Vyhláška č. 103/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-103
Částka 41/1960
Platnost od 11.07.1960
Účinnost od 01.07.1960
Zrušeno k 01.07.1980 (42/1980 Sb.)
Minulé znění 01.09.1978 - 30.06.1980

103.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 29. června 1960

o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci

Ministr zahraničního obchodu stanoví podle § 2 odst. 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


Všeobecná ustanovení

§ 1

Československá obchodní a průmyslová komora (dále jen "komora") je organizací, která sdružuje podniky, orgány a jiné organizace československého hospodářství; jejím úkolem je podporovat rozvoj a upevnění hospodářských vztahů Československa k zahraničí a tím sloužit zájmům zahraničního obchodu při výměně zboží a služeb.

§ 2

(1) Komora je právnickou osobou; jejím sídlem je Praha.

(2) Komora může se souhlasem ministra zahraničního obchodu zřizovat pobočky v tuzemsku nebo zastupitelstva v zahraničí. Místní a věcný rozsah činnosti poboček a zastupitelstev určuje řád, který vydá představenstvo komory.

§ 3

(1) Do působnosti komory náleží:

a) vykonávat oprávnění a úkoly, jež náležejí obchodním komorám podle obchodních smluv Československé republiky s cizími státy a podle zvyklostí mezinárodního obchodního styku;

b) navazovat a udržovat styky s mezinárodními a cizozemskými, zejména obchodními a jinými hospodářskými organizacemi a institucemi, jako obchodními komorami, exportními ústavy, veletrhy, výstavami, průmyslovými svazy, bursami a obchodními musei a účastnit se podle potřeby jejich mezinárodních sjezdů; podporovat činnost československých smíšených obchodních komor a podobných institucí a koordinovat jejich spolupráci s podniky zahraničního obchodu;

c) podporovat rozvoj obchodních styků československého zahraničního obchodu, především jednáním s delegacemi zahraničních obchodních a průmyslových kruhů;

d) podporovat všestranně studium otázek zahraničního obchodu; přitom zejména organizovat v tuzemsku i v zahraničí přednášky o hospodářském životě a hospodářských vztazích Československé republiky k jednotlivým zemím a vydávat s tím souvisící informační materiály tiskem;

e) poskytovat nezávislému Rozhodčímu soudu (§ 25) působícímu ve sporech z obchodního jednání k mimosoudnímu vyřizování takových sporů, hmotné prostředky potřebné k výkonu činnosti tohoto soudu;

f) osvědčovat původ zboží, ověřovat obchodní, celní a konzulární faktury, vydávat mezinárodní legitimace a potvrzení pro zaměstnance podniků zahraničního obchodu, kteří cestují do ciziny, ověřovat výpisy z účtů a vydávat potvrzení o právních poměrech podniků a jiných skutečnostech, vyžaduje-li toho potřeba zahraničního obchodu a osvědčovat vůči zahraničí obchodně technické a dopravní zvyklosti;

h) obstarávat a poskytovat informace o podmínkách obchodních styků s cizinou, zejména o cizozemských právních předpisech, zvyklostech a platebních podmínkách a jiných otázkách techniky zahraničního obchodu a udržovat k těmto účelům potřebná studijní střediska;

ch) sledovat celně-politická a jiná příbuzná opatření cizích států, vykonávat funkci poradce v těchto otázkách ve prospěch československého hospodářství, studovat dvoustranné a mnohostranné smlouvy mající vztah k celní politice a spolupracovat při vypracovávání podkladů pro příslušná mezinárodní jednání;

i) v rámci směrnic vydaných ministrem zahraničního obchodu koordinovat a v zásadních věcech řídit činnost na úseku veletrhů a výstav, jež mají význam pro československý zahraniční obchod;

j) v rámci směrnic vydaných ministrem zahraničního obchodu koordinovat a v zásadních věcech řídit činnost na úseku hospodářské propagace v souvislosti s potřebami československého zahraničního obchodu.

(2) Ministr zahraničního obchodu může pověřit komoru obstaráváním dalších úkolů.

§ 4

Dozor nad činností komory a jejím hospodařením vykonává ministerstvo zahraničního obchodu.

Členství

§ 5

Komora má členy skutečné, čestné a dopisující.

§ 6

(1) Skutečnými členy komory mohou být československé podniky zahraničního obchodu, výrobní a jiné podniky, orgány a organizace, jejichž činnost má vztah k zahraničnímu obchodu.

(2) Skutečné členy přijímá představenstvo komory na základě písemné přihlášky. Proti odmítnutí členství může být podána stížnost valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné.

(3) Skuteční členové jsou povinni ve lhůtách stanovených představenstvem zaplatit členské příspěvky.

§ 7

Čestní členové jsou na návrh představenstva voleni valnou hromadou z osob, které prokázaly zvláště cenné služby pro rozvoj československého zahraničního obchodu. Čestní členové mají všechna práva skutečných členů komory s výjimkou práva hlasovacího; neplatí zápisné ani členské příspěvky.

