Nařízení vlády č. 7/1958 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-7
Částka 2/1958
Platnost od 28.03.1958
Účinnost od 28.03.1958
Zrušeno k 01.05.1966 (19/1966 Sb.)
Minulé znění 28.03.1958 - 30.04.1966

7

Vládní nařízení

ze dne 14. března 1958,

jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské

Vláda Republiky československé stanoví podle § 35 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


§ 1

(1) Na vysoké školy vojenské se vztahují ustanovení zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., s výjimkou §§ 3, 4, 6, 10, 13, § 15 odst. 3, § 16 odst. 4 až 7, § 17 odst. 2, § 19 odst. 1 a 5, § 26 odst. 2 věty druhé a §§ 31 až 34. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) se vztahuje pouze na vědní obory obdobné vědním oborům na civilních vysokých školách; jinak vykonává působnost Státního výboru pro vysoké školy a Slovenského výboru pro vysoké školy na úseku vysokých škol vojenských orgán zřízený ministrem národní obrany.

(2) Působnost, která přísluší podle zákona o vysokých školách ministru (ministerstvu) školství a kultury, vykonává na úseku vysokých škol vojenských v rozsahu stanoveném v odstavci 1 ministr (ministerstvo) národní obrany.

(3) Vyžaduje-li toho jednotná úprava otázek obecné povahy, a při jmenování a ustanovování profesorů a docentů vysokých škol vojenských a ustanovování jejich zástupců pro vědní obory obdobné vědním oborům na civilních vysokých školách postupuje ministr národní obrany v dohodě s ministrem školství a kultury.

§ 2

(1) Návrhy na jmenování profesorů vysokých škol vojenských podává vládě ministr národní obrany.

(2) Vedoucí kateder vysokých škol vojenských jmenuje ministr národní obrany.

(3) Označení pracovníků vysokých škol (§ 25 zákona), kromě označení profesorů, docentů a odborných asistentů, může u vysokých škol vojenských upravit ministerstvo národní obrany odchylně.

(4) Úkoly, organisaci a způsob správy jednotlivých vysokých škol vojenských stanoví jejich organisační statuty vydané ministrem národní obrany.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany v dohodě s ministrem školství a kultury.


Široký v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
58/1950 Sb. Zákon o vysokých školách
Je zrušen předpisem
19/1966 Sb. Zákon o vysokých školách
Je odkazován z
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
147/1983 Sb. Zákon o zbraních a střelivu
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
o9/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
175/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
o4/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
106/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
o1/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c44/1967 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
19/1966 Sb. Zákon o vysokých školách
11/1964 Sb. Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty
o1/c3/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
58/1950 Sb. Zákon o vysokých školách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.03.1958 - 30.04.1966
0. 28.03.1958 Vyhlášené znění