Vyhláška č. 137/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých polských cenných papírů československým státem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-137
Částka 55/1960
Platnost od 20.09.1960
Účinnost od 20.09.1960
Zrušeno k 09.12.1985 (110/1985 Sb.)
Minulé znění 20.09.1960 - 08.12.1985

137.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 6. září 1960

o převzetí některých polských cenných papírů československým státem

Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 1 písm. c) a § 7a odst. 1 věty druhé zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb., *) podle § 3 zákona č. 38/1959 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami, a na základě zásad stanovených vládou:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje převzetí polských cenných papírů československým státem, které byly dne 29. března 1958 ve vlastnictví československých fyzických nebo právnických osob, jež tohoto dne měly stálé bydliště nebo sídlo na nynějším území Československé socialistické republiky.

(2) Polskými cennými papíry se pro účely této vyhlášky rozumějí veškeré cenné papíry (vnitřní i zahraniční) vydané polským státem a polskými právnickými osobami veřejného práva nebo právnickými osobami soukromého práva, se sídlem na nynějším území Polské lidové republiky, **) včetně cenných papírů starších emisí, jakož i oddělené kupóny takových cenných papírů.

§ 2

(1) Polské cenné papíry uvedené v § 1 (dále jen "cenné papíry"), které jsou ve vázané úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb. na území Československé socialistické republiky, převede příslušný tuzemský peněžní ústav na účet československého státu u Státní banky československé v Praze pro polský stát. O převodu uvědomí tuzemský peněžní ústav vlastníka.

(2) Cenné papíry, které jsou mimo území Československé socialistické republiky, je povinen jejich vlastník (§ 1 odst. 1) na příkaz Státní banky československé převést vždy na ten účet, který mu tato banka určí.

(3) Cenné papíry, které měly být přihlášeny podle dekretu č. 95/1945 Sb., avšak přihlášeny nebyly, ***) a jsou na území Československé socialistické republiky, nikoliv však ve vázané úschově podle tohoto dekretu, je osoba, která má tyto cenné papíry u sebe, povinna složit je na účet uvedený v odstavci 1, a to do 15. října 1960.

§ 3

(1) Československý stát poskytne náhradu za polské zahraniční půjčky uvedené v příloze, byly-li přihlášeny a složeny do vázané úschovy podle dekretu č . 95/1945 Sb., přihlášeny k majetkovým dávkám podle zákona č. 134/1946 Sb. a převedeny podle § 2 odst. 1 nebo 2; za kupóny k těmto cenným papírům, ať připojené nebo oddělené, jakož i za ostatní polské cenné papíry se náhrada neposkytuje.

(2) Výše náhrady se určí podle sazeb uvedených v příloze. Od náhrady se odečtou depozitní poplatky, bankovní výlohy a případné jiné závazky.

(3) Náhrada se poskytne, jakmile cenné papíry budou převedeny podle § 2 odst. 1 nebo 2. O způsobu náhrady, její výplatě a uvolňování, platí obdobně předpisy o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru. +)

(4) Náhrada se neposkytne organizacím státního socialistického sektoru.

§ 4

Organizace státního socialistického sektoru odepíší ze svých účtů cenné papíry (§ 1) ke dni jejich převodu podle § 2 odst. 1 nebo 2.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


První náměstek ministra:

inž. Sucharda v. r.


Příloha

Označení půjčky: Za nom.: Sazby v Kčs:
8 % Republic of Poland Sinking Fund External Gold Loan 1925 $ 100.- 82,45
6 % Republic of Poland Gold Bonds 1920 $ 100.- 86,04
4 1/2 % (8 %) Republic of Poland Sinking Fund External Gold Loan 1925 $ 100.- 82,45
4 1/2 % (7 %) Republic of Poland External Sinking Fund Gold Bonds 1927 $ 100.- 86,04
3 % Republic of Poland Funding Bonds 1937/1956$ 100.- 21,51
7 % City of Warsaw - 30 Years Sinking Fund External Gold Bonds 1928 $ 100.- 78,87
4 1/2 % (7 %) City of Warsaw - 30 Years Sinking Fund External Gold Bonds 1928 $ 100.- 78,87

Poznámky pod čarou

*) Úplné znění zákona č. 107/1953 Sb. viz vyhlášku ministra financí č. 80/1958 Sb.

**) Čl. 6 odst. 1 Dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek (příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 4/1959 Sb.).

***) Cenné papíry, které měly být přihlášeny podle dekretu č. 95/1945 Sb. a přihlášeny nebyly, propadly ve prospěch státu.

+) Vyhláška ministerstva financí č. 206/1958 Ú. l.

Souvislosti

Provádí předpis
38/1959 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
107/1953 Sb. Zákon o devisovém hospodářství
Je zrušen předpisem
110/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
Je odkazován z
110/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
Odkazuje na
4/1959 Sb. Dohoda o vypořádání majetkových otázek mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou
80/1958 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
107/1953 Sb. Zákon o devisovém hospodářství
134/1946 Sb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
95/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.09.1960 - 08.12.1985
0. 20.09.1960 Vyhlášené znění