Vyhláška č. 28/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-28
Částka 10/1958
Platnost od 20.05.1958
Účinnost od 01.08.1957
Aktuální znění 01.08.1957

28

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 14. dubna 1958

o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou


Dne 8. dubna 1957 byla v Ulánbátaru sjednána Smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou.

Národní shromáždění projevilo se Smlouvou souhlas dne 4. července 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 23. července 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 1. srpna 1957.

Podle svého článku 4 Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. srpna 1957.


České znění Smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


SMLOUVA

o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a mongolskou lidovou republikou

President Československé republiky a presidium Velikého lidového churalu Mongolské lidové republiky,

prodchnuti přáním dále rozvíjet a upevňovat přátelské styky a bratrskou spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou,

jsouce odhodláni upevnit a rozšířit za tím účelem hospodářské a kulturní svazky mezi oběma zeměmi,

vedeni úsilím učinit vše, co je v jejich silách, pro nastolení přátelských vztahů mezi národy a upevnění míru a bezpečnosti na celém světě,

rozhodnuti respektovat a podporovat zásady, na nichž je založena Charta Organisace spojených národů,

rozhodli se uzavřít tuto smlouvu a jmenovali za tím účelem svými zmocněnci:

president Československé republiky - předsedu vlády Československé republiky Viliama Širokého,

presidium Velikého lidového churalu Mongolské lidové republiky - předsedu rady ministrů Mongolské lidové republiky Jumžagijna Cedenbala.

Tito zmocněnci se po výměně plných mocí, které byly shledány v náležité a dobré formě, dohodli na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Vysoké smluvní strany prohlašují, že budou ve svých vztazích přísně dodržovat zásady vzájemného respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod. Ve všech mezinárodních aktech budou se vždy řídit duchem upřímné spolupráce a v souladu se zásadami Charty Organisace spojených národů budou usilovat o upevnění světového míru a bezpečnosti.

Čl. 2

Vysoké smluvní strany se zavazují, že si budou navzájem všemožně hospodářsky pomáhat při mírové výstavbě svých zemí a že budou dále podporovat a rozvíjet hospodářskou spolupráci, přinášející užitek oběma stranám, na základě zásady nejvyšších výhod.

Čl. 3

Vysoké smluvní strany , vědomy si prospěšnosti a významu vzájemných kulturních styků, učiní všechna opatření k dalšímu rozvoji spolupráce v oblasti vědy, osvěty a národní kultury.

Čl. 4

Tato smlouva bude ratifikována co nejdříve a nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

Tato smlouva zůstane v platnosti po dobu dvaceti let. Platnost smlouvy bude se prodlužovat vždy o dalších deset let, nevypoví-li jedna z Vysokých smluvních stran smlouvu písemně, alespoň dvanáct měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Na důkaz toho zmocněnci obou stran tuto smlouvu podepsali a připojili k ní své pečetě.

Sepsáno v Ulánbátaru 8. dubna 1957 ve dvou vyhotoveních, v jazyce českém a mongolském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za presidenta Československé republiky

V. Široký v. r.

Za presidium Velikého lidového churalu Mongolské lidové republiky

J. Cedenbal v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1957 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 09:36)
0. 01.08.1957 Vyhlášené znění