Vyhláška č. 87/1960 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-87
Částka 34/1960
Platnost od 29.06.1960
Účinnost od 01.07.1960
Zrušeno k 01.07.1986 (133/1985 Sb.)
Minulé znění 01.07.1960 - 30.06.1986

87.

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra ze dne

15. června 1960

o zavedení bezpečného filmu

Ministerstvo školství a kultury a ministerstvo vnitra stanoví podle § 1 odst. 1 zákona č. 272/1949 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:


§ 1

Bezpečný film

(1) Pro natáčení a pro běžné laboratorní zpracování smí být používán výlučně jen bezpečný film.

(2) Za bezpečný film se považuje každý kinematografický film, bez ohledu na jeho šíři, který je nesnadno vznětlivý, tj. je-li doba potřebná k jeho vznícení při 300“ C delší než 10 minut a který pomalu hoří, tj. jehož vzorek 300 mm dlouhý a maximálně 0,08 mm silný neshoří dříve než za 30 vteřin, a je-li tento vzorek silnější než 0,08 mm, za 45 vteřin.

§ 2

Zpracování archivního filmového materiálu

Nitrocelulosový filmový materiál (dále jen "hořlavý film") archivní smí být sestřiháván jen ve střižnách filmových studií zvlášť k tomu účelu určených a označených, přičemž musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy. *)

§ 3

Dovážené filmy

(1) Kopie dovážených filmů určených k veřejnému promítání musí být vyrobeny na bezpečném filmu.

(2) K rozmnožení na bezpečný film smí být dovezena jako rozmnožovací materiál pouze jedna kopie hořlavého filmu.

§ 4

Zpracování při kopírovacím procesu

(1) Hořlavé filmy v případech uvedených v § 2, § 3 odst. 2 a v § 6 smí být zpracovány při kopírovacím procesu na bezpečný film pouze při zachování všech bezpečnostních opatření stanovených pro tento proces. *)

(2) Překopírování hořlavých filmů na bezpečný film je přípustné pouze do 30. června 1961. Po uvedeném dni lze překopírovávat pouze filmy uvedené v § 2 a v § 3 odst. 2.

§ 5

Skladování filmových kopií

V provozních skladech organizací uvedených v § 6 odst. 1 nesmí být po 30. červnu 1961 skladovány kopie hořlavého filmu.

§ 6

(1) Od 1. července 1961 nesmí být v kinech veřejně přístupných, ve školách, v závodních klubech, v osvětových besedách apod. vůbec promítán jakýkoli hořlavý film. Překopírování provedou za úhradu stanovenou příslušnými cenovými předpisy Filmové laboratoře Československého filmu. Objednatel může po překopírování bezplatně odevzdat hořlavý film Československému filmu. Hořlavý film musí být vždy bezpečně uložen, a to jde-li o množství přesahující 100 kg, podle ustanovení ČSN 64 0021 "Bezpečnostní předpisy pro výrobu, zpracování a skladování celuloidu a celuloidových výrobků". Jde-li o množství o menší váze než 100 kg, musí být film uložen v místnosti I. nebo II. stupně odolnosti proti ohni podle ČSN 73 0760 "Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť"; celuloidový film musí být přitom uložen v kovových uzamčených schránkách.

(2) Hořlavé filmy archivní, jakož i hořlavé filmy dovezené jako rozmnožovací materiál, je možno po 30. červnu 1961 promítat jen ve zvláštních promítacích místnostech, zařízených podle předpisů pro zacházení s nitrocelulosovým materiálem.

§ 7

Pokud je přípustné podle předchozích ustanovení používat hořlavých filmů, musí být každá krabice s takovým filmem nápadně označena oranžovým pásem 2 cm širokým **) přelepeným přes víko. Do krabice musí být vložen lístek s označením, že jde o film na nitrocelulosovém podkladu.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Ministr vnitra:

Barák v. r.

Ministr školství a kultury:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čarou

*) V oblasti Čs. filmu to jsou bezpečnostně provozní předpisy pro Čs. film vydané býv. Hlavní správou čs. filmu v roce 1957.

**) ČSN 67 3067.

Souvislosti

Provádí předpis
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně
272/1949 Sb. Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty
Je zrušen předpisem
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
Je odkazován z
67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
o8/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
48/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
69/1962 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
Odkazuje na
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1960 - 30.06.1986
0. 29.06.1960 Vyhlášené znění