Opatření č. 40/1962 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1962-40
Částka 19/1962
Platnost od 17.04.1962
Účinnost od 17.04.1962
Aktuální znění 17.04.1962

40

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 11. dubna 1962

o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Zřizuje se Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků; Ústřední správa je ústředním orgánem státní správy, zřízeným při předsednictvu vlády.

§ 2

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků se v celé své činnosti zaměřuje důsledným prosazováním státní disciplíny na úseku nákupu zemědělských výrobků na posílení autority státního plánu nákupu a závaznosti nákupních smluv s cílem dosáhnout toho, aby všechny zemědělské závody plnily řádně své povinnosti vůči společnosti.

Hlavními úkoly Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků jsou zejména:

- účastnit se aktivně v úzké spolupráci s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství při sestavování a projednávání návrhu jednotného plánu zemědělské výroby a nákupu v celostátním měřítku i při jednání s kraji a okresy a zabezpečovat, zejména při rozpisu plánu výroby a nákupu, aby úkoly státního nákupu se opíraly o dostatečné zajištění úkolů ve výrobě,

- zajišťovat správné provedení kontraktace,

- koordinovat a kontrolovat ve věcech nákupu činnost všech nákupních organizací,

- řídit zemědělské nákupní a zásobovací podniky včetně jejich podnikové činnosti i jejich bilanční činnosti týkající se zásob nakupovaných zemědělských výrobků, řádné ochrany převzatých zásob a zajišťovat řádné plnění plánovaných potřeb a prostředků pro zabezpečení zemědělské výroby,

- řídit práci Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků,

- sledovat účinnost opatření vyplývajících ze systému nákupu, zkoumat podklady a předkládat rozbory a návrhy na řešení systému nákupu zemědělských výrobků.

§ 3

V čele Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků je její předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky.

§ 4

Podrobné vymezení úkolů Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků obsahuje statut, který na návrh jejího předsedy vydá vláda.

§ 5

(1) Jako orgán Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků se zřizuje Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku. V čele Oblastní správy je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává předseda Ústřední správy.

(2) Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku plní své úkoly v úzké spolupráci s orgány Slovenské národní rady. Rozsah úkolů Oblastní správy vymezí statut Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.

§ 6

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků je oprávněna vydávat na základě příslušných zákonů a vládních nařízení v oboru své působnosti obecně závazné předpisy a metodicky řídit činnost na úseku nákupu zemědělských výrobků.


§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Dolanský v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
100/1965 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla
29/1965 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům
122/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb
48/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
47/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků
103/1962 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků
69/1962 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
68/1962 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
Je odkazován z
93/1964 Sb. Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů
48/1962 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.04.1962 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 03:37)
0. 17.04.1962 Vyhlášené znění