Vyhláška č. 191/1960 Sb.Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-191
Částka 84/1960
Platnost od 30.12.1960
Účinnost od 01.01.1961
Aktuální znění 01.01.1961

191.

VYHLÁŠKA

Předsedy vlády

ze dne 24. prosince 1960,

kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců


Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 21. prosince 1960, o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, vydané se souhlasem vlády Československé socialistické republiky.


Široký v. r.


OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍ RADY ODBORŮ

ze dne 21. prosince 1960 o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Československé socialistické republiky podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců:

Čl. I

V souladu s přestavbou územní organizace Československé socialistické republiky a s novou úpravou výstavby a působnosti národních výborů byla nově upravena i působnost a odpovědnost orgánů Revolučního odborového hnutí, zejména okresních a krajských odborových rad tak, aby se řízení odborové práce co nejvíce přiblížilo základním organizacím Revolučního odborového hnutí a závodům. Proto se mění i organizace a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců a základ jeho řízení a správy se přenáší do okresů.

Čl. II

Opatření Ústřední rady odborů ze dne 22. prosince 1958, o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 91/1958 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 6 odst. 2 zní:

"(2) Nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů (§ 5 odst. 2) a jiných občanů, jejichž pojištění nelze provádět v žádném závodě, se provádí v okresních odborových radách; přitom platí odchylky stanovené v části šesté."

2. Do § 7 se vkládá nový odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Jsou-li zaměstnanci některých závodů sdruženi v místní organizaci Revolučního odborového hnutí, plní při provádění jejich pojištění místní výbor a komise národního pojištění této místní organizace v mezích určených směrnicemi Ústřední rady odborů úkoly, které jinak náleží závodnímu výboru a komisi národního pojištění v závodě."

3. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Orgány odborových svazů

Okresní, krajské (městské) a ústřední výbory odborových svazů projednávají otázky nemocenského pojištění, péče o zdraví pracujících a sociálního zabezpečení z hlediska úkolů a potřeb svého odborového svazu; přitom se řídí usneseními a směrnicemi Ústřední rady odborů."

4. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Okresní odborová rada

(1) Okresní odborová rada řídí, organizuje a spravuje v okrese nemocenské pojištění a kontroluje jeho provádění.

(2) Okresní odborová rada při výkonu své působnosti na úseku nemocenského pojištění v okrese zejména:

a) pečuje o správné provádění nemocenského pojištění a hospodaření s jeho prostředky a řídí a kontroluje činnost odborových orgánů a činnost závodů na tomto úseku,

b) projednává s okresním národním výborem a s okresními orgány společenských organizací otázky péče o zdraví pracujících, otázky sociálního zabezpečení a jiné otázky souvisící s prováděním nemocenského pojištění,

c) zajišťuje v oboru nemocenského pojištění jednotný výklad platných předpisů a jednotnou praxi v souladu s těmito předpisy a s pokyny Ústřední rady odborů a krajské odborové rady,

d) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím odborových orgánů v závodech v dávkových věcech nemocenského pojištění (§§ 35 a násl.),

e) rozhoduje ve sporných otázkách pojistného poměru (§ 43 odst. 1),

f) ukládá placení přirážky k pojistnému (§ 27),

g) zaujímá závazné stanovisko v případech, v nichž závod pozastavil výplatu dávky (§ 16 odst. 2),

h) provádí nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů.

(3) Ve věcech nemocenského pojištění je okresní odborová rada příslušná pro všechny závody a malé závody, které mají sídlo v obvodu její působnosti.

(4) V obvodech hlavního města Prahy náleží působnost okresní odborové rady obvodním odborovým radám. Obvodní odborové rady však neprovádějí nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů (§ 10 odst. 4 a § 49); jinak pro ně platí ustanovení o okresních odborových radách.

(5) K zajištění úkolů uvedených v předchozích odstavcích se v okresní (obvodní) odborové radě zřizuje okresní (obvodní) správa nemocenského pojištění.

