87/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Je odkazován z
149/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
o4/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
123/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
154/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
122/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
62/1969 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
17/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
o4/c43/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
55/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
74/1966 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady a jejich orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu
30/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Odkazuje na
156/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
30/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
91/1965 Sb. Vyhláška Státní mzdové komise o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství
87/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
47/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků
154/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
66/1961 Sb. Zákon o veterinární péči

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 15.03.1969 - 31.12.1984 17/1969 Sb.
1. 01.05.1966 - 14.03.1969
0. 30.04.1966 Vyhlášené znění