§ 8

Dopisujícími členy jmenuje představenstvo komory podniky, organizace nebo osoby, které mají sídlo v Československé republice nebo v zahraničí, pokud projevily ochotu spolupracovat s komorou při uskutečňování jejich úkolů. Dopisující členové mají všechna práva skutečných členů s výjimkou práva hlasovacího; neplatí zápisné ani členské příspěvky.

§ 9

Povinnosti skutečných a dopisujících členů je účastnit se prací komory a jejich sekcí nebo komisí. Členové skuteční mají právo hlasovací. Všichni členové mají právo užívat zařízení komory.

Orgány komory

§ 10

Orgány komory jsou valná hromada, představenstvo, předseda, místopředsedové, generální tajemník a revizní komise.

§ 11

(1) Valné hromady jsou řádné a mimořádné.

(2) Řádná valná hromada musí být svolána předsedou nebo jeho místopředsedem jednou do roka, aby projednala výroční zprávu a jiné body pořadu, které jí budou předloženy.

(3) Mimořádná valná hromada může být svolána k vyřízení věcí, které náležejí do působnosti komory a nesnesou odkladu. Svolává ji předseda nebo jeho místopředseda k žádosti revizní komise nebo jedné pětiny členů komory.

(4) Na žádost nejméně 20 členů komory musí být na pořad jednání řádné nebo mimořádné valné hromady zařazeny otázky, jež valná hromada má rozhodnout. Taková žádost však musí být předložena představenstvu před svoláním valné hromady.

(5) Valná hromada je schopna usnášení, pokud se dostavila polovina počtu skutečných členů.

§ 12

Do působnosti valné hromady náleží:

a) stanovit počet členů představenstva a provést jejich volbu; dále provést volbu předsedy a jeho místopředsedovů, generálního tajemníka, revizní komise a čestných členů;

b) projednat zprávu představenstva o činnosti komory;

c) projednat výroční zprávu, zprávu finanční a zprávu revizní komise;

d) podávat ministru zahraničního obchodu návrhy na změnu nebo doplnění ustanovení o organizaci komory a o jejím hospodaření;

e) rozhodovat o vyloučení členů nebo o stížnostech proti odmítnutí členství (§ 6 odst. 2); a

f) projednávat jiné otázky předložené představenstvem.

g) vydat statut komory se schválením ministra zahraničního obchodu.

§ 13

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro rozhodnutí o návrhu na změnu nebo doplnění předpisů o organizaci komory a o jejím hospodaření, o vyloučení členů nebo o stížnosti proti odmítnutí přijetí za člena, je třeba nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů.

§ 14

(1) Představenstvo se skládá z předsedy, jeho místopředsedovů, generálního tajemníka a z členů, jejichž počet stanoví valná hromada. Počet všech členů představenstva však nesmí být vyšší než 40 osob. Představenstvo je voleno na dobu jednoho roku.

(2) Za členy představenstva mohou být voleny fyzické osoby, zastupující skutečné členy komory a jimi navržené, jakož i významné osoby z úseku národního hospodářství, vědy a kultury. K platnosti volby je zapotřebí souhlasu ministra zahraničního obchodu. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Za odpadlé členy představenstva kooptuje pro zbytek funkčního období představenstvo se schválením ministra zahraničního obchodu na uprázdněné místo nového člena představenstva.

(3) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina členů.

(4) Všechny záležitosti, které nenáleží do působnosti valné hromady nebo předsedy, náleží do působnosti představenstva. Do působnosti představenstva náleží především:

a) projednávat v rámci působnosti komory předpoklady pro perspektivní rozvoj československého zahraničního obchodu;

b) zajišťovat plnění úkolů komory a koordinovat provádění závažných akcí;

c) pečovat všestranně o rozvoj propagace předáváním zkušeností, informováním o nových formách propagace, zajišťováním spolupráce mezi jednotlivými složkami zahraničního obchodu, koordinováním propagačních plánů a propagačních akcí apod.;

d) projednávat účast jednotlivých podniků zahraničního obchodu na veletrzích a výstavách v tuzemsku i zahraničí, koordinovat celosektorové veletržní akce, zajišťovat předpoklady k úspěchu expozic, určovat ideovou a hospodářskou náplň expozic a schvalovat celkové výstavní scénáře po stránce ideové, politickoekonomické a komerční jakož i vyhodnocovat uspořádané veletrhy a výstavy;

e) vydat se schválením ministra zahraničního obchodu organizační a pracovní řád komory, který obsahuje podrobná ustanovení o činnosti komory.

§ 15

Bezprostřední vedení záležitostí a obstarávání běžné práce komory náleží předsedovi. Je-li zaneprázdněn, zastupují ho se stejnou pravomocí jeho místopředsedové v pořadí, v jakém byli zvoleni.

