Vyhláška č. 173/1964 Sb.Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-173
Částka 73/1964
Platnost od 03.09.1964
Účinnost od 01.10.1964
Zrušeno k 01.04.1984 (11/1984 Sb.)
Minulé znění 01.07.1966 - 31.03.1984

173

VYHLÁŠKA

Ministerstva stavebnictví

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců.

Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ODDÍL I

Rozsah platnosti

§ 1

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky

a) maltovin

b) osinkocementových výrobků

c) keramických surovin a výrobků a žáruvzdorných výrobků s výjimkou výrobků magnesitových a chrommagnesitových

d) kamenických výrobků, lomařských výrobků a štěrkopísků

e) cihlářských výrobků

f) stavebních dílců a betonových výrobků

g) lehkých plniv do betonu

h) isolací

i) ostatních výrobků, dodávaných odbytovou organizací stavebních hmot, *)

nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.

§ 2

(1) Ustanovení oddílu II upravují dodávky mezi odbytovými místy a jejich odběrateli a mezi odbytovými místy navzájem.

(2) Ustanovení oddílu III upravují pouze dodávky mezi odbytovými místy, která vykonávají odbyt za jiné organizace, a výrobními organizacemi.

(3) Odbytovým místem je organizace, určená v Seznamu výrobků; může jím být odbytová i výrobní organizace, pokud vykonává odbyt za jiného výrobce.

ODDÍL II

Dodávky mezi odběrateli a odbytovými místy a mezi odbytovými místy navzájem

§ 3

Smlouva o přípravě dodávek

(k § 156 zákona)

Smlouvy o přípravě dodávek se sjednávají nejméně na období jednoho kalendářního (plánovacího) roku. Návrhy smluv o přípravě dodávek se předkládají nejpozději ve lhůtách pro předložení objednávek na první čtvrtletí roku, v němž mají být dodávky uskutečněny.

§ 4

Smluvní období a lhůty pro předkládání návrhů smluv

(k § 152 zákona)

(1) Smlouvy o dodávkách stavebních hmot, konstrukcí a dílců se u traťových dodávek uzavírají, pokud není v Seznamu výrobků odvětví stavebních hmot, konstrukcí a dílců stanoveno v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány jinak, na období čtvrtletní, a jde-li o dodávky ze skladů, na období týdenní.

(2) Odběratel předkládá dodavateli (odbytovému místu) návrh smlouvy o dodávce výrobků (objednávku) na dodávky, realizované přímo z výrobního závodu (traťové dodávky) nejpozději v těchto lhůtách před počátkem období, v němž mají být dodávky uskutečněny:

a) kanalizační a hospodářská kamenina, kyselinovzdorné klíny a plátky do 5 cm 2 měsíce
b) stavební dílce a výrobky betonové, železobetonové a z předpjatého betonu atypické, dosud nevyráběné nebo nevyráběné v běžném nebo minulém roce,
  osinkocementové trouby, tvarovky a ostatní osinkocementové výrobky s výjimkou krytiny rovné a vlnité a rovných desek typizovaných rozměrů,
  bloky pro kamenické práce,
  kvádry mostní a tunelové,
  kameny mlýnské a šrotovací,
  atypické desky a schody z přírodního kamene,
  kamenické výrobky výslovně nejmenované (sloupy, pilíře, patky, hlavice, zábradlí, schodnice atd.),
  kyselinovzdorné tvárnice kameninové strojově vyráběné,
  trouby a plnicí materiál z chemické kameniny,
  šamotové a dinasové normálky a normalizované klíny 3 měsíce
c) osinkocementové tvarovky neuvedené v ceníku MSv, tvárnice kameninové kyselinovzdorné ručně vyráběné, chemická kamenina dodávaná v hodnotě do 10 000 Kčs, tvárnice žárovzdorné dodávané v množství do 500 t, tuhové výrobky 4 měsíce
d) lavicové desky a vanové kameny, tvárnice žárovzdorné dosud nevyráběné nebo dodávané v množství přesahujícím 500 t, chemická kamenina v hodnotě přesahující 10 tis. Kčs 5 měsíců
e) ostatní výrobky traťově dodávané 6 týdnů

Organizace si mohou dohodnout kratší lhůty pro předkládání objednávek.

