Zákon č. 145/1961 Sb.Zákon o dani z příjmů obyvatelstva

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-145
Částka 68/1961
Platnost od 12.12.1961
Účinnost od 01.01.1962
Zrušeno k 01.01.1991 (389/1990 Sb.)
Minulé znění 01.01.1989 - 31.12.1990

145

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1961

o dani z příjmů obyvatelstva

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Dosaženým vývojem socialistických výrobních vztahů se změnily ekonomické podmínky pro zdaňování příjmů ze soukromé výdělečné činnosti a ostatních příjmů obyvatelstva. Nově vytvořeným podmínkám se proto přizpůsobuje zdaňování těchto příjmů a zároveň se též zjednodušuje jejich zdanění a upravuje se daň z příjmů obyvatelstva, kterou se nahrazuje i dosavadní živnostenská daň.

ODDÍL I

Daňová povinnost

§ 2

Daň z příjmů obyvatelstva platí fyzické osoby ze svých příjmů, s výjimkou příjmů

a) z pracovního a jemu podobného poměru a z důchodů,

b) z literární a umělecké činnosti plynoucích osobám literárně, umělecky nebo vědecky činným nebo vdovám a nezletilým dětem po těchto osobách a

c) ze zemědělské výroby.

§ 3

Osvobození

(1) Od daně jsou osvobozeni diplomatičtí zástupci pověření v Československé socialistické republice, jiné osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzulové z povolání za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost.

(2) Od daně jsou dále osvobozeni občané, jejichž příjem z poskytování služeb na základě povolení národního výboru1) nepřesahuje v roce rozhodném pro zdanění částku 6 000 Kčs.

§ 4

Zdaňovací období

Daň se vyměřuje za kalendářní rok po jeho uplynutí. Daň stanovená paušální částkou (§ 9) vyměřuje se na běžný kalendářní rok.

§ 5

Základ daně

(1) Základem, z něhož se daň vyměřuje, je rozdíl mezi celkovým příjmem poplatníka (peněžním i naturálním) a výdaji vynaloženými na dosažení příjmu.

(2) Příjmy z poskytování služeb na základě povolení národního výboru se zdaňují odděleně od ostatních příjmů poplatníka. Při stanovení základu daně se od těchto příjmů, přesahují-li částku 6000 Kčs, odečte:

a) 20 % jako paušální částka na věcné výdaje, neprokáže-li poplatník hodnověrnými doklady výdaje vyšší částkou,

b) částka 6 000 Kčs, má-li poplatník dvě a více vyživovaných osob a nejsou-li tyto uznány za vyživované u jiného poplatníka nebo u jiné daně.

(3) Příjmy z budov, které plynou manželům (druhovi a družce) a jejich nezletilým dětem, žijí-li ve společné domácnosti, se sčítají a zdaňují dohromady. Má-li poplatník, který ve svém přiznání k dani uvede příjmy z budov, ještě jiné dani podrobené příjmy, zdaňují se všechny tyto příjmy dohromady.

§ 6

Provozuje-li poplatník výdělečnou činnost se zaměstnanci a je-li základ daně zjištěný podle § 5 nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy těchto zaměstnanců, je základem daně částka rovnající se 30 % nákladu na hrubé mzdy; za zaměstnance se však nepovažují manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezletilé děti.

ODDÍL II

Sazba daně

§ 7

(1) Daň z příjmu obyvatelstva činí

při základu daně

přes Kčsdo Kčs 
 3 0005 %
3 0006 00010 %
6 0008 000600 Kčs a 15 % ze základu přesahujícího 6 000 Kčs
8 00012 000900 Kčs a 25 % ze základu přesahujícího 8 000 Kčs
12 00018 0001 900 Kčs a 35 % ze základu přesahujícího 12 000 Kčs
18 00028 0004 000 Kčs a 45 % ze základu přesahujícího 18 000 Kčs
28 00046 0008 500 Kčs a 55 % ze základu přesahujícího 28 000 Kčs
46 000 18 400 Kčs a 65 % ze základu přesahujícího 46 000 Kčs.

