Vyhláška č. 159/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-159
Částka 67/1960
Platnost od 10.11.1960
Účinnost od 01.01.1961
Aktuální znění 01.01.1961

159.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. října 1960,

kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví

Ministerstvo financí vyhlašuje na základě usnesení vlády č. 412/1960, kterým se podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1952 Sb. omezuje s účinností od 1. ledna 1961 povinné pojištění na pojištění jednotných zemědělských družstev:


§ 1

Zrušují se ustanovení vyhlášky č. 79/1953 Ú. l. (č. 113/1953 Ú. v.), ve znění vyhlášky č. 1/1954 Ú. l. (č. 12/1954 Ú. v.), která upravují povinné pojištění majetku národních výborů a podniků zapojených na jejich rozpočty. *)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.


První náměstek ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Od 1. ledna 1961 jsou tedy povinně pojištěna jen jednotná zemědělská družstva, a to v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou ministerstva financí č. 211/1959 Ú. l. (Ú. v.), o povinném pojištění jednotných zemědělských družstev, která nahradila od 1. ledna 1960 ta ustanovení vyhlášky č. 79/1953 Ú. l. (č. 113/1953 Ú. v.), ve znění vyhlášky č. 1/1954 Ú. l. (č. 12/1954 Ú. v.), jež se týkají povinného pojištění jednotných zemědělských družstev.

Souvislosti

Odkazuje na
85/1952 Sb. Zákon o pojišťovnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1961 Aktuální znění (exportováno 28.11.2020 00:04)
0. 10.11.1960 Vyhlášené znění