Zákon č. 135/1961 Sb.Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-135
Částka 64/1961
Platnost od 07.12.1961
Účinnost od 07.12.1961
Zrušeno k 31.12.1997 (13/1997 Sb.)
Minulé znění 01.04.1997 - 30.12.1997

135

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1961

o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 2, § 3, § 3a – § 3dzrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

Oddíl 1zrušeno

§ 4 – § 6, § 4a, § 4bzrušeno

(3) Placení ceny za užívání vymezených úseků dálnic nepodléhají motorová a přípojná vozidla

a) požární ochrany,

b) Policie České republiky,

c) Vojenské policie,

d) zdravotnické a důlní záchranné služby,

e) zdravotnické služby při přepravě nemocných a raněných,

f) technické vyprošťovací služby,

g) vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování vodou používané vlastníky, kteří zabezpečují hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

h) vězeňské stráže,

i) používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.2a)

§ 6a

(1) Dálnice a silnice dálničního typu označené příslušnou dopravní značkou2b) lze užít motorovým vozidlem po zaplacení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu (dále jen "poplatek").

(2) Motorová vozidla musí být na dálnici a silnici dálničního typu označena nálepkou prokazující zaplacení poplatku (dále jen "nálepka").

(3) Poplatku nepodléhají motorová vozidla uvedená v § 6 odst.3.

(4) Poplatek činí za kalendářní rok pro motorová vozidla

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 400 Kč,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1000 Kč,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 2000 Kč.

Do celkové hmotnosti motorového vozidla se započítává i celková hmotnost přípojného vozidla.

§ 6b

(1) Policie České republiky je oprávněna v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu2c) kontrolovat dodržování povinnosti označit motorové vozidlo při užití dálnice nebo silnice dálničního typu nálepkou.

(2) Nákup nálepek, jejich distribuci a prodej zajišťuje právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy.

(3) Peněžní prostředky získané z placení poplatku jsou příjmem státního rozpočtu a jsou určeny k urychlení rozvoje výstavby dálniční sítě.

§ 7 – § 15, § 9azrušeno

Oddíl 2zrušeno

§ 16 – § 19zrušeno

Dálnicezrušeno

§ 20zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 21, § 22zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 22azrušeno


ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 23, § 24zrušeno

l) stanoví vzor nálepky, rozměry nálepky a způsob jejího umístění na motorovém vozidle.

§ 25zrušeno

§ 26

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění vyhlášeném pod č. 31/1983 Sb. pro Českou socialistickou republiku a pod č. 35/1983 Sb. pro Slovenskou socialistickou republiku.
Zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů. č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2a) § 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

2b) § 2 body 1 a 25 a § 16 odst.2 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č.99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

2c) § 2 odst.1 písm. i) zákona ČNR č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 1 až 4 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích.

4) Čl. 94 Ústavy Československé socialistické republiky č. 100/1960 Sb.

7) Zákon č.526/1990 Sb., o cenách.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
219/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
35/1984 Sb. Silniční zákon
136/1961 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Je měněn
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
134/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
213/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
27/1984 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Je zrušen předpisem
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
Ruší
2/1950 Sb. Nařízení ministra techniky o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic
147/1949 Sb. Zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích
Je odkazován z
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn
334/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
231/1999 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
190/1998 Sb. Zákon o dani silniční (úplné znění, jak vypývá z pozdějších změn a doplnění)
218/1997 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
239/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
22/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu
20/1996 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
102/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
273/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
243/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
219/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
134/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
302/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
221/1993 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)
213/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
38/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
501/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
403/1992 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
244/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
70/1992 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
284/1991 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
570/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
99/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
51/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
22/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
231/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financií, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
36/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
o1/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
17/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.
99/1985 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
o1/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
55/1984 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění
41/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
35/1984 Sb. Silniční zákon
27/1984 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
o2/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
137/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
155/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
88/1980 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
122/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
o5/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
162/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
o8/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
100/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
90/1975 Sb. Vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
104/1973 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
32/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
146/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
138/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
o2/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
139/1968 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem
109/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů
26/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
80/1966 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
146/1965 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích
65/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy
52/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
136/1961 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Odkazuje na
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
526/1990 Sb. Zákon o cenách
99/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
35/1983 Sb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
31/1983 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
50/1976 Sb. Stavební zákon
156/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
43/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o hlavním městě Slovenska Bratislavě
111/1967 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
71/1967 Sb. Správní řád
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu
54/1953 Sb. Vládní nařízení o provozu na silnicích
2/1950 Sb. Nařízení ministra techniky o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic
147/1949 Sb. Zákon, jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích
Je republikován předpisem
55/1984 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 01.04.1997 - 30.12.1997 13/1997 Sb.
5. 01.05.1995 - 31.03.1997
4. 01.01.1995 - 30.04.1995 134/1994 Sb.
3. 13.08.1993 - 31.12.1994 213/1993 Sb.
2. 01.07.1984 - 12.08.1993 27/1984 Sb., 13/1997 Sb.
1. 07.12.1961 - 30.06.1984
0. 07.12.1961 Vyhlášené znění