Opatření č. 1/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-1
Částka 1/1963
Platnost od 05.01.1963
Účinnost od 05.01.1963
Aktuální znění 05.01.1963

1.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 5. ledna 1963

o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství je ústřední orgán státní správy; jejím hlavním úkolem je centrálně zabezpečovat, aby se místní hospodářství řízené národními výbory rozvíjelo v souladu s ostatními odvětvími národního hospodářství a stále lépe uspokojovalo potřeby pracujících.

§ 2

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství plní v úzké spolupráci s národními výbory a jejich orgány zejména tyto úkoly:

a) na úseku místního hospodářství připravuje a projednává návrh plánu a kontroluje jeho plnění; řeší zásadní otázky organizace místního hospodářství; řídí jeho materiálně technické zásobování a odbyt; zajišťuje vysokou úroveň odborného vedení odvětví a organizuje jeho technický rozvoj; pečuje o výchovu učňů a napomáhá při výchově odborných technických kádrů; řídí výzkum a vývoj a zavádění nových druhů výrobků a služeb; vykonává působnost ústředního orgánu ve věcech metodických, cenových a mzdových a v otázkách normalizace a typizace;

b) zajišťuje hospodárnou správu a údržbu bytového majetku, vydávání a provádění předpisů o hospodaření s byty i nebytovými místnostmi a o stanovení nájemného a vedlejších platů;

c) zajišťuje provádění sběru všech surovin v rozsahu stanoveném vládou.

§ 3

Ústřední správu pro rozvoj místního hospodářství řídí její vedoucí, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky.

§ 4

Působnost a organizaci Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství podrobněji upraví její statut, který vydá vláda.

§ 5

Pro zabezpečení svých úkolů může Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství vydávat na základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.

§ 6

(1) Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství se vytvoří z dosavadního Ústředního úřadu pro věci národních výborů, který se zrušuje.

(2) Z ostatních působností Ústředního úřadu pro věci národních výborů přecházejí na ministerstvo vnitra věci v oboru územního členění státu, zajišťování socialistického pořádku národními výbory, dobrovolných společenských organizací a shromáždění, matrik, dále organizačně technické přípravy voleb a otázky souvisící se systemizací aparátu národních výborů.


§ 7

Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č . 85/1961 Sb., o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů.


§ 8

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
98/1967 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů
46/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy
7/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku
80/1963 Sb. Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů
Ruší
85/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
Je odkazován z
120/1979 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací
26/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
93/1964 Sb. Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů
12/1963 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Odkazuje na
85/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
67/1956 Sb. Zákon o hospodaření s byty

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.01.1963 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 21:33)
0. 05.01.1963 Vyhlášené znění