(3) Na dodávky pro podnik zahraničního obchodu Tuzex platí předkládací lhůty, stanovené dohodou mezi ministerstvem stavebnictví a podnikem zahraničního obchodu Tuzex.

(4) Na dodávky z odbytových skladů předkládají odběratelé objednávky nejpozději 2 týdny před týdnem, ve kterém má být uskutečněna dodávka.

§ 5

Lhůty pro vyjádření k návrhu smlouvy

(k § 154 zákona)

(1) Dodavatel (odbytové místo) je povinen vyjádřit se k objednávce nejpozději v těchto lhůtách před počátkem období, v němž má být dodávka uskutečněna:

a) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), e) 17 dní

b) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. b) 1 měsíc

c) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) 2 měsíce

d) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. d) 3 měsíce

e) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 4 3 dny.

(2) U opožděně předložených objednávek je dodavatel povinen vyjádřit se ve lhůtě, odpovídající opoždění odběratele s předložením objednávky.

(3) Jsou-li požadovány v jedné objednávce výrobky s různými předkládacími lhůtami, je dodavatel povinen se vyjádřit ve lhůtě, stanovené pro vyjádření k objednávce na výrobky s nejkratší předkládací lhůtou.

(4) V potvrzení objednávky uvede odbytové místo výrobní, popř. odbytovou organizaci, která provede dodávku, jakož i její provozovnu nebo sklad.

(5) Navrhne-li dodavatel změny nebo doplněk, týkající se předmětu nebo času plnění, je smlouva uzavřena ve znění těchto změn a doplňků, nesdělí-li odběratel svůj nesouhlas se změnami nebo doplňky do 15 dnů ode dne, kdy obdržel stanovisko dodavatele.

§ 6, § 7zrušeno

§ 8

Plnění uskladněním výrobků

(k § 168 odst. 2 zákona)

U výrobků, které se dodávají přímému spotřebiteli, je dodavatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 168 odst. 2 zákona jen, jde-li o hotové kompletní výrobky atypické nebo jednoúčelové.

§ 9zrušeno

§ 10

Kompletnost

(k § 173 zákona)

Odběratel je oprávněn požadovat dodávku výrobků v sadách nebo kompletech pouze u těchto výrobků:

a) azbestocementových (osinkocementových) trub - Gibaultovy spojky a tvarovky,

b) azbestocementových (osinkocementových) šablon - hřebenáče, krajovky, kolena, hřebíky, nýty, spony vichrové a hřebenáčové,

c) azbestocementových (osinkocementových) desek vlnitých - hřebenáče, příložky, kolena, šrouby, podložky,

d) pálené krytiny - hřebenáče,

e) žárovzdorných výrobků - tvarové kusy,

f) stavební a chemické kameniny - tvarové kusy,

g) kameninových trub - tvarové kusy,

h) hurd šikmo řezaných - patky k hurdám,

i) kachlů - tvarové kusy.

§ 11

Označování výrobků

(k § 174 zákona)

Pouze na průvodních dokladech se označují tyto výrobky: volně ložený cement, vápenec mimo mletý dodávaný v pytlích, vápno kusové, vápenný spodek, betonové důlní bloky, pletivo Keramid, nepálené cihly a tvárnice, pórobetonové tvárnice a kvádry, cihlářské drtě, lomařské výrobky, kamenické výrobky, štěrkopísky, maltové písky, keramické suroviny mimo mleté dodávané v pytlích, keramické izolace průmyslové a stavební vyjma izolace sypké dodávané v pytlích, žárovzdorné malty a hmoty volně ložené.

