Vyhláška č. 149/1960 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-149
Částka 60/1960
Platnost od 13.10.1960
Účinnost od 15.10.1960
Aktuální znění 15.10.1960

149.

VYHLÁŠKA

Státní plánovací komise

ze dne 6. října 1960,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb

Státní plánovací komise stanoví podle § 9 zákona č. 42/1959 Sb., o dokumentaci staveb:


Čl. 1

Vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb, se mění a doplňuje takto:

1. Bod 91 písm. fc) zní:

"91.fc) dílčí rozpočty objektů a provozních souborů doložené příslušnou částí projektové dokumentace a zpracované generálním projektantem jako podklady pro sestavení návrhu limitu odbytové ceny s generálním nebo přímým finálním dodavatelem, a to postupně na celý rozsah dodávek."

2. Bod 98 zní:

"98. Dodavatelé (body 13 až 16) a jiné orgány a organizace jsou povinny poskytnout údaje uvedené v bodě 91 generálnímu projektantovi, popřípadě investorovi bezplatně do 30 dnů, není-li sjednána jiná lhůta; odmítnutí dodávky musí dodavatelé sdělit do 15. dnů."

3. Bod 132 zní:

"132. Generální projektant a investor projednají s dodavatelem (body 13 až 16) *) před schválením zadávacího (jednostupňového) projektu návrh limitu odbytové ceny, a to na základě projednání podle bodu 91.fc). Nedošlo-li před tím k projednání podle bodu 91, je dodavatel oprávněn jednání o návrhu limitu odbytové ceny do té doby odsunout.

Dodavatel je povinen projednat návrh limitu odbytové ceny do 15 dnů ode dne doručení návrhu doloženého příslušnou částí zadávacího (jednostupňového) projektu, nedojde-li z vážných hospodářských důvodů k jiné dohodě o této lhůtě; návrh limitu odbytové ceny dohodnutý přitom je podkladem pro schvalovací řízení.

Zkrácení lhůt projednání návrhu limitu odbytové ceny, u nichž jednání nebylo ke dni 1. října 1960 dokončeno, dohodnou strany s přihlédnutím k ustanovení této vyhlášky."

4. Bod 133 zní:

"133. Vzniknou-li při schvalovacím řízení úpravy ovlivňující návrh limitu odbytové ceny, projedná je investor za účasti generálního projektanta s příslušnými dodavateli. Pokud nejsou výsledky tohoto jednání v souladu s rozhodnutím schvalujícího orgánu, předloží je investor tomuto orgánu k vyslovení souhlasu; není-li tento souhlas udělen podle návrhu dodavatelů, postupuje se podle bodu 135."

5. Bod 134 zní:

"134. Dodavatel je oprávněn požadovat do zahájení stavby (etapy) **) úpravu schváleného limitu odbytové ceny, pokud vyplyne z opravy chyb ve výkazu výměr (resp. v technologické části v množství montážních prací a rozměrech rozvodů) nebo z opravy početních chyb v rozpočtu k zadávacímu (jednostupňovému) projektu; správnost opravy chyb potvrzuje generální projektant. Investor je v tom případě povinen zajistit souhlas schvalujícího orgánu s úpravou limitu odbytové ceny; není-li rozporu s požadavky dodavatelů, stává se upravený limit odbytové ceny udělením tohoto souhlasu závazným pro investora i dodavatele. V případě rozporu s požadavky dodavatelů se postupuje obdobně podle bodu 135. Nepožádá-li dodavatel o úpravu schváleného limitu odbytové ceny do stanovené lhůty, stává se schválený limit odbytové ceny závazným od zahájení stavby (etapy)."

6. Bod 194 zní:

"194. Projektová dokumentace zpracovaná podle dříve platných předpisů musí být pro stavby zahájené po 1. lednu 1960 doplněna na rozsah zadávacího projektu (popřípadě za použití rozpracovaných prováděcích projektů). Doplnění může být provedeno nejdéle do poloviny smluvené doby výstavby jednotlivých objektů, nejpozději však do 1. července 1961.

Doplňky projednané s dodavateli způsobem platným pro zadávací projekty, kterými se schválené úvodní projekty doplní na rozsah zadávacích projektů, schvalují investoři, jestliže se nemění podstatně koncepce dříve schváleného úvodního projektu nebo nepřekročí-li se schválený rozpočtový náklad stavby; jinak je schvalují orgány, které schválily úvodní projekt.

U staveb rozestavěných k 1. lednu 1960 se úvodní projekty na rozsah zadávacích projektů dodatečně nedoplňují, nerozhodne-li se pro to investor sám." ***)


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 15. října 1960.


Ministr a první náměstek předsedy

Státní plánovací komise

Vlna v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pro dodávky jednotlivých strojů a zařízení a jejich montáž se návrh limitu odbytové ceny neprojednává (a tedy se také nepotvrzuje na formuláři 1 a).

**) Zahájením stavby (etapy) se rozumí zahájení prvních ze souhrnu prací uvedených v bodě 4 vyhlášky č. 152/1959 Ú. I.

***) Změnou bodu 194 není dotčena Směrnice Státní plánovací komise č. 10/60, o přepracování rozpočtů stavebních a montážních prací k 1. 1. 1962, vydaná pod č. j. 115 745/60 z 18. 7. 1960.

Souvislosti

Odkazuje na
42/1959 Sb. Zákon o dokumentaci staveb

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.10.1960 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 18:55)
0. 13.10.1960 Vyhlášené znění