Vyhláška č. 99/1953 Sb.Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-99
Částka 57/1953
Platnost od 28.12.1953
Účinnost od 28.12.1953
Aktuální znění 28.12.1953

99.

Vládní vyhláška

ze dne 19. prosince 1953

o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek

Vláda republiky Československé usnesením ze dne 8. prosince 1953 stanovila podle § 100 vládního nařízení č. 41/1952 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady):


Vládní nařízení č. 41/1952 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954 pro

1. podniky místního průmyslu,

2. organisace výrobního družstevnictví,

3. strojní a traktorové stanice,

4. národní podniky Československé státní automobilové dopravy, národní podniky plavební a provozní jednotky hlavní správy civilního letectví při ministerstvu dopravy,

5. provozní a hospodářské organisace v oboru ministerstva spojů,

6. podniky komunálního a bytového hospodářství,

7. organisace spotřebního družstevnictví,

8. Státní banku československou, Investiční banku a státní spořitelny,

9. Státní pojišťovnu a První českou zajišťovnu, akc. společnost,

10. ministerstva, ostatní ústřední a jiné úřady, národní výbory, krajské soudní správy, prokuratury a jiné rozpočtové organisace,

11. Ústředí advokátních poraden a advokátní poradny,

12. ostatní podniky, organisace a zařízení, které určí ministr financí, nejsou-li tyto podniky, organisace a zařízení k 1. lednu 1954 v likvidaci, nebo nebude-li o nich k tomuto dni závazně rozhodnuto, že budou likvidovány nebo přeměněny na nový útvar, pro který platí nebo bude platit jiná účtová osnova.


Dr. Dolanský v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
41/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
Mění
41/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
Odkazuje na
41/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.12.1953 Aktuální znění (exportováno 30.11.2020 00:36)
0. 28.12.1953 Vyhlášené znění