§ 12

Jednotky plnění

(k § 175 zákona)

Plnění smluv co do množství se posuzuje v jednotkách, ve kterých je výrobek plánován.

§ 13

Expediční podmínky

(k § 175 - 177 zákona)

(1) Minimální expediční množství při dodávkách po železnici je jeden vagón. U dodávek pytlovaných výrobků z odbytových skladů je minimální expediční množství jeden pytel (originální balení).

(2) Pokud smlouva, popř. odvolávka zní na množství nižší než 50 tun, může dodavatel (výrobní organizace) dodat z důvodu hospodárného využití ložné váhy vagónu i větší množství výrobků, než je sjednáno, nejvýše však 60 tun. Rozdíl mezi množstvím smluveným a dodaným musí být vyrovnán v následující dodávce. Pokud není možno vyrovnat váhový rozdíl v následující dodávce, musí se dodavatel o množství, jež chce odeslat navíc, s odběratelem předem dohodnout.

(3) U dodávek volně loženého cementu, kusového vápna a vápence, lomového kamene, štěrku a drtí, sádrovce, keramických surovin, žárovzdorných hmot zrněných, stavebních, průmyslových, formovacích a sklářských písků je přípustná váhová tolerance ± 2 % na každý vagón. Tato tolerance se nevyrovnává. U vagónových zásilek těchto výrobků nelze reklamovat rozdíly množství, pokud nepřesahují ± 2 % na jednotlivý vagón.

(4) Dodávají-li se výrobky v pytlích o stejné váze (egalizované pytle), je přípustná váhová tolerance ± 2 % na jednotlivý pytel. Je-li minusová tolerance překročena, má odběratel právo na výměnu pytlů o neodpovídající váze, nebo ponechá-li si pytle o neodpovídající váze, je povinen zaplatit jen skutečně dodanou váhu. Kromě toho má při překročení tolerance (plusové nebo minusové) právo na penále podle § 208 odst. 1 zákona. Pokud je váha celé zásilky vyšší než by odpovídala počtu dodaných pytlů o stejné váze, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze váhu odpovídající počtu dodaných pytlů o stejné váze, bez přihlédnutí k stanovené toleranci. Je-li váha celé zásilky nižší než by odpovídala počtu dodaných pytlů o stejné váze bez přihlédnutí k stanovené toleranci, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze skutečně dodanou váhu.

(5) U zásilek štěrkopísků a kopaných písků, pokud se množství určuje objemem zásilky, je přípustné zmenšení objemu nejvýše o 8 % v důsledku setřesení při dopravě.

(6) Žárovzdorných tvarovek, nenormalizovaných v celostátním měřítku, může být dodáno u jednotlivých objednaných kusů navíc:

a) při objednaném množství jednoho kusu až 300 %,

b) při objednaném množství dvou kusů až 150 %,

c) při objednaném množství tří až pěti kusů až 100 %,

d) při objednaném množství šest až dvacetdevět kusů až 50 %,

e) při objednaném množství třicet až sto kusů až 10 %,

f) při objednaném množství sto jedna až pět set kusů a u ručních tvarovek bez omezení až 5 %.

Pokud dodavatel (výrobní organizace) fakturuje podle ceníku MSv přirážky na malé množství objednaných výrobků podle písm. a)-f), fakturují se navíc dodané kusy za cenu bez této přirážky.

(7) U tvarových kusů chemické kameniny může být dodáno u jednotlivých objednaných kusů navíc:

a) při objednaném množství jeden až devět kusů až 200 %,

b) při objednaném množství deset až dvacet kusů až 20 %,

c) při objednaném množství dvacetjeden až sto kusů až 10 %.

§ 14

Obaly

(k § 178 a 179 zákona)

(1) Pro dodávky cihel a tašek v sádkách platí zvláštní předpisy. *)

(2) Za obaly se považují i pomůcky zajišťující náklad proti posunu a poškození, např. podklady, pražce a zahrážky, pokud se podle cenových předpisů nefakturují. Za obaly se nepovažuje výplňový materiál (rákos, sláma, papírová výplň apod.).