(2) Z příjmů z poskytování služeb na základě povolení národního výboru činí daň z příjmů obyvatelstva

u poplatníků, kteří ze základu

při základu daně přes Kčs do Kčs u poplatníků, kteří vyživují alespoň jedno dítě nebo je vychovali2) u ostatních poplatníků ze základu daně přesahujícího Kčs
3 600 5 % 5 %
3 600 7 200 10 % 10 %
7 200 20 000 720 Kos a 20 % 720 Kčs a 24 % 7 200
21) 000 30 000 3 280 Kčs a 25 % 3 790 Kčs a 28 % 20 000
30 000 40 000 5 780 Kčs a 28 % 6 590 Kčs a 32 % 30 000
40 000 60 000 8 580 Kčs a 42 % 9 790 Kčs a 48 % 40 000
60 000 80 000 16980 Kčs a 56 % 19 390 Kčs a 64 % 60 000
80 000 a výše 28180 Kčs a 70 % 32 190 Kčs a 80 % 80 000.

K vyživovanému nebo vychovanému dítěti se přihlíží pouze u jednoho poplatníka a u jedné daně.

(3) Daň se nevyměří, činí-li po zvýšení nebo snížení ( § 10) méně než 20 Kčs.

§ 8

Provozuje-li poplatník jakoukoli živnost (řemeslo, obchod, hostinství, povoznictví aj.), zvýší národní výbor daň podle § 7 až o 30 %, nejméně však o částku 800 Kčs.

§ 9

(1) Drobným živnostníkům a provozovatelům lidové zábavy, podomních a kočovných živností může být daň stanovena paušální částkou, aniž by byl základ daně zjišťován způsobem stanoveným v § 5.

(2) Paušální částkou může být stanovena daň i poplatníkům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru.

Zvýšení a snížení daně

§ 10

(1) Daň podle § 7 se zvyšuje

a) o 40 % poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu, a

b) o 20 % poplatníkům, kteří vyživují jednu osobu.

(2) Daň se snižuje o 30 % poplatníkům, kteří vyživují více než tři osoby, nejvýše však o 1 200 Kčs. Daň se sníží jen tehdy, nebyla-li poplatníku z téhož důvodu snížena daň jiná.

§ 11

Daň včetně zvýšení podle § 8 a 10 nesmí činit více než 85 % daňového základu.

§ 12

Daněprosté minimum

Daň se nevyměří, nepřesahuje-li základ daně 2 400 Kčs a je-li poplatník svou výživou odkázán výhradně na příjmy podrobené toto dani.

§ 13

Sleva na dani

Invalidním a přestárlým živnostníkům jakož i občanům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru, pokud tito občané pobírají plný starobní důchod, důchod invalidní (kromě částečného), sociální, vdovský nebo důchod za výsluhu let mohou národní výbory povolit částečné nebo úplné osvobození od daně.

§ 13a

Při stanovení daně podle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 se nepoužije ustanovení § 6, 8 a 10.

ODDÍL III

Všeobecná ustanovení

§ 14

(1) Daň z příjmů obyvatelstva je rozpočtovým příjmem místních národních výborů.

(2) Správu daně vykonává místní národní výbor, v jehož obvodu má poplatník svoje bydliště.

§ 15

Přiznání

(1) Každý, kdo je povinen platit daň z příjmů obyvatelstva a komu nebyla stanovena daň paušální částkou (§ 9), je povinen podat do 31. ledna přiznání k dani za uplynulý rok.

(2) Je-li příjmem podrobeným dani toliko příjem z budov, z pronájmu věci a podnájmu a nepřesahuje-li základ daně 3 000 Kčs, platí předpis daně na dva roky bez podávání přiznání.

(3) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.

§ 16

Začne-li nebo přestane-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit to do 15 dnů národnímu výboru.

§ 17

Vyměření daně

(1) K vyměření daně je příslušný národní výbor, v jehož obvodu měl poplatník bydliště 31. prosince roku, za který se daň vyměřuje.

(2) O vyměření daně vyrozumí národní výbor poplatníka platebním výměrem.

§ 18

Odvolání

Proti platebnímu výměru může poplatník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to u národního výboru, který platební výměr vydal.

Placení daně

§ 19

(1) Poplatník je povinen daň si sám vypočítat a zaplatit ji příslušnému národnímu výboru do 31. ledna po uplynutí roku, za který se daň vyměřuje.

(2) Daň stanovená paušální částkou (§ 9) je splatná najednou do 31. července běžného roku.

§ 20

(1) Poplatník je povinen platit čtvrtletní zálohy na daň za běžný rok, pokud vykonává činnost nebo pobírá příjmy podrobené této dani, a to ve výši jedné čtvrtiny poslední roční daňové povinnosti. Zálohy na daň jsou splatné vždy do konce prvého měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

(2) Čtvrtletní zálohy na daň nejsou povinni platit poplatníci, jimž byla na běžný rok stanovena daň paušální částkou (§ 9), a dále ti poplatníci, jejichž roční daňové povinnost nepřesahuje 100 Kčs.

