Oznámení č. o2/c74/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-c74-o2
Částka 74/1964
Platnost od 19.09.1964
Vyhlášené znění 19.09.1964

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství vydala

1. Směrnice pro zaměstnávání pracovníků z doplňkových zdrojů pro místní hospodářství (čj. I/1-980/64 ze dne 20. července 1964).

Podle směrnic mohou podniky místního hospodářství, rozpočtové organizace pro služby a organizace bytového hospodářství národních výborů za účelem rozšíření a zkvalitnění služeb a prací získávat pracovníky z doplňkových zdrojů nad stanovený plán. Těmito pracovníky se rozumí důchodci, občané se změněnou pracovní schopností, studenti, ženy z domácností a pracovníci, kteří chtějí pracovat v podnicích poskytujících služby se souhlasem stálého zaměstnavatele po svém normálním zaměstnání. Směrnice, jež nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1964, obsahují podrobné podmínky pro zaměstnávání zmíněných osob.

Směrnice pro zaměstnávání pracovníků z doplňkových zdrojů pro místní hospodářství byly publikovány ve Sbírce směrnic pro národní výbory, částka 27 ze dne 29. července 1964, pod čj. 38 a ve věstníku Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství "Provozní zpravodajství", č. 16 ze dne 21. července 1964, pod č. 55.

2. Směrnice pro provozování některých služeb a oprav na základě povolení národního výboru (čj. I/1-981/64 ze dne 20. července 1964).

Podle směrnic může s účinností od 1. srpna 1964 místní národní výbor ve venkovských obcích, určených okresním národním výborem, povolit ve stanoveném rozsahu některým občanům, (kteří chtějí některou ze služeb vykonávat se souhlasem zaměstnavatele po svém normálním zaměstnání, důchodcům, ženám z domácnosti a občanům se změněnou pracovní schopností), provozování drobných řemeslných prací a oprav, osobních služeb a drobné doplňkové výroby z místních zdrojů surovin pro místní potřebu. Ve směrnicích jsou obsaženy podmínky, za kterých může být povolení vydáno. Provozování uvedené činnosti lze výjimečně povolit i v jiných obcích než na venkově za předpokladu, že v těchto místech je nemůže učelně a hospodárně zajistit socialistická organizace.

Směrnice pro provozování některých služeb a oprav na základě povolení národního výboru byly publikovány ve Sbírce směrnic pro národní výbory, částka 27 ze dne 29. července 1964, pod č. 39 a ve věstníku Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství "Provozní zpravodajství" č. 16 ze dne 31. července 1964 č. 56.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 19.09.1964 Vyhlášené znění