Nařízení vlády č. 76/1958 Sb.Vládní nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-76
Částka 31/1958
Platnost od 29.11.1958
Účinnost od 29.11.1958
Zrušeno k 28.12.1962 (122/1962 Sb.)
Minulé znění 29.11.1958 - 27.12.1962

76

Vládní nařízení

ze dne 3. listopadu 1958

o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

Potravinářské a zemědělské výrobky jsou základním zdrojem výživy obyvatelstva a jejich jakost má přímý vliv na úroveň výživy lidu. Péče, která je věnována soustavnému zvyšování životní úrovně našeho pracujícího lidu, vyžaduje, aby pracujícím byly zajištěny potravinářské a zemědělské výrobky nejlepší jakosti. Kontrolu jakosti potravinářských a zemědělských výrobků vykonává Státní inspekce jakosti potravinářských a zemědělských výrobků.

§ 2

Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků tvoří:

1. Ústřední inspektorát se sídlem v Praze, podřízený ministru potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

2. Oblastní inspektorát se sídlem v Bratislavě, podřízený pověřenci potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

3. Inspektoráty v krajích, podřízené ústřednímu (oblastnímu) inspektorátu.

§ 3

(1) Státní inspekce jakosti potravinářských a zemědělských výrobků (dále jen "Státní inspekce") plní zejména tyto úkoly:

a) sleduje a prověřuje jakost výrobků potravinářského průmyslu a surovin používaných k jejich výrobě, jejich skladování a dbá na dodržování jejich předepsané jakosti; sleduje a prověřuje jakost a skladování vykupovaných zemědělských výrobků;

b) provádí rozbory potravinářských a zemědělských výrobků a na základě zjištěných hodnot vystavuje posudky a osvědčení o jakosti;

c) prověřuje jakost potravinářských a zemědělských výrobků při jejich dovozu a vývozu v rozsahu stanoveném ministrem potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě s ministrem zahraničního obchodu.

(2) Státní inspekce spolupracuje s kontrolními orgány ústředních úřadů a jiných organizací a s výkonnými orgány národních výborů.

(3) Státní inspekce úzce spolupracuje s orgány Revolučního odborového hnutí a opírá se o aktivní součinnost a iniciativu pracujících.

§ 4

(1) Pracovníci Státní inspekce jsou oprávněni při výkonu své činnosti vstupovat do všech výrobních a výkupních podniků a závodů, které výrobky uvedené v § 3 odst. 1 vyrábějí nebo skladují, jakož i do podniků, které tyto výrobky dopravují (dále jen "podniky"). Podniky jsou povinny umožnit provádění inspekčních úkonů ve svých zařízeních.

(2) Pracovníci Státní inspekce jsou oprávněni při výkonu své činnosti vyžadovat potřebné doklady, údaje a vysvětlivky. Příslušní pracovníci podniku jsou povinni jim tyto doklady, údaje a vysvětlivky poskytnout.

(3) Pracovníci Státní inspekce mají právo a povinnost vyžadovat u odpovědných pracovníků podniku provedení potřebných opatření k odstranění zjištěných závad a jejich příčin.

§ 5

Posudky, rozbory a osvědčení o jakosti potravinářských a zemědělských výrobků, vydané orgány Státní inspekce, jsou závazné pro účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy, nikoli však pro soudy a orgány státní arbitráže.

§ 6

Pokud jde o osiva a sádě, orgány Státní inspekce prověřují pouze přejímání, přípravu, skladování a odbyt osiva a sadby v podnicích podřízených ministerstvu potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků; jinak se ustanovení tohoto nařízení na osiva a sádě nevztahují.

§ 7

(1) Podrobnosti o organizaci a působnosti Státní inspekce upraví statut, který vydá ministr potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků se souhlasem vlády.

(2) Prováděcí předpisy k tomuto nařízení vydá ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány.


§ 8

Zrušuje se vládní nařízení č. 8/1953 Sb., o Státní jakostní inspekci, a předpisy vydané k jeho provedení.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Uher v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
47/1950 Sb. Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
Je zrušen předpisem
122/1962 Sb. Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
Ruší
8/1953 Sb. Vládní nařízení o státní jakostní inspekci
Je odkazován z
122/1962 Sb. Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
Odkazuje na
8/1953 Sb. Vládní nařízení o státní jakostní inspekci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.11.1958 - 27.12.1962
0. 29.11.1958 Vyhlášené znění