Vyhláška č. 129/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-129
Částka 52/1960
Platnost od 30.08.1960
Účinnost od 01.09.1960
Zrušeno k 01.10.1961 (104/1961 Sb.)
Minulé znění 01.09.1960 - 30.09.1961

129.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 26. července 1960

o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti podle § 7 zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a § 5 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění zákona č. 17/1957 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 249/1957 Ú. l., kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, se pozměňuje a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 písm. b) zní:

"b) nejméně tři žijící děti".

2. § 3 odst. 1 zní:

"Žena žádající o umělé přerušení těhotenství se obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře na přednostu ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou, jež je příslušná podle místa jejího trvalého pobytu, a sdělí mu své důvody. Žena se však může obrátit i na přednostu ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou, která není příslušná podle místa jejího trvalého pobytu, a to i v jiném okresu."

3. § 3 odst. 2 zní:

"Přednosta ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou předloží žádost komisi. Komise se zřizuje u okresního ústavu národního zdraví při každé nemocnici s poliklinikou a skládá se z ředitele nemocnice s poliklinikou nebo jím pověřeného zástupce, jenž řídí její jednání (předseda komise), a z přednosty ženského a porodnického oddělení nemocnice s poliklinikou. Dalšího člena komise a jeho náhradníka jmenuje okresní národní výbor, a to ženu životem zkušenou a požívající důvěry a vážnosti. Funkce této členky komise je funkcí čestnou, vykonávanou v obecném zájmu; výkonem této činnosti nesmí být členka komise zkrácena na svých nárocích plynoucích jí ze zaměstnaneckého pracovního poměru. Předseda komise může v případě potřeby k jednání přizvat jako odborného poradce dalšího odborníka, z jehož oboru je lékařská indikace nebo kontraindikace."

4. § 5 zní:

"Provedení umělého přerušení těhotenství je bezplatné."

5. K ustanovení § 6, které se označuje jako odstavec 1, se připojuje odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Komise po zvážení všech okolností projednávaného případu rozhodne, zda je nutno vyrozumět rodiče ženy mladší 15 let o tom, že žádá o umělé přerušení těhotenství."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. září 1960.


Ministr:

v z. dr. Vyšohlíd v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
104/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Je odkazován z
104/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Odkazuje na
68/1957 Sb. Zákon o umělém přerušení těhotenství
103/1951 Sb. Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1960 - 30.09.1961
0. 30.08.1960 Vyhlášené znění