Nařízení vlády č. 38/1954 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1954-38
Částka 24/1954
Platnost od 27.09.1954
Účinnost od 27.09.1954
Aktuální znění 27.09.1954

38.

Vládní nařízení

ze dne 31. srpna 1954,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 11 odst. 3, § 16 odst. 6, § 17 odst. 2, § 30 odst. 3 a § 46 odst. 3 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


Čl. I

Vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah, se mění a doplňuje takto:

1. § 11 zní:

"(1) Pro vyvlastnění, zejména pro vyvlastňovací řízení, pro způsob a dobu placení náhrady za vyvlastnění, pro vstup na vyvlastňovanou nemovitost a pro její užívání před zahájením vyvlastňovacího řízení platí obdobně ustanovení zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, vládního nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, jakož i předpisů podle nich vydaných s těmito odchylkami:

1. Odvolání proti vyvlastňovacímu výměru, pokud jde o určení, co a pro koho se vyvlastňuje, nemá odkladného účinku.

2. Jakmile vyvlastňovací výměr nabyl právní moci, je dosavadní vlastník povinen odevzdat vyvlastněnou nemovitost do držby vyvlastnitele. Vyvlastnitel je povinen vyvlastněnou nemovitost převzít do držby nejpozději do 14 dnů od právní moci vyvlastňovacího výměru, nedohodne-li se s vyvlastňovaným jinak.

3. Vyvlastnitel není povinen skládat jistotu. K placení náhrady (splátky na ni) není povinen, dokud nepřevzal vyvlastněnou nemovitost do držby. Převezme-li vyvlastnitel nemovitost do držby až po právní moci rozhodnutí o náhradě, počítají se lhůty splatnosti náhrady (splátky na ni) teprve ode dne převzetí držby.

4. Pro účely, pro něž lze vyvlastňovat, může žadatel užívat nemovitosti již před zahájením vyvlastňovacího řízení. O takovém oprávnění, jakož i o tom, které přípravné práce (skládání stavebnin, strojů a nářadí, provádění výkopů pro stavbu, zbourání budovy a pod.) smí žadatel provádět, rozhodne na návrh žadatele příslušný odbor rady okresního národního výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladného účinku.

5. Má-li při užívání nemovitosti před zahájením vyvlastňovacího řízení dojít ke zbourání budovy nebo k jiné podstatné změně budovy nebo pozemku, musí uživatel před provedením takového opatření požádat o úřední odhad; zbourání budovy nebo jiná podstatná změna budovy nebo pozemku mohou být uskutečněny teprve po tomto odhadu. Výsledek odhadu, o němž musí být strany vyrozuměny, může být vzat v odpor teprve odvoláním podaným proti rozhodnutí, jímž bude stanovena náhrada.

6. Za užívání nemovitosti před zahájením vyvlastňovacího řízení přísluší náhrada obdobně jako při vyvlastnění; dojde-li k vyvlastnění, rozhodne se o této náhradě zároveň se stanovením náhrady za vyvlastnění. Nepodá-li uživatel návrh na vyvlastnění do jednoho roku nebo do doby, na kterou mu k jeho žádosti příslušný odbor rady okresního národního výboru tuto lhůtu prodloužil, nebo nebylo-li návrhu na vyvlastnění vyhověno, oprávnění k užívání nemovitosti zaniká. V těchto případech odškodňuje se oprávněný obdobně jako při zrušení vyvlastňovacího výměru.

7. Vyvlastňuje-li se pozemek, kterého vyvlastňovaný nabyl podle zákona o pozemkové reformě, zjistí vyvlastnitel, zda přídělová cena byla uhrazena. Byla-li přídělová cena zcela uhrazena, obdrží vlastník nemovitosti nejvýše částku rovnající se přídělové ceně, zvýšené o hodnotu investic. Nebyla-li přídělová cena zcela uhrazena, sníží se částka, kterou by vlastník jinak měl obdržet, o nedoplatek této ceny; o tom vyvlastnitel zpraví ministerstvo zemědělství (majetkovou podstatu pozemkových reforem).