(6) Za plnění svých úkolů na úseku nemocenského pojištění odpovídá okresní odborová rada krajské odborové radě a obvodní odborová rada Pražské odborové radě."

5. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Krajská odborová rada

(1) Krajská odborová rada řídí, organizuje a spravuje v kraji nemocenské pojištění a kontroluje jeho provádění.

(2) Krajská odborová rada při výkonu své působnosti na úseku nemocenského pojištění v kraji zejména:

a) pečuje o správné provádění nemocenského pojištění a řídí a kontroluje činnost okresních odborových rad a krajských výborů odborových svazů na tomto úseku,

b) projednává s krajským národním výborem a s krajskými orgány společenských organizací otázky péče o zdraví pracujících, otázky sociálního zabezpečení a jiné otázky souvisící s prováděním nemocenského pojištění,

c) zajišťuje v oboru nemocenského pojištění jednotný výklad platných předpisů a jednotnou praxi v souladu s těmito předpisy a s pokyny Ústřední rady odborů,

d) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím okresních odborových rad v dávkových i jiných věcech nemocenského pojištění,

e) vede rejstřík závodů (§ 13),

f) vybírá, předpisuje a vymáhá pojistné a penále, a vybírá a vymáhá přirážku k pojistnému,

g) spravuje prostředky nemocenského pojištění, kontroluje hospodaření s nimi, na základě zjištěných závad předpisuje závodům a malým závodům k úhradě částky, o něž tyto prostředky byly zkráceny, a vymáhá je na nich,

h) zjišťuje škody vzniklé při provádění nemocenského pojištění a vymáhá jejich náhrady,

i) vede účetní evidenci nemocenského pojištění a sestavuje předepsané účetní výkazy,

j) připravuje podklady pro sestavení rozpočtu nemocenského pojištění a kontroluje jeho plnění.

(3) Ve věcech nemocenského pojištění je krajská odborová rada příslušná pro všechny závody a malé závody, které mají sídlo v obvodu její působnosti.

(4) Na území hlavního města Prahy náleží působnost krajské odborové rady Pražské odborové radě. Pražská odborová rada kromě toho provádí nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů, které mají sídlo na území hlavního města Prahy; přitom plní též úkoly, které jinak v tomto pojištění náleží okresní odborové radě (§ 49). Kde se v ustanoveních o nemocenském pojištění mluví o krajské odborové radě, rozumí se tím i Pražská odborová rada.

(5) K zajištění úkolů uvedených v předchozích odstavcích se v krajské odborové radě zřizuje krajská správa nemocenského pojištění (v Pražské odborové radě Pražská správa nemocenského pojištění).

(6) Za plnění svých úkolů na úseku nemocenského pojištění odpovídá krajská odborová rada Ústřední radě odborů."

6. Nadpis v § 12 zní: "Úkoly a odpovědnost závodu a jeho nadřízených orgánů".

7. Do § 12 se vkládá nový odstavec 7 tohoto znění:

"(7) Ústřední úřady a orgány, národní výbory, pokud jde o závody jimi řízené, a jiné orgány nadřízené závodům zajišťují, aby závody řádně plnily úkoly svěřené jim při provádění nemocenského pojištění a odstraňovaly zjištěné závady. Vydávají k tomu po projednání s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí potřebné pokyny pro podřízené organizace a pečují o soustavné zvyšování kvalifikace hospodářských pracovníků ve věcech nemocenského pojištění."

8. § 16 odst. 2 zní:

"(2) Vedoucí závodu, popřípadě pracovník oprávněný k jeho zastupování, pozastaví výplatu dávky, byla-li přiznána v rozporu s platnými předpisy nebo v nesprávné výši, a předloží věc k rozhodnutí závodnímu výboru. Neuzná-li závodní výbor stanovisko vedení závodu, předloží závod věc k posouzení okresní odborové radě. Její stanovisko je závazné pro závod i pro odborové orgány v závodě."

