Nařízení vlády č. 27/1953 Sb.Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-27
Částka 17/1953
Platnost od 05.05.1953
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1957 (23/1957 Sb.)
Minulé znění 01.01.1953 - 31.12.1956

27.

Vládní nařízení

ze dne 7. dubna 1953

o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) K zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů (správců) národních a komunálních podniků průmyslových (dále jen "podniky") a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění technickoprůmyslového a finančního plánu zřizuje se v těchto podnicích ředitelský fond (dále jen "fond").

(2) Seznam komunálních podniků průmyslových, v nichž se zřizuje fond, vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí.

§ 2

(1) Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku, nebo jde-li o podnik, kde není zisk plánován nebo kde je plánována ztráta, podíl z plánované úspory, dosažené snížením vlastních nákladů výroby, v této výši:

a) 5 % v podnicích pro těžbu uhlí, rud a nafty a v podnicích pro výrobu železa, surové oceli a válcovaného materiálu;

b) 2 % v energetických podnicích, koksárnách, v podnicích pro těžbu rašeliny, ve vápenkách, cementárnách, cihelnách, kamenolomech, v podnicích pro výrobu ohnivzdorného zboží a těžbu keramických surovin, pro výrobu celulosy, ve sklářských hutích;

c) 1 1/2 % v podnicích základní organické a anorganické chemie, v podnicích gumárenských, pro výrobu umělých vláken, pohonných látek a mazadel, v ostatních podnicích hutního průmyslu, v podnicích leteckého průmyslu, zbrojního průmyslu, automobilového průmyslu, zemědělského strojírenství, v podnicích pro stavbu lodí, pro výrobu obráběcích strojů, pro výrobu strojů a přístrojů, pro dopravní strojírenství, pro výrobu brusných prostředků, v podnicích pro výrobu stavební keramiky, isolačních výrobků, stavebních dílců a cementového zboží, v podnicích lesního průmyslu, pilařského průmyslu, u textilních podniků v tírnách, máčírnách, trhárnách a plsťárnách, v koželužnách, v podnicích sklářských mimo sklářské hutě, v mrazírnách, v národním podniku Grafotechna a v národních podnicích ministerstva zdravotnictví, zabývajícími se výrobou antibiotik, sér a očkovacích látek;

d) 1 % v podnicích pro zpracování umělých hmot, pro výrobu léčiv, barev a laků, v podnicích ministerstva těžkého strojírenství a ministerstva všeobecného strojírenství mimo podniky uvedené pod písm. c), v podnicích dřevozpracujících, papírenských, textilních mimo tírny, máčírny, trhárny a plsťárny, v podnicích kožedělných, v podnicích pro sběr šrotu a surovin, v podnicích potravinářského průmyslu mimo mrazírny, v průmyslových podnicích hlavní správy polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami mimo národní podnik Grafotechna a v průmyslových podnicích ministerstva zdravotnictví mimo národní podniky, zabývající se výrobou antibiotik, sér a očkovacích látek.

(2) V případě, že podnik překročí plán zisku nebo plán snížení vlastních nákladů výroby, převádí se do fondu navíc podíl z úhrnného nadplánového zisku nebo z nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, a to ve výši 45 % v podnicích uvedených v odstavci 1 písm. a), ve výši 40 % v podnicích uvedených pod písm. b), ve výši 25 % v podnicích uvedených pod písm. c) a ve výši 15 % v podnicích uvedených pod písm. d).

(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.

(4) Celkový roční úhrnný podíl plynoucí do fondu nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků podniku v průmyslové činnosti, přepočteného na procento skutečného objemu výroby zboží.

(5) Podmínkou pro poskytnutí podílu jest, že podnik plní nebo překračuje plán výroby zboží ve stanoveném sortimentu, plán snížení vlastních nákladů a plán zisku.

§ 3

Při určení výše nadplánového zisku nebo nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, se do tohoto zisku nebo úspory nezapočítávají ty částky, které vyplynuly z příčin, jež nezávisí na výrobní činnosti podniku .

§ 4

(1) Po ukončení každého čtvrtletí převádí se do fondu zálohový podíl na základě rozvahy podniku ve výši 50 % částky vypočtené podle § 2, a to podle souhrnných výsledků dosažených od počátku roku.

(2) Konečná výše podílu převáděného do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy.

§ 5

(1) Prostředků fondu používá ředitel (správce) podniku:

a) k rozšiřování výroby , k výstavbě a opravám prováděným bytovým hospodářstvím podniku a k technickému zdokonalování výroby (malá mechanisace, realisace zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo rámec plánovaných investic, a to ve výši 40 % prostředků fondu;

b) na zlepšení kulturní a sociální péče o pracovníky podniku (k rozšíření neprůmyslových hospodářství, k zřizování dětských zařízení, jídelen, kluboven, k nákupu inventáře pro tato zařízení, na tělovýchovné účely a pod.); k výplatě individuálních odměn pracovníkům za vynikající pracovní výkony, k zaplacení poukazů na rekreaci pracujících a k výplatě jednorázových výpomocí pracovníkům podniku.

(2) Výdaje na vrub fondu mohou být prováděny jen ve výši částek, které jsou skutečně ve fondu. Zakazuje se vydávání prostředků na vrub částek, jejichž převedení do fondu je teprve v budoucnu očekáváno.

(3) Rozpočet fondu schvaluje ředitel (správce) podniku po projednání se závodní radou. O použití prostředků fondu, zejména o účelu a výši vynaložených částek, je nutno všechny pracující podniku uvědomit.

§ 6

Kontrola odvádění stanovených částek do fondu a vydávání těchto prostředků v podnicích přísluší ministerstvu financí. Práva věcně příslušných ministerstev k provádění této kontroly a jejich odpovědnost z a ni zůstává nedotčena.

§ 7

Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s věcně příslušným ministrem a po slyšení jednotné odborové organisace:

a) prováděl podle potřeby přeskupení podniků mezi skupinami uvedenými v § 2 odst . 1 písm. a) až d);

b) určil zařazení podniků, spadajících podle povahy výroby do různých skupin uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až d), do jedné z nich;

c) určil další podniky, u nichž může býti fond zřízen a zařadil je do příslušné skupiny;

d) rozhodl v pochybnostech, na které podniky se vztahují ustanovení tohoto nařízení.

§ 8

Ministerstvo financí vydá v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a jednotnou odborovou organisací podrobné směrnice k provedení tohoto nařízení.

§ 9

Na podniky, u nichž byl fond zřízen, nevztahují se ustanovení dekretu č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění zákona č. 188/1948 Sb., pokud stanoví povinnost odvádět Jednotnému fondu pracujících podíl na čistém zisku.


§ 10

Zrušují se § 29 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových, a §§ 24 a 25 zákona č. 167/1950 Sb., o komunálních podnicích, a všechny další předpisy, které odporují tomuto nařízení.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kabeš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
241/1948 Sb. Zákon o prvním pětiletém plánu
Mění
167/1950 Sb. Zákon o komunálních podnicích
103/1950 Sb. Zákon o národních podnicích průmyslových
Je zrušen předpisem
23/1957 Sb. Zákon o podnikových fondech pracujících
Je odkazován z
23/1957 Sb. Zákon o podnikových fondech pracujících
Odkazuje na
167/1950 Sb. Zákon o komunálních podnicích
103/1950 Sb. Zákon o národních podnicích průmyslových
104/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1953 - 31.12.1956
0. 01.01.1953 Vyhlášené znění