(3) Cihlářské výrobky, zasílané v otevřených vagónech, musí být opatřeny vápenným postřikem.

(4) Kryté vagóny je odesilatel povinen vždy zaplombovat.

(5) Majetkové sankce za opožděné vrácení nebo nevrácení obalů vyúčtuje výrobní organizace vždy přímo příjemci zásilky.

§ 15

Zpráva o odeslání vozové zásilky

(k § 180 zákona)

(1) Zpráva o odeslání vozové zásilky (návěští) obsahuje číslo vagónu, číslo objednávky (odvolávky, expedičního příkazu), množství a druh výrobků.

(2) Ve smlouvě může být sjednáno, že se zpráva o odeslání vozové zásilky nezasílá.

§ 16

Přeprava

(k § 180 zákona)

(1) Dodavatel je povinen určit dodávající závod s přihlédnutím k maximálnímu využití výrobních kapacit a k objemu mezioblastních dodávek (§ 6) tak, aby přeprava byla co nejkratší a nejhospodárnější. Způsob přepravy sjednají organizace ve smlouvě.

(2) Dodavatel zajišťuje přepravu

- výrobků určených pro zemědělskou investiční výstavbu, pokud jsou takto v návrhu smlouvy označeny,

- vápenatých hnojiv,

- výrobků určených k prodeji občanům, jsou-li dopravovány do skladu obchodní organizace a nemá-li tato organizace vlastní dopravní prostředky,

- ostatních výrobků, jsou-li dopravovány po železnici nebo po vodě.

V ostatních případech zajišťuje přepravu odběratel. Organizace se však mohou dohodnout na jiném způsobu zajišťování přepravy.

(3) Vagón jiného typu, než v jakém jsou výrobky odběrateli obvykle odesílány, je dodavatel oprávněn odeslat jen, je-li jeho vyložení u odběratele technicky proveditelné; odeslání takového vagónu je dodavatel povinen oznámit odběrateli ve zprávě o odeslání zásilky.

§ 17

Vzorky předkládané dodavatelem

(k § 181 zákona)

Vzorky se předkládají na žádost odběratele jako podklad pro uzavření smlouvy jen v případech, kdy odběratel požaduje speciální vlastnosti nebo výrobky dosud nevyráběné, popř. pozměněné.

Dokumentace

§ 18

(k § 182 a 183 zákona)

Návody k obsluze se připojují k výrobkům, pro něž je to stanoveno technickou normou nebo které určilo ministerstvo stavebnictví v dohodě s ústředními orgány nadřízenými odběratelům.

§ 19

(k § 192 zákona)

Osvědčení o jakosti a kompletnosti může být provedeno buď samostatným dokladem nebo doložkou na průvodních dokladech.

§ 20

Zjištění množství

(k § 193 až 197 zákona)

Pokud odchylka od množství, deklarovaného dodavatelem v odesílacím dokladu, zjištěná při úředním zjišťování, přesahuje stanovenou toleranci (§ 13), hradí dodavatel náklady spojené s úředním zjištěním množství.

Dodací lhůty

§ 21

(k § 187 zákona)

Dodací lhůty musí být stanoveny pro traťové dodávky s přesností na kalendářní měsíc, pro skladové dodávky s přesností na týden dodávky. Pokud ve čtvrtletní smlouvě nejsou stanoveny měsíční dodací lhůty, platí za sjednané měsíční dodací lhůty pro jednotlivé třetiny kontrahovaného množství.

§ 22

(1) Pokud odběratel odváží výrobky ze skladu nebo z výrobny, je povinen projednat s výdejním místem dobu odběru nejpozději 24 hodiny předem.

(2) Po dobu dalších 48 hodin (u vápna 24 hod.) je dodavatel (odbytová organizace) povinen výrobky, jejichž odběr byl sjednán, ponechat připravené k odběru.

