Nařízení vlády č. 53/1955 Sb.Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1955-53
Částka 30/1955
Platnost od 03.12.1955
Účinnost od 03.12.1955
Zrušeno k 01.04.1964 (40/1964 Sb.)
Minulé znění 03.12.1955 - 31.03.1964

53.

Vládní nařízení

ze dne 9. listopadu 1955,

kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 6 zákona č. 139/1947 Sb.


Čl. I

Vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti, se mění a doplňuje takto:

1. Za § 1 se vkládá jako nové ustanovení § 2, který zní:

"§ 2

(1) Rada místního národního výboru může podat do 31. října běžného roku zemědělskému odboru rady okresního národního výboru odůvodněný návrh na přeřazení území obce do jiné výrobní oblasti.

(2) Zemědělský odbor rady okresního národního výboru projedná v součinnosti s finančním odborem návrhy rad místních národních výborů, učiněné podle odstavce 1, a předloží je do 15. prosince běžného roku zemědělské správě rady krajského národního výboru.

(3) Zemědělská správa rady krajského národního výboru projedná v součinnosti s finančním odborem návrhy zemědělských odborů rad okresních národních výborů a předloží je ministerstvu zemědělství ke konečnému rozhodnutí.

(4) Ministerstvo zemědělství rozhodne v dohodě s ministerstvem financí o přeřazení území obce do jiné výrobní oblasti a určí zároveň počátek doby, od níž přeřazení nabývá účinnosti."

2. Dosavadní označení § 2 se mění na § 3.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Krutina v. r.

Souvislosti

Mění
183/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
Je zrušen předpisem
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
Je odkazován z
47/1992 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
70/1983 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vypývá z pozdějších změn a doplňků)
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
Odkazuje na
183/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
139/1947 Sb. Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.12.1955 - 31.03.1964
0. 03.12.1955 Vyhlášené znění