Vyhláška č. 1/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1958-1
Částka 1/1958
Platnost od 20.02.1958
Účinnost od 08.01.1958
Aktuální znění 08.01.1958

1

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 6. února 1958

o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou


Mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik byla v Moskvě dne 6. července 1957 sjednána Dohoda o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou.

Národní shromáždění projevilo s Dohodou souhlas dne 31. října 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 23. prosince 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 8. ledna 1958.

Podle svého článku 6 nabyla Dohoda účinnosti dnem výměny ratifikačních listin, tj. dne 8. ledna 1958.


České znění této Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

President Československé republiky a Presidium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik, vycházejíce ze Smlouvy o Zakarpatské Ukrajině, uzavřené mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik dne 29. června 1945, jakož i z Protokolu k této Smlouvě téhož dne uzavřeného, ve snaze konečně a plně vypořádat majetkové a finanční otázky, souvisící se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, rozhodli se uzavřít tuto Dohodu a jmenovali za tím účelem svými zmocněnci:

president Československé republiky:

Karla KURKU,

náměstka ministra zahraničních věcí Československé republiky,

Presidium Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik:

N. S. PATOLIČEVA,

náměstka ministra zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických republik,

kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v náležité formě a v plném pořádku, dohodli se takto:

Čl. 1

Uzavřením této Dohody se plně vypořádávají a s konečnou platností zanikají:

1. nároky Československé republiky vůči Svazu sovětských socialistických republik na náhradu za nemovitý majetek, zanechaný na území Zakarpatské Ukrajiny:

a) osobami české a slovenské národnosti, které měly trvalé bydliště na území Zakarpatské Ukrajiny a optovaly pro občanství Československé republiky podle Smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945;

b) osobami ukrajinské a ruské národnosti, které bojovaly ve válce proti Německu za osvobození Československa, a členy jejich rodin, pokud měly na území Zakarpatské Ukrajiny trvalé bydliště a optovaly pro občanství Československé republiky;

c) osobami české a slovenské národnosti, které musely v důsledku nepřátelské okupace opustit území Zakarpatské Ukrajiny, a jim na roveň postavenými právnickými osobami, které vzhledem na národnostní složení jejich statutárních orgánů, jak byly před okupací, je třeba považovat za české nebo slovenské;

d) ostatními československými občany, kteří ke dni 29. června 1945 měli nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny.

2. nároky Svazu sovětských socialistických republik vůči Československé republice na náhradu za nemovitý majetek, zanechaný na území Československé republiky osobami ukrajinské a ruské národnosti, které měly trvalé bydliště na území Československé republiky a optovaly pro občanství Svazu sovětských socialistických republik podle Smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945.

Čl. 2

Uzavřením této Dohody se vypořádávají a vzájemně zanikají mezi stranami následující nároky, vzniklé do 29. června 1945:

a) nároky právnických osob Československé republiky vůči fysickým osobám Zakarpatské Ukrajiny a nároky právnických osob Zakarpatské Ukrajiny vůči fysickým osobám Československé republiky;

b) nároky právnických osob Československé republiky vůči právnickým osobám Zakarpatské Ukrajiny a nároky právnických osob Zakarpatské Ukrajiny vůči právnickým osobám Československé republiky;

c) nároky fysických osob Československé republiky vůči právnickým osobám Zakarpatské Ukrajiny a nároky fysických osob Zakarpatské Ukrajiny vůči právnickým osobám Československé republiky;

d) nároky právnických osob Československé republiky, týkající se nemovitého majetku, zanechaného na území Zakarpatské Ukrajiny a nároky právnických osob Zakarpatské Ukrajiny, týkající se nemovitého majetku, zanechaného na území Československé republiky.

Čl. 3

Svaz sovětských socialistických republik za účelem úplného a konečného vyrovnání zaplatí Československé republice rozdíl v částkách vzájemných nároků, uvedených v článku 1. této Dohody. Tyto částky byly stanoveny smluvními stranami na základě zásad, dohodnutých mezi nimi pro ocenění majetku.

Čl. 4

Státní orgány a právnické osoby jedné strany nebudou projednávat nároky fysických a právnických osob druhé strany, vypořádané touto Dohodou. Tyto nároky vypořádá strana, jejíž občan nebo právnická osoba je přihlásila.

Čl. 5

Uzavřením této Dohody jsou úplně a s konečnou platností vypořádány všechny majetkové a finanční otázky, souvisící se Smlouvou mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 a Protokolem k této Smlouvě.

Čl. 6

Tato Dohoda podléhá ratifikaci; nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Tato Dohoda byla sepsána v Moskvě dne 6. července 1957 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Z plné moci Presidenta Československé republiky

K. Kurka v. r.

Z plné moci Presidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik

N. S. Patoličev v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
146/2014 Sb. Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., OSP
42/1958 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.01.1958 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 11:36)
0. 08.01.1958 Vyhlášené znění