Vyhláška č. 22/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-22
Částka 9/1966
Platnost od 26.04.1966
Účinnost od 14.01.1966
Aktuální znění 14.01.1966

22

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 11. března 1966

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci


Dne 29. června 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci.

Vzájemnou výměnou nót o schválení vstoupila Dohoda na základě svého článku 9 v platnost dne 14. ledna 1966.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky,

vedeny přáním usnadnit a rozvíjet spolupráci mezi Československem a Francií na poli vědy a techniky,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k posílení přátelských vztahů a výměn mezi oběma státy,

se rozhodly uzavřít tuto Dohodu:

Článek 1

Obě Smluvní strany se zavazují, že budou rozvíjet a posilovat vědeckou a technickou spolupráci. Ve vzájemné shodě vymezí jednotlivé oblasti této spolupráce se zřetelem na zkušenosti, získané vědci a techniky obou států a na možnosti, nabízející se v jednotlivých oblastech.

Článek 2

Vědecká a technická spolupráce podle článku 1 bude uskutečňována:

a) poskytováním studijních stipendií nebo stáží studentům přírodních věd, studujícím inženýrství, inženýrům a technikům obou států;

b) organizováním cest specialistů a techniků;

c) výměnou vědecké a technické dokumentace;

d) organizováním vědeckých a technických přednášek, konferencí a kolokvií.

Článek 3

Obě Smluvní strany berou na vědomí Ujednání mezi Československou akademií věd a Národním střediskem vědeckého výzkumu uzavřeným 21. května 1964 a budou podporovat obě instituce při pokračování a rozšiřování jejich styků v oblasti vědeckého výzkumu.

Článek 4

Obě Smluvní strany budou podporovat zřízení a rozvoj středisek pro vědeckou a technickou dokumentaci druhé země na svém území a za tím účelem přijmou příslušná opatření.

Článek 5

Každá ze Smluvních stran usnadní další rozšiřování vědeckých a technických knih a publikací druhé země, a to jak komerční cestou, tak formou výměn a darů.

Článek 6

Každá Smluvní strana poskytne na svém území osobám vyslaným druhou Smluvní stranou na základě ustanovení této Dohody všechny potřebné podmínky pro splnění jejich úkolů.

Článek 7

1. Obě Smluvní strany vytvoří Československo-francouzský stálý výbor, který bude zajišťovat provádění této Dohody.

2. K zajištění úzké koordinace v oblasti kulturních, vědeckých a technických vztahů budou členové tohoto Stálého výboru právoplatnými členy Československo-francouzské smíšené komise, vytvořené na základě Protokolu o kulturních, vědeckých a technických výměnách ze dne 26. září 1964.

3. Stálý výbor se bude scházet střídavě v Praze a v Paříži v zásadě jednou ročně. Bude se zabývat zejména periodickými plány vědeckých a technických výměn. Podle potřeby může k jednáním přizvat experty.

Článek 8

Československý a francouzský předseda Stálého výboru vezmou výměnou dopisů na vědomí zvláštní ujednání, jež by příslušné orgány obou států považovaly za nutné uzavřít v oblastech zahrnutých v této Dohodě.

Článek 9

Každá ze Smluvních stran oznámí písemně druhé Smluvní straně schválení Dohody podle svých příslušných ústavních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje datem posledního z těchto písemných oznámení.

Článek 10

Tato Dohoda je uzavřena na pět let a lze ji mlčky dále prodloužit. Každá ze Smluvních stran ji může vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Praze dne 29. června 1965 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

J. Piller v. r.

Za vládu Francouzské republiky

L. Joxe v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.01.1966 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 06:50)
0. 14.01.1966 Vyhlášené znění