Zákon č. 61/1964 Sb.Zákon o rozvoji rostlinné výroby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-61
Částka 28/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.09.1998 (156/1998 Sb.)
Minulé znění 01.01.1997 - 31.08.1998

61

ZÁKON

ze dne 25. března 1964

o rozvoji rostlinné výroby

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Rostlinná výroba jako základní článek zemědělské výroby zabezpečuje potraviny správné výživové hodnoty pro obyvatelstvo, vytváří předpoklady pro rozvoj živočišné výroby, zajišťuje suroviny potřebné pro průmysl a je jedním z rozhodujících činitelů stálého zvyšování životní úrovně pracujících. Základní podmínkou rozvoje rostlinné výroby je řádné vědecky podložené hospodaření na veškeré zemědělské půdě a soustavná péče o zvyšování její úrodnosti.

Část prvnízrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 2zrušeno

Část druházrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 4 – § 9zrušeno

Oddíl IIzrušeno

§ 10 – § 12zrušeno

Oddíl IIIzrušeno

§ 13, § 14zrušeno

Oddíl IVzrušeno

§ 15zrušeno

Část třetízrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 16 – § 22zrušeno

Oddíl IIzrušeno

§ 23 – § 26zrušeno

Oddíl IIIzrušeno

§ 27zrušeno

Část čtvrtá

Některá zvláštní odvětví rostlinné výroby

§ 28zrušeno

Ovocnářstvízrušeno

§ 29, § 30zrušeno

Část pátá

Zkušebnictví a odborná státní kontrola

§ 31

Zkušebnictví

K úkolům zkušebnictví náleží zejména:

a) soustavné agrochemické zkoušení půdy,

b) provádění prognózy výskytu některých škůdců,

c) provádění biologických zkoušek v oboru výživy rostlin,

d) provádění biologických krmných zkoušek za účelem ověřování výživné hodnoty a použitelnosti krmiv,

e) ověřování technologie výroby, úpravy a konzervace krmiv,

§ 32

Odborná státní kontrola

K úkolům odborné státní kontroly náleží zejména:

a) provádění rostlinolékařského dozoru (§ 20), rostlinolékařských prohlídek (§ 22), ověřování jakosti a zdravotního stavu osiva, sadby a školkařských výpěstků při výrobě, přípravě, skladování, dodávkách, dovozu, průvozu a vývozu,

§ 33

Zkušebnictví a odbornou státní kontrolu ústředně řídí Ministerstvo zemědělství.

§ 34

Posudky, rozbory a osvědčení vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na úseku zkušebnictví a odborné státní kontroly jsou závazné pro všechny účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy.

Část šestázrušeno

§ 35zrušeno

§ 36

V souladu s vědeckou soustavou hospodaření, pokrokovými velkovýrobními technologiemi a poznatky vědy a výzkumu řídí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství rozvoj a využití mechanizace, techniky a automatizace v zemědělství a lesním hospodářství. Do jeho působnosti patří zejména:

c) stanovit agrotechnické, zootechnické a lesotechnické požadavky, předkládat je průmyslovým ministerstvům a provádět zkoušky mechanizačních prostředků a zařízení určených pro zemědělství a lesní hospodářství,
Zrušuje se část šestá s výjimkou § 36 písm. c), pokud se týká mechanizačních prostředků pro aplikaci hnojiv.

Účast Slovenské národní rady na rozvoji rostlinné výrobyzrušeno

§ 37zrušeno


Část sedmá

Ustanovení závěrečná

§ 38zrušeno

§ 39

Prováděcí předpisy

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy; přitom též upraví komplexní průzkum půd, výrobu a složení krmivových směsí, sběr a využívání krmných odpadů, dozor nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a lesním hospodářství a jejich vyřazování, popřípadě jejich povinný výkup.

§ 40

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se

zákon č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě,

zákon č. 27/1949 Sb., o mechanizaci zemědělství,

zákon č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby,

vládní nařízení č. 376/1940 Sb., o zkoušení půdy,

vládní nařízení č. 6/1949 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy,

vládní nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic,

vládní nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic,

vládní nařízení č. 1/1959 Sb., o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu, nařízení ministra zemědělství č. 17/1951 Sb., o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby,

vyhláška povereníka výživy č. 480/1947 Ú. v., ktorou sa vydávajú smernice o právach a povinnostiach mlatobných dozorcov,

vyhláška povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 98/1948 Ú. v., o povinnom farbení semien lucerky a červenej ďateliny, dovážaných z cudziny,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 3071/1948 Ú. l. (1525/1948 Ú. v.), o dočasném zákazu prodeje osiva zelenin včetně zahradních hrachů a zahradních fazolí,

vyhláška povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 478/1949 Ú. v., o zabezpečení udržovania a obnove vinohrádov na Slovensku,

