Nařízení č. 10/1956 Sb.Nařízení ministra kultury, kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1956-10
Částka 7/1956
Platnost od 20.04.1956
Účinnost od 20.04.1956
Zrušeno k 17.11.1962 (108/1962 Sb.)
Minulé znění 20.04.1956 - 16.11.1962

10.

Nařízení

Ministra kultury

ze dne 10. dubna 1956,

kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění

Ministr kultury nařizuje podle § 4 zákona č. 196/1949 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění:


§ 1

(1) Oprávnění soukromě vyučovat jednotlivým oborům umění uděluje odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru, maje na zřeteli, aby bylo umožněno odborně kvalifikovaným jednotlivcům uplatnit se při umělecké výchově mládeže, zejména tam, kde není tato výchova dostatečně zajištěna veřejnými institucemi.

(2) Oprávnění nelze udělit uchazečům, kteří

a) byli pravomocně odsouzeni ke ztrátě čestných práv občanských, pokud tato ztráta trvá,

b) nejsou tělesně a duševně způsobilí k osobnímu výkonu oprávnění, anebo

c) nemají odbornou způsobilost pro příslušný obor umění.

§ 2

(1) Odbornou způsobilost pro příslušný obor umění má, kdo nabyl učitelské způsobilosti pro vyučování tomuto oboru umění na školách uměleckého směru tím, že vykonal v příslušném oboru umění odbornou zkoušku způsobilosti pro učitele hudby a pohybového umění nebo úspěšně vykonal závěrečné zkoušky stanovené zkušebním řádem na vyšších odborných hudebních školách anebo úspěšně dokončil základní studium na vysoké škole příslušného uměleckého směru, a jde-li o studium na vysoké škole výtvarné, doplněné studiem na vysoké škole pedagogické.

(2) Odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru může za odborně způsobilé uznat i jiné uchazeče vzhledem k jejich obecně uznané umělecké činnosti.

§ 3

Odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru může dočasně nedostatek odborné způsobilosti na dobu nezbytně nutnou prominout, avšak jen v mimořádných případech, zejména bylo-li by bez udělení oprávnění znemožněno vyučování příslušnému oboru umění v některé oblasti.

§ 4

Osobám uvedeným v § 6 zákona č. 196/1949 Sb., o soukromém vyučování v oboru umění, nebo uchazečům, kteří se již před nabytím účinnosti tohoto zákona zabývali domácím vyučováním v oboru umění, povolí odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru na žádost podanou do tří měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto nařízení, aby i nadále soukromě vyučovali,

a) nevyskytují-li se u nich skutečnosti uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b),

b) nevykazuje-li jejich učitelská činnost hrubé nedostatky a

c) nepřerušili-li vyučování po nabytí účinnosti zákona č. 196/1949 Sb. po dobu delší jednoho roku, leč že by šlo o případ hodný zvláštního zřetele.

§ 5

Odbor pro školství a kulturu rady okresního národního výboru odejme oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění tomu,

a) u koho odpadnou podmínky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b),

b) u koho učitelská činnost vykazuje hrubé nedostatky,

c) kdo nezahájí vyučování do jednoho roku po udělení oprávnění,

d) kdo nevyučuje po dobu delší jednoho roku, nejde-li o případ hodný zvláštního zřetele.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Štoll v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
196/1949 Sb. Zákon o soukromém vyučování v oboru umění
Je zrušen předpisem
108/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
Je odkazován z
108/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
Odkazuje na
196/1949 Sb. Zákon o soukromém vyučování v oboru umění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.04.1956 - 16.11.1962
0. 20.04.1956 Vyhlášené znění