§ 23

Reklamace

(k § 136 a 194 zákona)

(1) Odběratel je povinen zaslat reklamaci vždy organizaci, která mu dodávku fakturuje; tím plní svou povinnost zaslat reklamaci dodavateli. Pokud je dodavatelem jiná organizace, než která dodávku fakturuje, a odběratel zašle reklamaci dodavateli, je dodavatel povinen odeslat ji do 7 dnů organizaci, která dodávku fakturuje. U vad výrobků, dodaných prostřednictvím skladů odbytové organizace s výjimkou vad množstevních a vad zřejmých, zasílá odběratel reklamaci a vede spor současně proti výrobci.

(2) K reklamaci vad dodávky, které jsou zřejmé již při odběru od předávající organizace (§ 193 zákona), připojí odběratel zápis o vadách, zjištěných při odběru.

(3) K reklamaci keramických surovin připojí odběratel dva vzorky; při reklamaci nadměrné vlhkosti musí být vzorky zaslány v neprodyšně uzavřeném obalu.

Penále

§ 24

(k § 204 zákona)

(1) Ustanovení § 204 odst. 3 zákona nelze použít.

(2) Odbytové místo, pokud provádí odbyt za jinou organizaci a je v prodlení s dodávkou výrobků, je povinno zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, ještě další penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků. *)

§ 25

(1) Je-li pro jednoho odběratele uzavřeno více smluv, započítává se plnění dodávek betonových a železobetonových výrobků, stavebních dílců, kamenických výrobků, stavební, kanalizační a hospodářské kameniny, stavební chemické kameniny a žáruvzdorných výrobků na nejdříve dospělé závazky z těchto smluv, a to odděleně pro jednotlivé příjemce zásilek (místa určení, stavby, akce).

(2) U ostatních stavebních hmot se počítá plnění na nejdříve dospělé závazky ze smluv, uzavřených s odběratelem.

Fakturace

§ 26

(k § 375 až 380 zákona)

Dodávky kontrahované odbytovým místem a dodávané výrobní organizací, fakturuje výrobní organizace přímo odběratelům odbytového místa, skladové dodávky fakturuje odběrateli organizace, z jejíhož skladu byla dodávka uskutečněna.

§ 27

Nástroje a pracovní formy, zhotovené pro výrobky nenormalizované v celostátním měřítku a fakturované odběrateli, je výrobní organizace povinna uschovat nejméně po dobu jednoho roku a jde-li o formy nebo nástroje na žárovzdorné nebo kyselinovzdorné tvárnice, nejméně po dobu tří let od splnění poslední dodávky. Odbytové místo musí znát rozmístění těchto nástrojů a pracovních forem.

ODDÍL III

Dodávky mezi výrobními organizacemi a odbytovými místy

§ 28

Ustanovení § 4 odst. 6, § 9 až 24 odst. 1, § 25 až 27 se vztahují i na dodávky, uskutečněné mezi výrobními organizacemi a odbytovými místy.

§ 29zrušeno

§ 30

Smlouva o dodávce výrobků

(k § 165 zákona)

(1) Odbytová místa uzavírají s výrobními organizacemi na základě smluv o přípravě dodávek k zajištění dodávek pro spotřebitele a zajištění plynulého odbytu plánované výroby čtvrtletní smlouvy.

(2) Výkupní smlouvy uzavírají odbytová místa s výrobními organizacemi v členění podle jednotlivých provozoven a na jednotlivé měsíce.

(3) Pokud výrobní organizace bude vyrábět větší než plánované množství nebo v časovém předstihu, musí se o zvýšení dodávek, popř. předstihu dohodnout předem a včas s odbytovým místem a odpovídajícím způsobem změnit smlouvu.

(4) Na žádost výrobní organizace je odbytové místo povinno předložit výhled sortimentních a kvalitativních požadavků na další nejbližší čtvrtletí pro zajištění potřebných surovin.