9. § 27 včetně nadpisu zní:

"§ 27

Přirážka k pojistnému

(1) Nevyhovuje-li zařízení závodu podle pravomocného rozhodnutí orgánu inspekce práce nebo orgánu odborného technického dozoru předpisům o bezpečnosti při práci nebo podle pravomocného rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy předpisům zdravotnickým, může okresní odborová rada závodu uložit placení přirážky k pojistnému.

(2) Přirážka se ukládá až do 50 % sazby pojistného. Platí se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k rozhodnutí o nedostatcích v zařízení závodu. Byla-li stanovena lhůta k odstranění nedostatků, platí se přirážka od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž lhůta bezvýsledně prošla. Povinnost platit přirážku zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, v němž nedostatky v zařízení závodu byly odstraněny; odstranění prokáže závod potvrzením orgánu, který o nedostatcích rozhodl.

(3) Uloženou přirážku je závod povinen vykazovat a uhrazovat pravidelně za každý kalendářní měsíc spolu s pojistným příslušné krajské odborové radě.

(4) Pro přirážku k pojistnému platí obdobně ustanovení o pojistném."

10. § 40 zní:

"(1) Rozhodla-li komise národního pojištění nebo dílenská komise národního pojištění, popřípadě dílenský výbor, předloží odvolání závodnímu výboru. Závodní výbor může odvolání sám vyhovět. Jestliže mu nevyhoví v plném rozsahu do 15 dnů, předloží je neprodleně okresní odborové radě.

(2) Rozhodl-li přímo závodní výbor, předloží odvolání, pokud mu sám v plném rozsahu do 15 dnů nevyhoví, neprodleně příslušné okresní odborové radě.

(3) Okresní odborová rada odvolání projedná a rozhodne o něm."

11. § 41 zní:

"Proti rozhodnutí okresní odborové rady lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení další odvolání ke krajské odborové radě. Rozhodnutí krajské odborové rady je konečné."

12. § 43 včetně nadpisu zní:

"§ 43

Rozhodování okresní a krajské odborové rady

(1) O vzniku, trvání nebo zániku pojištění (pojistného poměru), o druhu pojistného poměru a o jiných otázkách pojistného poměru rozhoduje ve sporných případech okresní odborová rada. Okresní odborová rada ukládá také placení přirážky k pojistnému.

(2) Proti rozhodnutí okresní odborové rady ve věcech uvedených v odstavci 1 lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání. Odvolání předloží okresní odborová rada k rozhodnutí krajské odborové radě.

(3) Krajská odborová rada rozhoduje

a) o pojistném a o penále,

b) o odvoláních proti rozhodnutím okresní odborové rady ve věcech uvedených v odstavci 1.

(4) Rozhodnutí ve věcech uvedených v předchozích odstavcích se vydává písemně. Musí obsahovat označení orgánu, který je vydal, rozhodovací výrok, jeho stručné odůvodnění, datum vydání a poučení o opravném prostředku.

(5) Rozhodnutí podle předchozích odstavců se doručuje občanům a organizacím, jichž se přímo dotýká. Rozhodnutí ve věcech pojistného poměru se doručuje vždy jak občanu, o jehož poměr jde, tak i závodu, pro nějž je nebo byl činný, popřípadě v němž by se mělo provádět jeho pojištění. Rozhodnutí o přirážce k pojistnému se oznamuje také orgánu, který rozhodl o nedostatcích, z jejichž důvodu se přirážka ukládá."

13. § 44 včetně nadpisu zní:

"§ 44

Opravné řízení před soudy

Proti rozhodnutí krajské odborové rady v jiných věcech než dávkových lze podat opravný prostředek k soudu. O příslušnosti a řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o věcech nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení (pojištění)."

14. § 48 včetně nadpisu zní:

"§ 48

Platnost předpisů

Pro provádění nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů platí ustanovení tohoto opatření s odchylkami určenými v této části. Neplatí však pro ně ustanovení § 12 odst. 1 až 4, § 13 a §§ 15 až 17."

