Vyhláška č. 111/1966 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1966-111
Částka 46/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Aktuální znění 01.01.1967

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 16. prosince 1966,

kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) se mění takto:

1. § 6 - celý text se nahrazuje takto:

§ 6

Bezpečnost provozu a používání železničních vozů

(1) V zájmu bezpečnosti železničního provozu je vlečkař zejména povinen:

a) oznámit přípojové stanici každou nehodu a každé poškození vozu na vlečce, zejména vyšinutí vozu a zjištěné závady na voze,

b) oznámit přípojové stanici zjištěnou závadu na vlečce, která by mohla ohrozit bezpečnost na vlečce,

c) zachovávat průjezdní průřez a předepsané volné plochy podél kolejí,

d) řádně zajišťovat vozy proti ujetí,

e) brzdové spojky vzájemně svěšovat nebo zavěšovat,

f) zajišťovat předepsaným způsobem všechny odnímatelné součásti na vozech,

g) pro manipulaci s vozy užívat pouze zařízení schválených ČSD, a to stanoveným způsobem.

(2) Bez předchozího souhlasu přípojové stanice vlečky vlečkař nesmí:

a) použít vozu železnice po vyložení nebo před naložením zásilky pro místní převozy,

b) naložit vůz cizích železničních správ po vyložení došlé zásilky opětně k přepravě,

c) použít nádržkového nebo chladícího vozu pro nakládku jiného než povoleného zboží,

d) odeslat prázdný nádržkový nebo chladící vůz ČSD do jiné stanice určení, než jakou stanovila přípojová stanice vlečky.

(3) Za nedodržení některého z uvedených ustanovení vlečkař zaplatí:

za každý vůz podle odst. 1, písm. a), f) Kčs 400,-,

za každou vozovou jednotku podle odst. 2 Kčs 400,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. b), c), g) Kčs 400,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. d) Kčs 100,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. e) Kčs 50.-.

2. § 8 - celý text se nahrazuje takto:

§ 8

Sledování pobytu vozů na vlečkách

(1) Vyžadují-li to provozní poměry železniční stanice a vlečky, ČSD v součinnosti s vlečkařem vypracují a na jeho náklad vydají jednotné technologické postupy práce stanice a vlečky.

(2) Vlečkař i ČSD musí vytvářet podmínky pro nepřetržitou, plynulou vykládku a rovnoměrnou nakládku.

(3) Za dobu pobytu vozů na vlečce vybírají ČSD poplatek podle Tarifu vozových zásilek (TVZ).

(4) Přípojová stanice vykazuje vozy přistavené železnicí na vlečku a opačně a sleduje hospodaření s nimi na vlečce.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Náměstek ministra: Ing. Filinský v. r.

Souvislosti

Mění
126/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
Je odkazován z
460/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
301/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
35/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
74/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu
42/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vlečkové podmínky
9/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu
Odkazuje na
126/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)
51/1964 Sb. Zákon o dráhách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1967 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 09:26)
0. 20.12.1966 Vyhlášené znění