Nařízení vlády č. 34/1954 Sb.Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1954-34
Částka 22/1954
Platnost od 21.08.1954
Účinnost od 01.06.1953
Aktuální znění 01.06.1953

34.

Vládní nařízení

ze dne 16. července 1954

o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


§ 1

Závazky a pohledávky mezi tuzemci a cizozemci, znějící na československé koruny starých peněz a vzniklé před 1. červnem 1953, se přepočítávají na československé koruny nových peněz podle dalších ustanovení.

§ 2

(1) Závazky tuzemců vůči cizozemcům vzniklé v souvislosti se zahraničním obchodem a službami (dovoz a vývoz zboží, doprava, pojištění, zajištění, věci patentní, licenční a ochranných známek, běžné provise a pod.), jakož i jiné závazky tuzemců vůči cizozemcům, pokud se jejich úhrada má uskutečnit do ciziny na základě ujednání o platebním styku, se přepočítávají v poměru 6,9444225 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

(2) Stejně se přepočítávají závazky cizozemců vůči tuzemcům, s výjimkou závazků uvedených v § 3.

§ 3

(1) Závazky cizozemců z tuzemských daní, dávek a poplatků se přepočítávají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

(2) Stejně se přepočítávají závazky cizozemců vůči tuzemcům zajištěné na nemovitém majetku ležícím na území Československé republiky.

§ 4

S pohledávkami a závazky ze životního pojištění cizozemců se nakládá stejně jako s pohledávkami a závazky ze životního pojištění tuzemců.

§ 5

(1) Závazky československého státu vůči cizím státům, pokud mají být uhrazeny do tuzemska, se přepočítávají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, ostatní v poměru 6,9444225 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

(2) Závazky Státní banky československé vůči cizím státům se přepočítávají v poměru 6,9444225 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

(3) Prostředky cizích zastupitelských úřadů uložené na účtech u Státní banky československé se přepočítávají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

§ 6

(1) Vklady cizozemců na vkladních knížkách se přepočítávají stejně jako vklady tuzemců na vkladních knížkách.

(2) Vklady cizozemců na běžných účtech, pokud se na ně nevztahují ustanovení §§ 2 a 5 tohoto nařízení, se přepočítávají stejně jako vklady na vkladních knížkách.

(3) Vklady na zvláštních běžných účtech zřízených k tomu, aby na ně byly soukromým osobám skládány hospodářskými, rozpočtovými a ostatními organisacemi a zařízeními částky za prodej nebo nájem nemovitostí nebo movitostí, a vklady na běžných účtech, na které je podle zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani, převáděno nájemné z činžovních domů, se přepočítávají - jde-li o cizozemce - stejně jako vklady tuzemců téhož druhu; to platí i tehdy, jde-li o případy uvedené v § 2 odst. 1.

§ 7

Závazky tuzemců vůči cizozemcům, pokud jejich přepočet není tímto nařízením jinak upraven, se přepočítávají stejně jako obdobné závazky ze vztahů mezi osobami v tuzemsku.

§ 8

(1) Tuzemci podle tohoto nařízení jsou:

a) fysické osoby, které mají v Československé republice bydliště nebo se zde zdržují, jakož i českoslovenští příslušníci, kteří se zdržují v cizině z příkazu československých státních a jiných orgánů, a s nimi žijící rodinní příslušníci,

b) právnické osoby a podniky, které mají sídlo v Československé republice,

c) československý stát.

(2) Cizozemci podle tohoto nařízení jsou ostatní fysické a právnické osoby, útvary a zařízení a cizí státy.

§ 9

Ustanovení tohoto nařízení se užije, jen pokud nebylo již československým soudem pravomocně rozhodnuto jinak.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provede je ministr financí v dohodě s ostatními členy vlády.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě
Odkazuje na
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě
80/1952 Sb. Zákon o domovní dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1953 Aktuální znění (exportováno 31.10.2020 08:26)
0. 01.06.1953 Vyhlášené znění