§ 31

Lhůty pro předkládání návrhů smluv

Odběratel (odbytové místo) předkládá dodavateli (výrobní organizaci) návrh smlouvy o dodávce výrobků v těchto lhůtách před čtvrtletím, v němž má být dodávka uskutečněna:

a) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. e) 4 týdny,

b) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) 6 týdnů,

c) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. b) 10 týdnů,

d) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) 14 týdnů,

e) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. d) 18 týdnů.

§ 32

Lhůty pro vyjádření k návrhu smlouvy

(k § 154 zákona)

Dodavatel (výrobní organizace) je povinen vyjádřit se k návrhu čtvrtletní smlouvy odběrateli (odbytovému místu) nejpozději v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, ve kterém má být dodávka uskutečněna:

a) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. e) 3 týdny,

b) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) 4 týdny,

c) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. b) 6 týdnů,

d) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) 10 týdnů,

e) u výrobků, uvedených v § 4 odst. 2 písm. d) 14 týdnů.

§ 33

Odvolávky

(k § 188 zákona)

(1) Odbytové místo zpřesňuje čtvrtletní smlouvy odvolávkami (expedičními příkazy), ve kterých - kromě sdělení přepravních dispozic - může též změnit sjednaný poměr druhů a jakostí; změna se však může týkat nejvýš 10 % smluveného množství.

(2) Odbytové místo stanoví v odvolávkách dodávající provozovnu nebo sklad z hlediska hospodárnosti přepravy.

(3) Odbytová místa zasílají odvolávky 17 dní před měsícem dodávky. Dodatečná změna odvolávek je možná jen se souhlasem výrobní organizace.

(4) Není-li smluveno jinak, je odbytové místo povinno čerpat množství sjednané ve čtvrtletní smlouvě rovnoměrně v jednotlivých měsících odvolávkami.

§ 34

Plnění odbytovému místu vyskladněním výrobků

(k § 168 zákona)

(1) U výrobků, které se dodávají odbytovému místu, není dodavatel (výrobní organizace) oprávněn postupovat podle ustanovení § 168 odst. 2 zákona, jde-li o výrobky, uvedené v § 8 a dále o cement, vápno, vápenec, lomařské výrobky, štěrkopísky a písky stavební. Pokud prodlení odběratele je u těchto výrobků delší než jeden měsíc a k plnění uskladněním nedošlo, povinnost dodat smluvené výrobky zaniká.

(2) U výrobků, kde nelze plnit uskladněním a příjemce traťové dodávky měl zajistit odvoz výrobků, je výrobní organizace povinna sdělit odbytovému místu případy, kdy příjemce výrobky neodebral.

§ 35

Využívání dopravních prostředků

(k § 180 zákona)

Náklady za nevyužitou ložnou váhu nebo ložnou normu vagónu hradí:

a) odbytové místo, pokud předložilo odvolávku na takové množství výrobků, které nelze poslat jako kusovou zásilku a které neumožnilo využít ložnou váhu nebo ložnou normu vagónu;

b) výrobní organizace, pokud objednala a naložila vagóny neodpovídající ložnou váhou nebo ložnou normou odvolávce odbytového místa nebo pokud si nevyžádala poznámku v nákladním listě, že železnice přistavila větší vagón, než byl objednán.

§ 36

Penále

(k § 204 - 210 zákona)

(1) Ustanovení § 204 odst. 3 zákona nelze použít.

(2) Pokud výrobní organizace včas nezašle soupisku dovozného nebo kopii návěští nebo hlášení expedice po ose nebo pokud nedodrží jiné dohodnuté podmínky hlášení expedice, je povinna zaplatit za každý jednotlivý případ penále 50 Kčs; pokud nezašle včas statistické hlášení, je povinna zaplatit penále 50 Kčs za každý den prodlení.

(3) Pokud výrobní organizace neuvede na nákladním listě doložku podle § 39 odst. 2, je povinna zaplatit penále 50 Kčs za každý jednotlivý případ a je povinna vymáhat přeplatky na železnici a to, co obdrží, je povinna předat odbytovému místu.