8. Mají-li být vyvlastňovány nemovitosti ve vlastnictví člena jednotného zemědělského družstva nebo má-li dojít k užívání takových nemovitostí již před zahájením vyvlastňovacího řízení, musí před rozhodnutím být slyšeno též toto družstvo.

(2) Ministerstvo dopravy může vyhláškou v úředním listě stanovit podrobnosti."

2. § 17 odst. 1 zní:

"(1) O zabezpečení provozu na přejezdech (přechodech) ohrazením, závorami, výstražnými světelnými zařízeními, výstražnými kříži, střežením nebo jiným způsobem rozhodne, jde-li o dráhy, pro něž je povolujícím orgánem podle § 3 odst. 1 ministerstvo dopravy, toto ministerstvo; jde-li o jiné dráhy, rozhodne o zabezpečení provozu na přejezdech silnic I. třídy příslušný odbor rady krajského národního výboru a o zabezpečení provozu na přejezdech (přechodech) silnic nižších tříd příslušný odbor rady okresního národního výboru. Budou se přitom řídit způsobem provozu dráhy, místními poměry, přehledností křižovatky, hustotou provozu na dráze a na pozemní komunikaci a zřeteli technické a hospodářské účelnosti, dbajíce zásad, které budou stanoveny směrnicemi (§ 48). Zabezpečení přejezdů těmito způsoby provede drážní podnik."

3. § 24 odst. 2 zní:

"(2) Povolující orgán (§ 3 odst. 1) může povolit výjimky ze zákazu podle odstavce 1 a stanovit přitom přiměřené podmínky. Stavby takto povolené musí vlastník v případě potřeby na svůj náklad odstranit; ani jemu ani jiným oprávněným nepřísluší nárok na náhradu škody, která by vznikla stavbou, udržováním nebo provozem dráhy na objektech postavených v zakázaném prostoru a na předmětech v nich uložených."

4. Nadpis § 32 zní:

"Ustanovení pro dráhy provozované Československými státními drahami, pro dráhy vojenské správy a pro některé dráhy pro přepravu neveřejnou."

5. K § 32 se připojuje odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Působnost, kterou vykonává příslušný odbor rady krajského národního výboru podle §§ 26 až 31, přísluší u drah pro přepravu neveřejnou, z nichž je možný přímý přechod vozidel na dráhy, provozované Československými státními drahami, ministerstvu dopravy, vyjímajíc přezkoušení opatření k ochraně mimodrážních elektrických vedení."

6. § 35 zní:

"(1) Typy drážních vozidel i podstatné jejich změny musí být před uvedením do provozu schváleny.

(2) Způsob schvalování podle odstavce 1 stanoví vláda směrnicemi."

7. Nadpis § 37 zní:

"Ustanovení pro drážní vozidla Československých státních drah a vojenské správy."

8. § 37 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Ustanovení § 36 platí pro drážní vozidla Československých státních drah a vojenské správy se změnami uvedenými v odstavcích 2 a 3.

(2) Vyzkoušení vlastních vozidel provádějí Československé státní dráhy svými orgány, a to v dohodě s vojenskou správou. Zápis o příznivém výsledku zkoušky nahrazuje osvědčení podle § 36 odst. 2."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Pospíšil v. r.

Souvislosti

Mění
37/1951 Sb. Vládní nařízení o vybudování a provozu drah
Odkazuje na
37/1951 Sb. Vládní nařízení o vybudování a provozu drah
97/1950 Sb. Zákon o drahách
93/1950 Sb. Vládní nařízení o výstavbě obcí
280/1949 Sb. Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.09.1954 Aktuální znění (exportováno 19.09.2020 17:52)
0. 27.09.1954 Vyhlášené znění