§ 21

Penále

Nebyla-li daň (záloha na daň) zaplacena včas, je poplatník povinen platit penále ve výši 5 % nedoplatků daně (záloh na daň) s příslušenstvím, zjištěných ke dnům splatnosti.

§ 22

Záznamní povinnost

Národní výbor může uložit poplatníkům, kteří provozují výdělečnou činnost, aby vedli denní záznamy o příjmech a výdajích a doklady uschovávali.

§ 23

Kontrola daně

(1) Národní výbory prověřují včasnost, správnost a úplnost placení daně a správnost a úplnost daňových přiznání.

(2) Poplatníci jsou oprávnění a povinni při kontrole spolupůsobit, poskytnout kontrolním orgánům vysvětlení a důkazní prostředky, předložit písemnosti a pomůcky týkající se skutečností rozhodných pro vyměření daně a učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.

§ 24

Součinnost

(1) Socialistické organizace jsou povinny poskytovat národním výborům pomoc při vyměřování, vybírání a vymáhání daně. K zajištění této součinnosti může národní výbor socialistickým organizacím uložit zejména,

a) aby při výplatách úhrad soukromníkům za dodávky zboží, práce nebo služby srážely zálohy na daň,

b) aby poplatníkovi uhrazovaly jeho dodávky, práce nebo služby na jeho jediný účet u státní spořitelny.

(2) Vyplácející organizace odpovídá za správné provedení srážky a včasné odvedení zálohy na daň z příjmů obyvatelstva a za správné provedení úhrady na jediný běžný účet poplatníka.

§ 25

Promlčení

(1) Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.

(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.


ODDÍL IV

Závěrečná ustanovení

§ 26

Zmocnění

(1) Vláda může určité skupiny poplatníků od daně zcela nebo zčásti osvobodit nebo poskytnout jim daňovou úlevu.

(2) Ministerstvo financí

a) vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona,

b) upraví řízení ve věcech této daně,

c) může osvobodit určité druhy příjmů od daně a určitým poplatníkům povolit úlevu, popřípadě osvobození od daně,

d) může učinit opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by mohly z tohoto zákona vzniknout.

§ 27

(1) Daň podle tohoto zákona se vyměří poprvé z příjmů podrobených dani dosažených v roce 1961.

(2) Došlo-li k zániku činnosti podrobené dani před 1. lednem 1962, vyměří se daň z příjmů obyvatelstva a živnostenská daň podle předpisů platných v době zániku daňové povinnosti.

§ 28

Zrušují se zákony č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, a č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani, ve znění předpisů je mínících a doplňujících a předpisy podle těchto zákonů vydané.

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 162/1982 Sb. Čl. II

(1) Daň podle tohoto zákona se vyměří poprvé z příjmů dosažených v roce 1983.

(2) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády ČSR č. 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.
Nařízení vlády SSR č. 158/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

2) § 17 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
o4/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c20/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
215/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
o7/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
86/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
122/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
110/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
96/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
16/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků
146/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
162/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Je měněn
172/1988 Sb. Zákon o zemědělské dani
162/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani
Je zrušen předpisem
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Ruší
79/1952 Sb. Zákon o živnostenské dani
78/1952 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Je odkazován z
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
149/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
o2/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
217/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného
215/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
172/1988 Sb. Zákon o zemědělské dani
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
o7/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
3/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
o7/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
86/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
84/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
141/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
162/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
o11/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
69/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
14/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
o9/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
59/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
152/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
122/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
113/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
94/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
o3/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
74/1977 Sb. Zákon o zemědělské dani (úplné znění zákona o zemědělské dani, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
106/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani
110/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
96/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
108/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti
36/1965 Sb. Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
20/1965 Sb. Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965
19/1965 Sb. Zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965
19/1963 Sb. Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
4/1963 Sb. Vyhláška o dohodách o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským
16/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků
146/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
145/1961 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Odkazuje na
162/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
158/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
154/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
145/1961 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
79/1952 Sb. Zákon o živnostenské dani
78/1952 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.1989 - 31.12.1990 172/1988 Sb.
3. 01.01.1983 - 31.12.1988 162/1982 Sb.
2. 01.01.1975 - 31.12.1982 103/1974 Sb.
1. 01.01.1962 - 31.12.1974
0. 12.12.1961 Vyhlášené znění