Vyhláška č. 145/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-145
Částka 59/1960
Platnost od 10.10.1960
Účinnost od 10.10.1960
Aktuální znění 10.10.1960

145.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 26. září 1960,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, a podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 119/1959 Ú. l. se mění a doplňuje takto:

Ustanovení § 6 odst. 1 zní:

"(1) K zajištění výroby samovazačových motouzů, popřípadě dalších výrobků, jsou zemědělské závody, které při výmlatu nepoužívají automatických mláticích souprav, povinny odevzdat ihned po výmlatu, nejpozději však do 31. ledna příštího roku netříděné zbytky použitých samovazačových motouzů v množství nejméně 40 % váhy motouzů vydaných pro žně běžného roku, a to místním sběrnám nebo místním sběračům národního podniku Sběrné suroviny, pověřeným jejich sběrem. Ve váze odevzdaných zbytků nesmí být více než 3 % slámy a jiných příměsků."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Ministr:

Štrougal v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
60/1959 Sb. Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
80/1948 Sb. Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.10.1960 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 05:19)
0. 10.10.1960 Vyhlášené znění