vyhláška ministerstva pôdohospodárstva č. 50/1950 Ú. v., o prideľování viazaných pôdohospodárskych mechanizačních prostriedkov,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 147/1950 Ú. l., o dodávce chmelné sádě pro zakládání nových chmelnic,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 206/1950 Ú. l. (215/1950 Ú. v.), o jakosti a dodacích podmínkách zeleninových sazenic,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 640/1950 Ú. l. (596/1950 Ú. v.), o cenách neloupaného vrbového proutí a neloupaných vrbových holí domácího původu,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 95/1951 Ú. l. (107/1951 Ú. v.), o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 106/1951 Ú. l. (121/1951 Ú. v.), o spotřebitelských cenách chemických prostředků na ochranu rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 118/1951 Ú. l. (158/1951 Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zdokonalení rostlinné výroby, ve znění vyhlášek č. 221/1952 Ú. l. (267/1952 Ú. v.), č. 160/1955 Ú. l. a č. 11/1956 Ú. l.,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 186/1951 Ú. l. (219/1951 Ú. v.), o prostředcích na ochranu rostlin a rostlinných výrobků, povolených k uvádění do oběhu před účinností zákona o zdokonalení rostlinné výroby,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 266/1951 Ú. l. (291/1951 Ú. v.), o místních agronomech a místních zootechnicích,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 62/1952 Ú. l. (93/1952 Ú. v.), o výrobě osiv a sadby na semenářských dílcích jednotných zemědělských družstev,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 143/1952 Ú. l. (187/1952 Ú. v.), o některých opatřeních ve vinařství,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 278/1952 Ú. l. (326/1952 Ú. v.), o spotřebitelských cenách strojených hnojiv,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 149/1953 Ú. l. (186/1953 Ú. v.), o ochraně moruší,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. l. (287/1953 Ú. v.), o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch, vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášek č. 132/1955 Ú. l. a č. 119/1960 Sb.,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 247/1953 Ú. l. (288/1953 Ú. v.), o povinném pěstování některých odrůd průmyslových brambor,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 11/1956 Ú. l., o změně a způsobu vybírání náhrad za zkoušení nových odrůd zemědělských rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 19/1956 Ú. l., o semenářských hospodářstvích a elitních semenářských hospodářstvích,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 119/1956 Ú. l., o smluvní výrobě osiva a sadby,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 122/1956 Ú. l., o výkupu, dalším prodeji, výkupních cenách a jakostních podmínkách sazenic a semene jahodníku,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 220/1956 Ú. l., o vykácení odumřelého odumírajícího a přestárlého ovocného stromoví,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 201/1957 Ú. l., o zřízení Slovenského kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Bratislavě a o organizaci a působnosti kontrolních a zkušebních ústavů zemědělských,

vyhláška ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a místního hospodářství č. 47/1958 Ú. l., o výrobě, výkupu a dodávce okrasných rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 50/1958 Ú. l., o osvědčeních o původství na nové odrůdy zemědělských rostlin a na nová plemena zvířat - část první,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 69/1958 Ú. l., o úpravě ovocného školkařství,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 177/1959 Ú. l., o hospodaření s osivem a sadbou,

a všechny další předpisy vydané k provedení zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby a uvedených vládních nařízení. *)

(2) Zrušují se dále zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, vyhláška č. 622/1949 Ú. l. (615/1949 Ú. v.), kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl a o jejich vzetí do přísahy, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně polního majetku.

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Novotný v. r. Fierlinger v. r. Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Státní odrůdová komise je zřízena při ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství na základě usnesení vlády č. 1589 ze dne 16. června 1955; její původní název byl Státní komise pro zkoušení a rajónování odrůd zemědělských rostlin.

*) Vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci.

*) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský byl zřízen vyhláškou č. 95/1951 Ú. l.

*) Seznam těchto předpisů bude uveřejněn ve Věstníku MZLVH, kde bude současně uveřejněn seznam platných předpisů na úseku rostlinné výroby.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
362/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí
181/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách
413/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
o2/c3/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
119/1981 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd
139/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
63/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
62/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Je měněn
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
93/1996 Sb. Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
91/1996 Sb. Zákon o krmivech
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
132/1989 Sb. Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
Mění
86/1949 Sb. Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
12/1948 Sb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
Je zrušen předpisem
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
Ruší
1/1959 Sb. Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
94/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic
83/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic
17/1951 Sb. Nařízení ministra zemědělství o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby
188/1950 Sb. Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
27/1949 Sb. Zákon o mechanisaci zemědělství
6/1949 Sb. Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
80/1948 Sb. Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě
Je odkazován z
45/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
461/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
114/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
36/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
191/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
162/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
101/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
93/1996 Sb. Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
92/1996 Sb. Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
91/1996 Sb. Zákon o krmivech
82/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
34/1996 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
20/1996 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
190/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb.
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
44/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
264/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
167/1993 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
162/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
119/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
362/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
215/1992 Sb. Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
93/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
70/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
413/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
219/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
119/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
118/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
133/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
132/1989 Sb. Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
o2/c3/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
155/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
142/1988 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
1/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
118/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území
87/1987 Sb. Zákon o veterinární péči
36/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
63/1986 Sb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
o3/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
99/1985 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
73/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb
9/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu
57/1983 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
o4/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
130/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb.
93/1982 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
49/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
o7/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
127/1981 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
119/1981 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
142/1980 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
1/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
35/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
96/1977 Sb. Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
83/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
51/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
o2/c10/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
123/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
o2/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
139/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
o2/c5/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
154/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
146/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
122/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
77/1969 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
13/1968 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání
55/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
89/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím
122/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb
63/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
62/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
37/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody
Odkazuje na
73/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby
119/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l.
1/1959 Sb. Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
94/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic
40/1953 Sb. Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci
83/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic
17/1951 Sb. Nařízení ministra zemědělství o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby
188/1950 Sb. Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
86/1949 Sb. Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl
27/1949 Sb. Zákon o mechanisaci zemědělství
6/1949 Sb. Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
80/1948 Sb. Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě
12/1948 Sb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
7. 01.01.1997 - 31.08.1998 147/1996 Sb.
6. 01.09.1996 - 31.12.1996 91/1996 Sb.
5. 01.07.1996 - 31.08.1996 91/1996 Sb., 93/1996 Sb.
4. 26.04.1996 - 30.06.1996 97/1996 Sb.
3. 01.09.1995 - 25.04.1996 115/1995 Sb.
2. 01.01.1990 - 31.08.1995 132/1989 Sb., 93/1996 Sb.
1. 01.04.1964 - 31.12.1989
0. 31.03.1964 Vyhlášené znění