Nařízení vlády č. 11/1954 Sb.Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1954-11
Částka 5/1954
Platnost od 05.03.1954
Účinnost od 05.03.1954
Zrušeno k 01.09.1961 (65/1961 Sb.)
Minulé znění 05.03.1954 - 31.08.1961

11.

Vládní nařízení

ze dne 12. února 1954

o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Působnost orgánů inspekce práce, pokud jde o povolování práce přes čas pro jednotlivé závody a podniky v mezích zákonných předpisů [§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci (dále jen "zákon")], se přenáší na orgány nadřízené podniku. Orgány inspekce práce v dohodě s orgány hygienické a protiepidemické služby však mohou s hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovit, zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu lze povolit práci přes čas v některých závodech a podnicích, po případě mohou povolenou práci přes čas zakázat.

§ 2

(1) Působnost orgánů podle § 7 odst. 2 a § 10 odst. 1 písm.a) a odst. 2 zákona se mění takto:

1. Vymezení úkolů orgánů inspekce práce jednotné odborové organisace (§ 7 odst. 2 zákona) přísluší jednotné odborové organisaci v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

2. Podrobné předpisy o bezpečnosti při práci pro příslušné pracovní obory [§ 10 odst. 1 písm. a) zákona] vydávají v oboru své působnosti příslušné ústřední úřady v dohodě s jednotnou odborovou organisací.

3. Předpisy, jichž je třeba k provádění zákona a jež se vztahují na pracovní obory, spadající do působnosti několika ústředních úřadů (§ 10 odst. 2 zákona), vydává jednotná odborová organisace v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po schválení vládou.

(2) Koordinační sbor pro otázky bezpečnosti a zdraví při práci (§ 11 odst. 1 zákona) se zřizuje při jednotné odborové organisaci.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Málek v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Uher v. r.

Dr. Neuman v. r.

Barák v. r.

Nosek v. r.

Beran v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Poláček v. r.

Dvořák v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Reitmajer v. r.

Jonáš v. r.

Smida v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
143/1949 Sb. Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů
Je zrušen předpisem
65/1961 Sb. Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Je odkazován z
65/1961 Sb. Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Odkazuje na
67/1951 Sb. Zákon o bezpečnosti při práci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.03.1954 - 31.08.1961
0. 05.03.1954 Vyhlášené znění