15. § 49 včetně nadpisu zní:

"§ 49

Okresní odborová rada

Při provádění nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů plní okresní odborová rada kromě úkolů uvedených v § 9 přiměřeně také úkoly, které jinak mají při provádění pojištění odborové orgány v závodě, jakož i úkoly, které přitom mají závody. Na území hlavního města Prahy plní i tyto úkoly Pražská odborová rada."

16. § 50 včetně nadpisu zní:

"§ 50

Ohlášky k pojištění

(1) Malý závod nepodává přihlášky, odhlášky a hlášení změn do rejstříku závodů.

(2) Malý závod je povinen přihlásit u okresní odborové rady na předepsaném tiskopise zaměstnance k pojištění do 7 dnů ode dne vstupu do zaměstnání a uvést na přihlášce, je-li ke vzniku pracovního poměru předepsán souhlas okresního národního výboru, údaje o udělení tohoto souhlasu. Rovněž je povinen odhlásit u okresní odborové rady zaměstnance, s nímž byl rozvázán pracovní poměr nebo který byl přemístěn do jiného závodu (malého závodu), a to do 7 dnů ode dne rozvázání pracovního poměru nebo přemístění. Malý závod na území hlavního města Prahy podává tato hlášení Pražské odborové radě.

(3) Nepřihlásí-li nebo neodhlásí-li malý závod zaměstnance ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci, může okresní odborová rada (Pražská odborová rada) uložit malému závodu penále ve výši od 10 Kčs až do 1000 Kčs. Uložené penále je malý závod povinen odvést krajské odborové radě (Pražské odborové radě)."

17. § 53 včetně nadpisu zní:

"§ 53

Řízení ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů

Pro řízení ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů platí přiměřeně ustanovení části páté. Pro řízení v dávkových věcech platí přitom tyto odchylky:

1. Nárok na dávky se uplatňuje u okresní odborové rady (okresní správy nemocenského pojištění), na území hlavního města Prahy u Pražské odborové rady (Pražské správy nemocenského pojištění).

2. V dávkových věcech rozhoduje dávková komise, kterou zřizuje okresní odborová rada (Pražská odborová rada) podle směrnic Ústřední rady odborů.

3. O odvolání proti rozhodnutí dávkové komise okresní odborové rady rozhoduje okresní odborová rada; proti jejímu rozhodnutí lze podat odvolání ke krajské odborové radě, jejíž rozhodnutí je konečné.

4. O odvolání proti rozhodnutí dávkové komise Pražské odborové rady rozhoduje Pražská odborová rada; její rozhodnutí je konečné."

18. § 54 zní:

"Ustanovení této části platí přiměřeně pro provádění nemocenského pojištění občanů, u nichž není dána příslušnost odborového orgánu v žádném závodě, ani příslušnost okresní odborové rady (Pražské odborové rady) podle sídla malého závodu. Příslušná je zde okresní odborová rada, v jejímž obvodu má takový občan bydliště; má-li bydliště na území hlavního města Prahy, je příslušná Pražská odborová rada."

Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení tohoto opatření o opravném řízení v dávkových věcech nemocenského pojištění (§§ 39 až 42) platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím odborových orgánů v dávkových věcech, vydaným přede dnem 1. ledna 1961, o nichž do tohoto dne nebylo rozhodnuto. Byl-li však opravný prostředek proti rozhodnutí odborového orgánu přede dnem 1. ledna 1961 již předložen krajskému výboru odborového svazu, rozhodne o něm tento krajský výbor.

(2) Rozhodnutí a úpravy provedené přede dnem 1. ledna 1961 ve shodě s ustanoveními tohoto opatření považují se za provedené podle tohoto opatření."

Čl. IV

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1961.

Předseda Ústřední rady odborů:

Zupka v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Mění
91/1958 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Je odkazován z
178/1968 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Odkazuje na
91/1958 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1961 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 13:56)
0. 30.12.1960 Vyhlášené znění