§ 16

Generální tajemník stojí v čele sekretariátu komory. Zajišťuje podle pokynů předsedy nebo jeho místopředsedovů konání valných hromad a schůzí představenstva, jakož i všechny ostatní úkoly, kterými byl předsedou nebo představenstvem pověřen.

§ 17

Předseda, jeho místopředsedové a generální tajemník nemusí být voleni z osob zastupujících skutečné členy komory. K platnosti jejich volby je třeba schválení ministra zahraničního obchodu. Toto schválení může být kdykoliv během funkčního období odvoláno.

§ 18

Komoru zastupuje a za ni podpisuje předseda nebo z jeho pověření kterýkoliv z jeho místopředsedovů nebo generální tajemník, kteří mohou své oprávnění, pokud jde o působnost podle § 3 odst. 1 písm. f) přenést se souhlasem představenstva zcela nebo zčásti na pracovníky komory.

§ 19

Valná hromada volí na dobu jednoho roku revizní komisi, složenou ze tří členů, kteří nejsou členy představenstva. Revizní komise provádí kontrolu činnosti komory, zejména také kontrolu jejího hospodaření.

Sekce, poradní sbory a komise

§ 20

(1) Představenstvo komory může v rámci komory zřizovat sekce k projednávání základních úkolů, které náleží do působnosti komory.

(2) Sekci tvoří členové komory, kteří jsou k tomu povoláni představenstvem.

(3) Působnost sekcí a způsob práce v nich určují jejich řády, schválené představenstvem komory. Usnesení sekcí se předkládají představenstvu komory ke schválení.

§ 21

(1) Předseda komory může po slyšení představenstva vytvořit stálé poradní sbory pro konkrétní otázky, spadající do působnosti komory, zejména pro záležitosti propagační po stránce ideové, umělecké a technické.

(2) Poradní sbor tvoří odborníci, zvláště pro otázky hospodářskopolitické a kulturně propagační, jmenovaní předsedou komory. Členství může být kdykoliv odvoláno.

(3) Způsob práce v poradních sborech určují jejich řády, schválené představenstvem komory. Přijatá usnesení poradních sborů mají povahu doporučení.

§ 22

(1) Předseda může vytvořit k projednávání jednotlivých otázek, které náleží do působnosti komory, dočasné komise za účasti členů komory a zástupců podniků, organizací nebo jednotlivých osob jím k účasti povolaných.

(2) Představenstvo může pozvat podle potřeby ke svému zasedání odborníky, jejichž účast při posuzování projednávané otázky považuje za nutnou.

Hospodaření komory

§ 23

(1) Komora je hospodářskou organizací; její hospodaření se řídí plánem, který je součástí plánu zahraničního obchodu.

(2) Komora hospodaří podle rozpočtu, který schvaluje ministerstvo zahraničního obchodu. O financování, finančním hospodaření a peněžní kontrole komory platí zvláštní předpisy.

§ 24

(1) Příjmy komory tvoří:

a) zápisné a roční příspěvky;

b) úplaty za úkony a služby poskytované komorou, stanovené podle výše skutečných nákladů a podle složitosti případu nebo vyžádaného provedení, jakož i příjmy z činnosti publikační; a

c) jiné příjmy.

(2) Výši zápisného, členských příspěvků, jakož i sazebníky za úkony a služby podle odstavce 1 písm. b) stanoví představenstvo se souhlasem ministra zahraničního obchodu.

Rozhodčí soud

§ 25

(1) Pro řešení sporů z obchodního styku mezi československými právnickými osobami na jedné straně a cizozemskými osobami, podniky, ústavy a organizacemi na straně druhé, dále, pokud to podle platných předpisů není vyloučeno, i mezi československými právnickými osobami navzájem, a konečně i mezi cizozemskými právními subjekty navzájem, působí při komoře stálý nezávislý Rozhodčí soud. Na jeho činnost se nevztahuje oprávnění ministerstva zahraničního obchodu podle § 4.

(2) Rozhodčí soud rozhoduje jednotlivé spory prostřednictvím nezávislých rozhodců, zvolených stranami.

(3) Rozhodčí soud vydává svůj řád se schválením ministra zahraničního obchodu, který jej vyhlásí.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 26zrušeno

§ 27

Zrušuje se vyhláška ministrů zahraničního obchodu a vnitra č. 205/1952 Ú. l., o organizaci Československé obchodní komory, vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 268/1953 Ú. l., o rozšíření působnosti Československé obchodní komory a vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 158/1955 Ú. l., o úpravě působnosti Československé obchodní komory a její organizace.

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Ministr:

Krajčír v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
47/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
Provádí předpis
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
Je měněn
69/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
32/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
Je zrušen předpisem
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
Je odkazován z
184/1988 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
69/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
32/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
150/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.09.1978 - 30.06.1980 69/1978 Sb.
2. 01.04.1961 - 31.08.1978 32/1961 Sb.
1. 01.07.1960 - 31.03.1961
0. 01.07.1960 Vyhlášené znění