Zákon č. 68/1956 Sb.Zákon o organisaci tělesné výchovy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1956-68
Částka 36/1956
Platnost od 28.12.1956
Účinnost od 01.01.1957
Zrušeno k 01.06.1990 (173/1990 Sb.)
Minulé znění 01.01.1957 - 31.05.1990

68.

Zákon

ze dne 20. prosince 1956

o organisaci tělesné výchovy

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Tělesná výchova jako významná složka kultury je v lidové demokracii neodlučitelnou součástí socialistické výchovy.

(2) Úkolem tělesné výchovy je především udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou zdatnost, pracovní výkonnost a brannou připravenost, vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při obraně vlasti a jejího lidově demokratického zřízení v duchu socialistického vlastenectví a přispívat tak k boji za udržení světového míru.

(3) Stát všestranně podporuje rozvoj tělesné výchovy.

§ 2

(1) V zájmu rozšíření účasti a posílení aktivity a iniciativy pracujících svěřuje se organisování a řízení dobrovolné tělesné výchovy a zajišťování jejího plánovitého rozvoje jediné dobrovolné tělovýchovné organisaci (dále jen "tělovýchovná organisace").

(2) Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé a Slovenský výbor pro tělesnou výchovu a sport při sboru pověřenců se zrušují. Dále se zrušují výbory pro tělesnou výchovu a sport zřízené národními výbory.

§ 3

(1) Tělovýchovná organisace je představitelkou celého tělovýchovného hnutí. Její vrcholné orgány zejména vytyčují jednotné zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy, pečují o vědeckou a výzkumnou činnost v tělesné výchově, o výchovu tělovýchovných pracovníků a o jejich rozmisťování, o mezinárodní sportovní styky a o plánovitou výstavbu a údržbu tělovýchovných zařízení a o jejich účelné využití.

(2) Při vytyčování jednotných zásad pro provádění tělesné výchovy dbají vrcholné orgány tělovýchovné organisace zdravotních zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví a pedagogických zásad stanovených ministerstvem školství a kultury a ministerstvem pracovních sil.

§ 4

Orgány a organisace, které provádějí též tělesnou výchovu, dbají při tom jednotných zásad vytyčených vrcholnými orgány tělovýchovné organisace.

§ 5

(1) Ústřední výbor tělovýchovné organisace uděluje čestné tituly "Mistr sportu", "Vzorný cvičitel" a "Vzorný trenér", projevuje veřejná uznání a předkládá vládě návrhy na udělení ostatních čestných titulů v tělesné výchově podle vládního nařízení č. 15/1956 Sb.

(2) Na ústřední výbor tělovýchovné organisace přechází působnost Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport v oboru plánování a tvorby cen, pokud se týká cen vstupného na sportovní podniky a náhrad v oboru domácího cestovního ruchu za služby poskytované zařízeními tělovýchovné organisace.

§ 6

(1) Národní majetek, který je určen převážně pro provádění dobrovolné tělesné výchovy, se buď převede bezplatně do vlastnictví tělovýchovné organisace nebo se jí odevzdá do trvalého užívání.

(2) Podle zásad stanovených vládou rozhodne ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy k návrhu příslušného orgánu tělovýchovné organisace, které části národního majetku se převádějí bezplatně do vlastnictví tělovýchovné organisace a které se jí odevzdávají do trvalého užívání . U nemovitého národního majetku, který byl dosud spravován výbory pro tělesnou výchovu a sport a který se odevzdá tělovýchovné organisaci do trvalého užívání, určí zároveň ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, která rozpočtová organisace jej bude napříště spravovat.

(3) Na návrh příslušného orgánu tělovýchovné organisace zapíší knihovní soudy změny knihovních práv na základě rozhodnutí ministerstva financí podle odstavce 2.

§ 7

(1) Na základě usnesení Ústřední rady odborů přechází majetek Tělovýchovné a sportovní organizace Revolučního odborového hnutí, jakož i majetek jejích tělovýchovných jednot, na tělovýchovnou organizaci a její tělovýchovné jednoty.

(2) Na základě usnesení ústředního výboru Tělovýchovné a sportovní organisace Sokol přechází majetek této organisace, jakož i majetek jejích tělovýchovných jednot, na tělovýchovnou organisaci a její tělovýchovné jednoty.

(3) Na návrh příslušného orgánu tělovýchovné organisace zapíší knihovní soudy změny knihovních práv na základě rozhodnutí orgánů uvedených v odstavcích 1 a 2, po případě orgánů jimi k tomu zmocněných.


§ 8

Zrušují se všechny předpisy , které odporují tomuto zákonu, zejména zákon č. 71/1952 Sb., o organisaci tělesné výchovy a sportu.


§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1957; provedou jej všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář .r. Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
173/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
Ruší
71/1952 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu
Je odkazován z
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
477/2005 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle §23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů
24/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 2 zákona č. 173/1990 Sb. a části ust. § 1 odst. 2 č. 232/1991 Sb.
o1/c46/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
312/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
247/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
232/1991 Sb. Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
173/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
23/1989 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
137/1973 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
82/1958 Sb. Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
Odkazuje na
15/1956 Sb. Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu
71/1952 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1957 - 31.05.1990
0. 28.12.1956 Vyhlášené znění