§ 37

Obchodní srážka

Výrobní organizace poskytuje odbytovému místu, které její výrobky dodává dalším odběratelům, obchodní srážku ve výši 0,8 % z velkoobchodní ceny franko stanice odesílací dodaných výrobků, a to bez ohledu na to, zda odbytové místo vykonává odbytovou činnost v příslušném oboru působnosti v rozsahu celostátním nebo jen pro určitou oblast, popř. kraj.

Kontrola dodávek, fakturace a dopravného

§ 38

(1) Pokud se organizace nedohodnou jinak, fakturuje výrobní organizace traťové dodávky přímo příjemci dodávky; odbytovému místu předloží do týdne po skončení dekády soupis dodávek za uplynulou dekádu podle čísel odvolávek. V soupisu dodávek se uvedou odběratelé, druhy a množství výrobků v sortimentu nebo ve zvláštních položkách.

(2) Zároveň se soupisem dodávek předloží u výrobků dodávaných za frankoceny výrobní organizace odbytovému místu soupis zaplaceného dovozného, obsaženého v ceně franko stanice určení a přehled o skutečných vzdálenostech v kilometrech. Organizace si mohou dohodnout i jiný způsob kontroly dovozného. Současně předkládá výrobní organizace odbytovému místu výpočet obchodní srážky.

(3) Odbytová místa nebo jiná místa vyrovnávající dovozné, vyrovnávají rozdíly mezi skutečným dovozným a průměrným dovozným obsaženým v ceně franko stanice určení. Rozdíl musí uhradit do 7 dnů po zaslání nebo obdržení podkladu (soupisu dovozného). Stejnou povinnost vůči vyrovnávajícímu místu při aktivních výsledcích dovozného má výrobní organizace.

(4) Odbytové místo nebo jiné místo vyrovnávající dovozné má právo provádět kontrolu podkladů a dovozného po železnici u výrobků, u nichž vyrovnává rozdíly mezi skutečným dovozným a průměrným dovozným obsaženým v ceně franko stanice určení.

§ 39

(1) Pokud se organizace nedohodnou jinak, je výrobní organizace povinna zasílat odbytovému místu kopie zprávy o odeslání vozových zásilek u vagónových zásilek a hlášení o expedici po ose. Organizace si mohou sjednat i jiný způsob kontroly expedice (zasílání kopií faktur apod.).

(2) Výrobní organizace jsou povinny uvést na každém nákladním listě vagónové zásilky materiálu dodávaného za cenu franko stanice určení doložku "nedoplatky podle TV", adresu podniku a inkasní data.

(3) Výrobní organizace je povinna oznamovat odbytovému místu výsledky oprávněných reklamací.

(4) Obdobně se postupuje u hospodářských smluv na mezioblastní přesuny.


ODDÍL IV

Účinnost

§ 40

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1964.


První náměstek ministra:

Toman v. r.

Poznámky pod čarou

*) Staviva, n. p., Praha 9, Novovysočanská 85/2.

*) Výměr ministerstva průmyslu č. 52-160-V-V-4/1950 - uveřejněný v Oběžníku č. 51/1950 ČKZ ze dne 11. 5. 1950.

*) Pokyny MVst pro dodávky cihel a tašek v sádkách - Věstník ministerstva výstavby č. 20/62 - částka 5 z 28. 2. 1962.

*) Tím se pro odbytová místa stanoví odchylná úprava z ustanovení § 204 odst. 1 zákona.

Souvislosti

Provádí předpis
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
Je měněn
38/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
76/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
Je zrušen předpisem
11/1984 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců
Je odkazován z
11/1984 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců
38/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
76/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
Odkazuje na
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.07.1966 - 31.03.1984 38/1966 Sb.
2. 01.08.1965 - 30.06.1966 76/1965 Sb.
1. 01.10.1964 - 31.07.1965
0. 03.09.1964 Vyhlášené znění